Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnkonventionens inkorporering - betydelsen på rätten till vård för barn till ekonomiskt utsatta unionsmedborgare

Wahlqvist, Moa LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Under de senaste åren har en ny grupp av unionsmedborgare, de som i uppsatsen definieras som ekonomiskt utsatta, utnyttjat sin fria rörlighet för att resa till och uppehålla sig i Sverige. I och med detta uppkommer nya rättsliga frågor och problem, bland annat vilken rätt till vård som barnen till dessa ekonomiskt utsatta unionsmedborgare har. Barnkonventionen, som blir svensk lag i januari 2020, ger alla barn en rätt till bästa möjliga hälsa enligt artikel 24. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka om svensk rätt står i överenstämmelse med barnkonventionen gällande rätten till vård för barn till ekonomiskt utsatta unionsmedborgare, samt vilken betydelse det kommer ha på rätten till vård för dessa barn att konventionen blir svensk... (More)
Under de senaste åren har en ny grupp av unionsmedborgare, de som i uppsatsen definieras som ekonomiskt utsatta, utnyttjat sin fria rörlighet för att resa till och uppehålla sig i Sverige. I och med detta uppkommer nya rättsliga frågor och problem, bland annat vilken rätt till vård som barnen till dessa ekonomiskt utsatta unionsmedborgare har. Barnkonventionen, som blir svensk lag i januari 2020, ger alla barn en rätt till bästa möjliga hälsa enligt artikel 24. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka om svensk rätt står i överenstämmelse med barnkonventionen gällande rätten till vård för barn till ekonomiskt utsatta unionsmedborgare, samt vilken betydelse det kommer ha på rätten till vård för dessa barn att konventionen blir svensk lag 2020. För att undersöka syftet besvaras följande frågor; vilken rätt till fri rörlighet har barn till ekonomiskt utsatta unionsmedborgare enligt EU-rätten? Vilken rätt till vård har barn till ekonomiskt utsatta unionsmedborgare enligt barnkonventionen och enligt svensk rätt? För att besvara frågeställningarna har en rättsdogmatisk och en EU-rättslig metod använts.

Efter undersökning av svensk rätt och barnkonventionens bestämmelser visar det sig att dessa inte står i överenstämmelse när det gäller rätten till vård. Svensk rätt stämmer inte överens med barnkonventionens artikel 24. Sverige uppfyller inte kraven på tillgänglighet och icke-diskriminering när det gäller barn till ekonomiskt utsatta unionsmedborgare, vilket medför att barnen inte tillförsäkras sin rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård. Vilken betydelse en inkorporering av barnkonventionen kommer ha på rätten till vård för barn till ekonomiskt utsatta unionsmedborgare är dock osäkert. Det beror på i vilken utsträckning barnrättskommitténs allmänna kommenterar används som stöd och vägledning vid tolkning av bestämmelserna, huruvida domstolar och andra rättstillämpare anser artikel 24 vara direkt tillämplig och vilken ställning barnkonventionen som lag kommer ha i förhållande till andra svenska lagar. (Less)
Abstract
In recent years a new group of EU citizens, those defined in this essay as economically vulnerable, have used their right to free movement to travel to and reside in Sweden. With this, new legal problems and issues arise, including what right to healthcare the children of these economically vulnerable EU citizens have. The Untied Nations Convention on the Rights of the Child(CRC), which becomes Swedish law in January 2020, gives all children the right to the enjoyment of the highest attainable standard of health. The purpose of this essay is therefor to examine whether Swedish law is in accordance with the CRC regarding the right to healthcare for children of economically vulnerable EU citizens, and what importance it will have on the... (More)
In recent years a new group of EU citizens, those defined in this essay as economically vulnerable, have used their right to free movement to travel to and reside in Sweden. With this, new legal problems and issues arise, including what right to healthcare the children of these economically vulnerable EU citizens have. The Untied Nations Convention on the Rights of the Child(CRC), which becomes Swedish law in January 2020, gives all children the right to the enjoyment of the highest attainable standard of health. The purpose of this essay is therefor to examine whether Swedish law is in accordance with the CRC regarding the right to healthcare for children of economically vulnerable EU citizens, and what importance it will have on the right to healthcare for these children that the CRC becomes Swedish law in the year 2020. To investigate the purpose, the following questions are answered; What right to free movement does children of economically vulnerable EU citizens have according EU law? What right to healthcare does children of economically vulnerable EU citizens have according to the CRC and according to Swedish law? To answer these questions, a legal method and an EU-legal method has been used.

After an examination of Swedish law and the CRC, it turns out that these are not in accordance with each other. Sweden does not meet the requirements for accessibility and non-discrimination in relation to children of economically vulnerable EU citizens, which means that the children are not guaranteed their right to the highest attainable standard of health. However, the importance the incorporating of the CRC will have on the right to healthcare for these children is due to several factors. It depends on the extent to which the Committee on the Rights of the Childs general comments are used as support and guidance when interpreting the provisions, whether courts and other legal practitioners consider Article 24 to be directly applicable and what position the CRC will have in relation to other Swedish laws. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahlqvist, Moa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barnrätt
language
Swedish
id
8976877
date added to LUP
2019-09-16 10:42:18
date last changed
2019-09-16 10:42:18
@misc{8976877,
 abstract   = {{In recent years a new group of EU citizens, those defined in this essay as economically vulnerable, have used their right to free movement to travel to and reside in Sweden. With this, new legal problems and issues arise, including what right to healthcare the children of these economically vulnerable EU citizens have. The Untied Nations Convention on the Rights of the Child(CRC), which becomes Swedish law in January 2020, gives all children the right to the enjoyment of the highest attainable standard of health. The purpose of this essay is therefor to examine whether Swedish law is in accordance with the CRC regarding the right to healthcare for children of economically vulnerable EU citizens, and what importance it will have on the right to healthcare for these children that the CRC becomes Swedish law in the year 2020. To investigate the purpose, the following questions are answered; What right to free movement does children of economically vulnerable EU citizens have according EU law? What right to healthcare does children of economically vulnerable EU citizens have according to the CRC and according to Swedish law? To answer these questions, a legal method and an EU-legal method has been used.
	
After an examination of Swedish law and the CRC, it turns out that these are not in accordance with each other. Sweden does not meet the requirements for accessibility and non-discrimination in relation to children of economically vulnerable EU citizens, which means that the children are not guaranteed their right to the highest attainable standard of health. However, the importance the incorporating of the CRC will have on the right to healthcare for these children is due to several factors. It depends on the extent to which the Committee on the Rights of the Childs general comments are used as support and guidance when interpreting the provisions, whether courts and other legal practitioners consider Article 24 to be directly applicable and what position the CRC will have in relation to other Swedish laws.}},
 author    = {{Wahlqvist, Moa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnkonventionens inkorporering - betydelsen på rätten till vård för barn till ekonomiskt utsatta unionsmedborgare}},
 year     = {{2019}},
}