Advanced

Kriminaliseringen av eget bruk av narkotika. En straffteoretisk analys av kriminaliseringens legitimitet

Ivanov, Amanda LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Att narkotikabruket är kriminaliserat enligt 1 § 6 p. narkotikastrafflagen innebär att de individer som (miss)brukar narkotika berövas sin frihet genom straff om de upptäcks. Ett sådant frihetsberövande är den mest ingripande åtgärden staten äger att utöva gentemot samhällets medborgare. Makten innebär därför att staten bör förhålla sig restriktiv i sin användning av sanktioner och endast straffbelägga de gärningar som är absolut nödvändiga och legitima. Relationen är av stor betydelse för att samhället skall känna förtroende och tillit för straffrättssystemet. För att utreda om kriminaliseringen av eget bruk av narkotika är legitim analyseras den gällande rätten utifrån ett straffteoretiskt perspektiv. Straffteorierna som betonar intresse... (More)
Att narkotikabruket är kriminaliserat enligt 1 § 6 p. narkotikastrafflagen innebär att de individer som (miss)brukar narkotika berövas sin frihet genom straff om de upptäcks. Ett sådant frihetsberövande är den mest ingripande åtgärden staten äger att utöva gentemot samhällets medborgare. Makten innebär därför att staten bör förhålla sig restriktiv i sin användning av sanktioner och endast straffbelägga de gärningar som är absolut nödvändiga och legitima. Relationen är av stor betydelse för att samhället skall känna förtroende och tillit för straffrättssystemet. För att utreda om kriminaliseringen av eget bruk av narkotika är legitim analyseras den gällande rätten utifrån ett straffteoretiskt perspektiv. Straffteorierna som betonar intresse och skada anger att en gärning endast bör kriminaliseras om den orsakar skada på ett skyddsvärt intresse. Teorierna kan användas som ramar och är inte bindande för lagstiftaren. Teorierna är dock beroende av hur de definieras och tolkas. De kan därför inte ensamt ge svar på huruvida kriminaliseringen av narkotikabruk är legitim. Men de kan däremot användas för att åskådliggöra vilken grund kriminaliseringen tillkommit på och om skäl föreligger för att utvärdera bestämmelsen närmare. I motiven till lagstiftningen råder det tveksamheter kring om gärningen tillkommit för att förhindra skada orsakad av a) följdbrottslighet, b) självskada, c) samhället, d) omoral, eller om alla legat till grund för kriminaliseringen tillsammans. Det föreligger en risk med att duka upp ett smörgåsbord av intressen. Ett flertal argument kan dölja att det egentligen inte finns någon legitim grund för kriminaliseringen.
Analysen ger resultatet att olika grunder för kriminaliseringen finns som kan legitimeras respektive inte legitimeras utifrån straffteorierna. Slutsatsen är därför att kriminaliseringen behöver utvärderas eftersom ett slutgiltigt svar om narkotikabruket är legitimt enligt straffteorierna inte kan ges. (Less)
Abstract
The fact that drug use is criminalized under article 1 (6) of the Narcotic Drugs Penal Law means that individuals who use drugs are deprived of their freedom trough punishment if they are discovered. Such deprivation of liberty is the most intrusive measure the state has to exercise towards members of the society. The authorithy therefore means that the state should be restrictive in its use of sanctions and only punish those acts that are absolutely necessary and legitimate. The relationship is of great importance for the society and their ability to trust and believe in the criminal justice system. To investigate whether the criminalization of drug use is legitimate, the current law is analyzed from a penal-theoretical perspective. The... (More)
The fact that drug use is criminalized under article 1 (6) of the Narcotic Drugs Penal Law means that individuals who use drugs are deprived of their freedom trough punishment if they are discovered. Such deprivation of liberty is the most intrusive measure the state has to exercise towards members of the society. The authorithy therefore means that the state should be restrictive in its use of sanctions and only punish those acts that are absolutely necessary and legitimate. The relationship is of great importance for the society and their ability to trust and believe in the criminal justice system. To investigate whether the criminalization of drug use is legitimate, the current law is analyzed from a penal-theoretical perspective. The penal theories that emphasize interest and harm, indicate that an act should only be criminalized if it causes damage to a protectable interest. The theories can be used as a framework and are not binding for the legislator. However, the theories depend on how they are defined and interpreted. Therefore, they cannot alone answer whether the criminalization of drug use is legitimate. However, they can be used to illustrate the basis for the criminalization and whether there are grounds for evaluating the regulation in more detail. The motives for the legislation can be questioned wheter they have been created to prevent damage caused by: a) crimes to maintain an addiction, b) self-harm, c) society, d) immorality as such, or if all of them together were the reason for the criminalization. There is a risk with a ”smorgasbord” of interests. Arguments can be used to hide what the language actually means and legitimate a criminalization that should not exist.
The analysis gives the result that different grounds for the criminalization of drug use exist that can be legitimized and at the same time not. The conclusion is therefore that the criminalization needs to be evaluated since the penal theories gives no final answer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivanov, Amanda LU
supervisor
organization
alternative title
The criminalization of drug use. A penal-theoretical analysis of the legitimacy of the criminalization drug use
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt
language
Swedish
id
8976933
date added to LUP
2019-06-17 14:25:01
date last changed
2019-06-17 14:25:01
@misc{8976933,
 abstract   = {The fact that drug use is criminalized under article 1 (6) of the Narcotic Drugs Penal Law means that individuals who use drugs are deprived of their freedom trough punishment if they are discovered. Such deprivation of liberty is the most intrusive measure the state has to exercise towards members of the society. The authorithy therefore means that the state should be restrictive in its use of sanctions and only punish those acts that are absolutely necessary and legitimate. The relationship is of great importance for the society and their ability to trust and believe in the criminal justice system. To investigate whether the criminalization of drug use is legitimate, the current law is analyzed from a penal-theoretical perspective. The penal theories that emphasize interest and harm, indicate that an act should only be criminalized if it causes damage to a protectable interest. The theories can be used as a framework and are not binding for the legislator. However, the theories depend on how they are defined and interpreted. Therefore, they cannot alone answer whether the criminalization of drug use is legitimate. However, they can be used to illustrate the basis for the criminalization and whether there are grounds for evaluating the regulation in more detail. The motives for the legislation can be questioned wheter they have been created to prevent damage caused by: a) crimes to maintain an addiction, b) self-harm, c) society, d) immorality as such, or if all of them together were the reason for the criminalization. There is a risk with a ”smorgasbord” of interests. Arguments can be used to hide what the language actually means and legitimate a criminalization that should not exist.
	The analysis gives the result that different grounds for the criminalization of drug use exist that can be legitimized and at the same time not. The conclusion is therefore that the criminalization needs to be evaluated since the penal theories gives no final answer.},
 author    = {Ivanov, Amanda},
 keyword   = {straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kriminaliseringen av eget bruk av narkotika. En straffteoretisk analys av kriminaliseringens legitimitet},
 year     = {2019},
}