Advanced

Är mater est-principen internationellt tvingande? – En studie om rättsligt moderskap för tilltänkta mödrar

Ask, Victor LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den senaste SOU:n som behandlade surrogatmoderskap menade att mater est-principen är en internationellt tvingande regel i svensk rätt. Utländska domar som, efter ett surrogatarrangemang, etablerar en tilltänkt moder som ett barns rättsliga förälder kan om så är fallet aldrig erkännas av svenska domstolar. Den enda möjligheten för en tilltänkt moder att erhålla rättsligt föräldraskap för ett barn är att genomföra någon form av adoption, något som inte alltid är möjligt. Syftet är därför att utreda om mater est-principen är internationellt tvingande och om en sådan klassificering skapar ett rättsläge som strider mot ett barns till privatliv enligt art 8 EKMR genom att det förhindras att få sin tilltänka moder erkänd som sin rättsliga moder.... (More)
Den senaste SOU:n som behandlade surrogatmoderskap menade att mater est-principen är en internationellt tvingande regel i svensk rätt. Utländska domar som, efter ett surrogatarrangemang, etablerar en tilltänkt moder som ett barns rättsliga förälder kan om så är fallet aldrig erkännas av svenska domstolar. Den enda möjligheten för en tilltänkt moder att erhålla rättsligt föräldraskap för ett barn är att genomföra någon form av adoption, något som inte alltid är möjligt. Syftet är därför att utreda om mater est-principen är internationellt tvingande och om en sådan klassificering skapar ett rättsläge som strider mot ett barns till privatliv enligt art 8 EKMR genom att det förhindras att få sin tilltänka moder erkänd som sin rättsliga moder. För att besvara dessa frågor används en rättsdogmatisk metod baserad i de traditionella rättskällorna: lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin.

Varken moderskap eller internationellt tvingande regler som rättsliga koncept har i tidigare forskning behandlas särskilt utförligt i en svensk kontext. Att den som föder barnet är dess moder har av lagstiftaren betraktats som ett biologiskt faktum. Detta faktum har dock utmanats i och med att surrogatarrangemang skiljer på de traditionella markörerna för moderskap: födande, genetik och intentionen att bli förälder. Internationellt tvingande regler har i svensk rätt karaktäriserats av att de är av social skyddskaraktär och att de på något sätt skyddar en svagare part. Identifieringen av dem har främst utgått från förarbeten. Mater est-principen har inte en uttalad social skyddskaraktär. Inte heller fick utredningens slutsats stöd i propositionen. Mater est-principen bör därför inte anses vara internationellt tvingande.

Analysen av svensk rätts förenlighet med art 8 i EKMR begränsades till Europadomstolens rådgivande yttrande om krav på möjligheter för en tilltänkt moder att erhålla rättsligt moderskap efter det att den tilltänkta fadern erkänts som rättslig förälder. Europadomstolen kräver att det finns en effektiv mekanism som gör det möjligt för en tilltänkt moder att erhålla rättsligt moderskap så fort hennes föräldrarelation med barnet är en practical reality. I svensk rätt måste den tilltänkta modern genomföra en närståendeadoption, vilket kräver samtycke från den tilltänka fadern samt att hon är gift med eller är i en pågående samborelation med honom. Det är i min mening godtyckligt, sett ifrån barnets perspektiv, att villkora alla de rättigheter som följer ett rättligt föräldraskap på att dess föräldrar fortsätter komma överens. Sverige kan därför i min mening inte i detta fall neka ett erkännande av en utländsk dom som ger en tilltänkt moder rättsligt moderskap utan att bryta artikel 8 i EKMR. (Less)
Abstract
The latest official government report on surrogacy arrangements stated that the mater est¬-principle is an overriding mandatory rule in Swedish law. A foreign judgement that establishes the intended mother as the legal parent of a child born through a surrogacy arrangement can therefore never be recognized by a Swedish court of law. The only way for an intended mother to become the legal mother of the child is in that case through an adoption. The purpose is therefore to investigate if the mater est-principle actually is an overriding mandatory norm and, if that is the case, if that creates a legal situation were the Swedish system is in breach of the child’s right to respect for their private life as guaranteed in article 8 of the ECHR.... (More)
The latest official government report on surrogacy arrangements stated that the mater est¬-principle is an overriding mandatory rule in Swedish law. A foreign judgement that establishes the intended mother as the legal parent of a child born through a surrogacy arrangement can therefore never be recognized by a Swedish court of law. The only way for an intended mother to become the legal mother of the child is in that case through an adoption. The purpose is therefore to investigate if the mater est-principle actually is an overriding mandatory norm and, if that is the case, if that creates a legal situation were the Swedish system is in breach of the child’s right to respect for their private life as guaranteed in article 8 of the ECHR. This is done through a legal dogmatic analysis of the traditional sources of law in Sweden.

Neither the concepts of legal motherhood nor overriding mandatory norms have been thoroughly discussed in a Swedish context. The legislators have simply viewed motherhood as a biological fact. This view, of motherhood as a fact, have been challenged by surrogacy arrangements since the person who gives birth is not necessarily the genetic mother of the child or have the intention to become its parent. Overriding mandatory norm has traditionally in Sweden been safeguarding a weaker party. They identification of such norms have been done primarily through preparatory legislative materials. Since the primary purpose of the mater est-principle if not of a safeguarding nature and there is no support for that conclusion in the legislative bill, it should not be regarded as an overriding mandatory norm.

The examination of the compatibility with article 8 in the ECHR is limited to the advisory opinion from the ECtHR regarding the opportunities a state is required to give an intended mother to establish herself as the legal parent of a child born through surrogacy after the intended father have been established as the legal parent of the child in question. The ECtHR demands that there is an effective mechanism for establishing an intended mother legal motherhood as soon as her parent-child relationship with the child is a practical reality. In that situation, the requirements for adoption is that the intended mother has the consent of the intended father and is either married to him or are living with him. That requirement is in my view arbitrary if seen from the perspective of the child. The rights that stems from legal parenthood should not be conditioned on its parents remaining a couple. That cannot be an “appropriate condition” in the view of the ECtHR. Sweden is therefore, in my view, not able to deny recognition in these cases without violation article 8 in ECHR with regard to the child. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ask, Victor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt, internationell privaträtt
language
Swedish
id
8976976
date added to LUP
2019-09-16 10:36:57
date last changed
2019-09-16 10:36:57
@misc{8976976,
 abstract   = {The latest official government report on surrogacy arrangements stated that the mater est¬-principle is an overriding mandatory rule in Swedish law. A foreign judgement that establishes the intended mother as the legal parent of a child born through a surrogacy arrangement can therefore never be recognized by a Swedish court of law. The only way for an intended mother to become the legal mother of the child is in that case through an adoption. The purpose is therefore to investigate if the mater est-principle actually is an overriding mandatory norm and, if that is the case, if that creates a legal situation were the Swedish system is in breach of the child’s right to respect for their private life as guaranteed in article 8 of the ECHR. This is done through a legal dogmatic analysis of the traditional sources of law in Sweden. 

Neither the concepts of legal motherhood nor overriding mandatory norms have been thoroughly discussed in a Swedish context. The legislators have simply viewed motherhood as a biological fact. This view, of motherhood as a fact, have been challenged by surrogacy arrangements since the person who gives birth is not necessarily the genetic mother of the child or have the intention to become its parent. Overriding mandatory norm has traditionally in Sweden been safeguarding a weaker party. They identification of such norms have been done primarily through preparatory legislative materials. Since the primary purpose of the mater est-principle if not of a safeguarding nature and there is no support for that conclusion in the legislative bill, it should not be regarded as an overriding mandatory norm.

The examination of the compatibility with article 8 in the ECHR is limited to the advisory opinion from the ECtHR regarding the opportunities a state is required to give an intended mother to establish herself as the legal parent of a child born through surrogacy after the intended father have been established as the legal parent of the child in question. The ECtHR demands that there is an effective mechanism for establishing an intended mother legal motherhood as soon as her parent-child relationship with the child is a practical reality. In that situation, the requirements for adoption is that the intended mother has the consent of the intended father and is either married to him or are living with him. That requirement is in my view arbitrary if seen from the perspective of the child. The rights that stems from legal parenthood should not be conditioned on its parents remaining a couple. That cannot be an “appropriate condition” in the view of the ECtHR. Sweden is therefore, in my view, not able to deny recognition in these cases without violation article 8 in ECHR with regard to the child.},
 author    = {Ask, Victor},
 keyword   = {familjerätt,internationell privaträtt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är mater est-principen internationellt tvingande? – En studie om rättsligt moderskap för tilltänkta mödrar},
 year     = {2019},
}