Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt

Ekman, Fredrika LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. I delbetänkandet, SOU 2017:98, föreslogs en ny bevisordning som innebär att en ljud- och bildupptagning av en berättelse som lämnats i brottmål inför åklagare eller Polismyndigheten i större utsträckning ska tillåtas åberopas under huvudförhandling. Förevarande framställning har det övergripande syftet att utreda om ett införande av lagförslaget innebär en förskjutning av straffprocessens skyddsobjekt, rättssäkerhet och effektivitet. Författaren... (More)
Rättegångsbalken utformades i en tid som skiljer sig väsentligt från dagens samhälle i allmänhet och bevismiljön i synnerhet. I april 2016 tillsatte regeringen en särskild utredning med uppgift att undersöka hur straffprocessen skulle kunna effektiviseras med bevarande krav på rättssäkerhet. I delbetänkandet, SOU 2017:98, föreslogs en ny bevisordning som innebär att en ljud- och bildupptagning av en berättelse som lämnats i brottmål inför åklagare eller Polismyndigheten i större utsträckning ska tillåtas åberopas under huvudförhandling. Förevarande framställning har det övergripande syftet att utreda om ett införande av lagförslaget innebär en förskjutning av straffprocessens skyddsobjekt, rättssäkerhet och effektivitet. Författaren konstaterar att lagförslaget innebär en faktisk förskjutning, i tid, rum och ansvarig aktör, av bevisupptagningen. Den tekniska utvecklingen, såsom polisens användning av kroppsburna kameror, påverkar omfattning på förskjutningen. Berättelser kan upptas vid en tidpunkt när den misstänkte inte är likställd den starkare staten. Möjligheterna att ifrågasätta och bemöta bevis, försämras. Principerna om parternas likställdhet och kontradiktion riskerar därför att undergrävas. Behovet av en försvarare kommer att öka med en förskjuten bevisupptagning, samtidigt som förutsättningarna försämras. Vidare riskerar en faktisk förskjuten bevisupptagning att inverka negativt på formerna och kvaliteten på bevisupptagningens genomförande.

Den föreslagna reformen, om den träder i kraft, riskerar att i det enskilda fallet, utgöra en otillåten kränkning eller en tillåten inskränkning av rätten till rättvis rättegång enligt artikel 6 Europakonventionen. Oavsett om det är en kränkning eller inte, ökar risken för att utsagor som tas upp utan tillfredsställande rättssäkerhetsgarantier omfattas av det processmaterial domstolen har att döma över. Detta kan beskrivas som en rättslig förskjutning. Kränkningen eller inskränkningen motiveras genom en stark effektivitetssträvan. En förskjutning av straffprocessens skyddsobjekt kan konstateras. (Less)
Abstract
The Code of Judicial Procedure was written at a time that differs significantly from todays, in particularly with respect to handling of evidence. In April 2016, the Swedish Government appointed a special commission of inquiry, with the purpose of presenting a legislative proposal that could make the criminal procedure more efficient, without compromising the rule of law. In the report by the commission, SOU 2017:98, a reform of the presentation of evidence was proposed. The proposal suggested that, during the main hearing, a video-recording of a statement made in criminal cases before the prosecutor or the police authority, should be allowed as evidence to a larger extent. The purpose of this thesis is to investigate if the adoption of... (More)
The Code of Judicial Procedure was written at a time that differs significantly from todays, in particularly with respect to handling of evidence. In April 2016, the Swedish Government appointed a special commission of inquiry, with the purpose of presenting a legislative proposal that could make the criminal procedure more efficient, without compromising the rule of law. In the report by the commission, SOU 2017:98, a reform of the presentation of evidence was proposed. The proposal suggested that, during the main hearing, a video-recording of a statement made in criminal cases before the prosecutor or the police authority, should be allowed as evidence to a larger extent. The purpose of this thesis is to investigate if the adoption of the proposal as law will result in a dislodgment of the criminal procedure’s fundamental values: rule of law and efficiency. The conclusion of the thesis is that the proposal implies an actual shift of the presentation of evidence, in time, space, and responsible actor. New technology, such as the use of body-worn cameras by the police, affects the extent of the shift. Statements by witnesses, victims and suspects can be recorded at a time when the suspect is not equal to the powerful state and the possibility of questioning evidence is limited. Thereby, equality of arms and adversarial principle tend to be undermined. The need for a defense lawyer at an earlier stage, will increase with an actual shift in presentation of evidence, while the opportunity to be supported by a defense lawyer will deteriorate. Furthermore, an actual shift in presentation of evidence is likely to adversely affect the form and quality of the same.

The proposed reform, if implemented, may violate or constitute a permissible restriction of the right to a fair trial as stipulated in Article 6 of the European Convention. Violation or not, the proposal, if entering into force, increases the likelihood of statements raised without satisfying legal safeguards being included in the material of the judicial procedure. This may be described as a legal shift. The violation or restriction is justified by a quest of efficiency. A dislodgment of the criminal procedure’s fundamental values will occur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Fredrika LU
supervisor
organization
alternative title
A shift of presentation of evidence in time, space and responsible actor - A studie of the criminal procedure's fundamental values
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, criminal law, kroppskamera, kroppsburen kamera, bevisupptagning, tidig bevisupptagning, straffprocess, SOU 2017:98, förskjuten straffprocess
language
Swedish
id
8977008
date added to LUP
2019-06-11 17:30:28
date last changed
2019-06-11 17:30:28
@misc{8977008,
 abstract   = {{The Code of Judicial Procedure was written at a time that differs significantly from todays, in particularly with respect to handling of evidence. In April 2016, the Swedish Government appointed a special commission of inquiry, with the purpose of presenting a legislative proposal that could make the criminal procedure more efficient, without compromising the rule of law. In the report by the commission, SOU 2017:98, a reform of the presentation of evidence was proposed. The proposal suggested that, during the main hearing, a video-recording of a statement made in criminal cases before the prosecutor or the police authority, should be allowed as evidence to a larger extent. The purpose of this thesis is to investigate if the adoption of the proposal as law will result in a dislodgment of the criminal procedure’s fundamental values: rule of law and efficiency. The conclusion of the thesis is that the proposal implies an actual shift of the presentation of evidence, in time, space, and responsible actor. New technology, such as the use of body-worn cameras by the police, affects the extent of the shift. Statements by witnesses, victims and suspects can be recorded at a time when the suspect is not equal to the powerful state and the possibility of questioning evidence is limited. Thereby, equality of arms and adversarial principle tend to be undermined. The need for a defense lawyer at an earlier stage, will increase with an actual shift in presentation of evidence, while the opportunity to be supported by a defense lawyer will deteriorate. Furthermore, an actual shift in presentation of evidence is likely to adversely affect the form and quality of the same.

The proposed reform, if implemented, may violate or constitute a permissible restriction of the right to a fair trial as stipulated in Article 6 of the European Convention. Violation or not, the proposal, if entering into force, increases the likelihood of statements raised without satisfying legal safeguards being included in the material of the judicial procedure. This may be described as a legal shift. The violation or restriction is justified by a quest of efficiency. A dislodgment of the criminal procedure’s fundamental values will occur.}},
 author    = {{Ekman, Fredrika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör - En studie av straffprocessens skyddsobjekt}},
 year     = {{2019}},
}