Advanced

Förhandlingsbar rättvisa? - En studie om ett införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt

Adolfsson, Amanda LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I takt med en utveckling mot en mer komplicerad brottslighet har fler brott blivit svårare att utreda och lagföra. Det föreligger därmed ett behov av att öka effektiviteten i brottmålsprocessen. I detta sammanhang har åtalsuppgörelser blivit ett alltmer omdiskuterat ämne. Uppsatsen utreder huruvida åtalsuppgörelser bör införas i svensk rätt i syfte att effektivisera brottmålsprocessen. Sverige har sedan länge varit återhållsam i förhållande till ökade dispositiva inslag i brottmålsprocessen. Inställningen grundar sig delvis på risken för att rättssäkerheten inte upprätthålls i ett förfarande med åtalsuppgörelser.

Uppsatsen undersöker vilka krav som ställs på rättssäkerhet i ett förfarande med åtalsuppgörelser. Den nuvarande svenska... (More)
I takt med en utveckling mot en mer komplicerad brottslighet har fler brott blivit svårare att utreda och lagföra. Det föreligger därmed ett behov av att öka effektiviteten i brottmålsprocessen. I detta sammanhang har åtalsuppgörelser blivit ett alltmer omdiskuterat ämne. Uppsatsen utreder huruvida åtalsuppgörelser bör införas i svensk rätt i syfte att effektivisera brottmålsprocessen. Sverige har sedan länge varit återhållsam i förhållande till ökade dispositiva inslag i brottmålsprocessen. Inställningen grundar sig delvis på risken för att rättssäkerheten inte upprätthålls i ett förfarande med åtalsuppgörelser.

Uppsatsen undersöker vilka krav som ställs på rättssäkerhet i ett förfarande med åtalsuppgörelser. Den nuvarande svenska regleringen gällande förundersöknings- och åtalsplikt utreds och det kan konstateras att Sverige har gjort flera lagändringar för att effektivisera denna del av brottmålsprocessen. I förarbeten och doktrin kan det även utläsas en tendens mot en mer positiv syn på ett införande av åtalsuppgörelser. Ett införande förutsätter att förutsebarheten och rättssäkerheten i processen bibehålls. För att få inspiration till hur ett förfarande med åtalsuppgörelser kan utformas undersöks Finlands rättsliga reglering av åtalsuppgörelser. Finland införde åtalsuppgörelser för att effektivisera brottmålsprocessen och har gjort en rad överväganden för att tillförsäkra rättssäkerheten i förfarandet.

Uppsatsens analys grundar sig på diskussionen kring huruvida straffprocessens främsta funktion är att vara brottsbekämpande eller rättssäker. Åtalsuppgörelser medför både fördelar och nackdelar, där främst effektivitet ställs mot rättssäkerhet. Med inspiration från Finland och med väl övervägda och noggrant utformade bestämmelser kan åtalsuppgörelser införas utan att det hämmar rättssäkerheten. Sverige bör därför överväga ett införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt. (Less)
Abstract
Due to a trend towards a more complicated criminality, several crimes have become more difficult to investigate and prosecute. There is therefore a need to increase the efficiency of the criminal proceedings. Plea bargaining has become an increasingly discussed subject in this context. The aim of the thesis is therefore to investigate whether plea bargaining should be introduced in Swedish law in order to make the criminal procedure more effective. Sweden has historically been restrictive in its approach towards out-of-court settlements in criminal cases. The reasoning for this is partly based on the fear that the plea bargaining procedure is not well suited to maintain the rule of law.

The thesis examines the procedural guarantees... (More)
Due to a trend towards a more complicated criminality, several crimes have become more difficult to investigate and prosecute. There is therefore a need to increase the efficiency of the criminal proceedings. Plea bargaining has become an increasingly discussed subject in this context. The aim of the thesis is therefore to investigate whether plea bargaining should be introduced in Swedish law in order to make the criminal procedure more effective. Sweden has historically been restrictive in its approach towards out-of-court settlements in criminal cases. The reasoning for this is partly based on the fear that the plea bargaining procedure is not well suited to maintain the rule of law.

The thesis examines the procedural guarantees which are required in a plea bargaining procedure. The current Swedish regulation on the duty to start a preliminary investigation and the obligation to prosecute are also investigated. It is clear that Sweden has made several legislative changes to make this part of the criminal procedure more efficient. In the legislative history and the doctrine, a tendency towards a more positive view of the introduction of plea bargaining can be found. It assumes that the predictability and the rule of law in the system is preserved. Finland’s legal regulation of plea bargaining is studied in order to obtain inspiration on how a procedure with plea bargaining can be formulated. Finland introduced plea bargaining to make the criminal proceedings more effective and they have made a number of considerations to ensure the rule of law in the procedure.

The thesis’ analysis is based on the discussion of whether the core of the criminal process is to enforce the law, or to secure the rule of law. Plea bargaining comes with both pros and cons, a particularly contentious point being efficiency versus the preservation of the rule of law. With inspiration from Finland and with thoroughly considered and clear regulations, plea bargaining can be introduced without negatively impacting the rule of law. It is therefore time to consider the introduction of plea bargaining into Swedish law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adolfsson, Amanda LU
supervisor
organization
alternative title
Negotiable justice? - A study on the introduction of plea bargaining into Swedish law
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
komparativ rätt, plea bargaining, rättsvetenskap, statsrätt, straffrätt, åtalsuppgörelser
language
Swedish
id
8977044
date added to LUP
2019-06-11 17:30:11
date last changed
2019-06-11 17:30:11
@misc{8977044,
 abstract   = {Due to a trend towards a more complicated criminality, several crimes have become more difficult to investigate and prosecute. There is therefore a need to increase the efficiency of the criminal proceedings. Plea bargaining has become an increasingly discussed subject in this context. The aim of the thesis is therefore to investigate whether plea bargaining should be introduced in Swedish law in order to make the criminal procedure more effective. Sweden has historically been restrictive in its approach towards out-of-court settlements in criminal cases. The reasoning for this is partly based on the fear that the plea bargaining procedure is not well suited to maintain the rule of law. 

The thesis examines the procedural guarantees which are required in a plea bargaining procedure. The current Swedish regulation on the duty to start a preliminary investigation and the obligation to prosecute are also investigated. It is clear that Sweden has made several legislative changes to make this part of the criminal procedure more efficient. In the legislative history and the doctrine, a tendency towards a more positive view of the introduction of plea bargaining can be found. It assumes that the predictability and the rule of law in the system is preserved. Finland’s legal regulation of plea bargaining is studied in order to obtain inspiration on how a procedure with plea bargaining can be formulated. Finland introduced plea bargaining to make the criminal proceedings more effective and they have made a number of considerations to ensure the rule of law in the procedure. 

The thesis’ analysis is based on the discussion of whether the core of the criminal process is to enforce the law, or to secure the rule of law. Plea bargaining comes with both pros and cons, a particularly contentious point being efficiency versus the preservation of the rule of law. With inspiration from Finland and with thoroughly considered and clear regulations, plea bargaining can be introduced without negatively impacting the rule of law. It is therefore time to consider the introduction of plea bargaining into Swedish law.},
 author    = {Adolfsson, Amanda},
 keyword   = {komparativ rätt,plea bargaining,rättsvetenskap,statsrätt,straffrätt,åtalsuppgörelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förhandlingsbar rättvisa? - En studie om ett införande av åtalsuppgörelser i svensk rätt},
 year     = {2019},
}