Advanced

Barn under 15 år som misstänks för brott - En undersökning av institutet bevistalan och oskyldighetspresumtionen

Myrenius, Joel LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Ett barn under 15 år som begår brott kan inte dömas till någon påföljd. Trots det kan en domstol i vissa fall pröva om ett barn under 15 år har begått ett brott genom en s.k. bevistalan.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den närmare innebörden och den praktiska tillämpningen av institutet bevistalan i 38 § LUL. Dessutom är syftet att undersöka vilken betydelse oskyldighetspresumtionen i EKMR och barnkonventionen har när ett barn under 15 år misstänks för brott. Dessutom ställs frågan om hur oskyldighetspresumtionen förhåller sig till en bevistalan. För att undersöka detta har utgångspunkt tagits i den rättsdogmatiska metoden. Uppsatsen har även ett rättssäkerhetsperspektiv.

För att en bevistalan ska kunna väckas krävs att... (More)
Ett barn under 15 år som begår brott kan inte dömas till någon påföljd. Trots det kan en domstol i vissa fall pröva om ett barn under 15 år har begått ett brott genom en s.k. bevistalan.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den närmare innebörden och den praktiska tillämpningen av institutet bevistalan i 38 § LUL. Dessutom är syftet att undersöka vilken betydelse oskyldighetspresumtionen i EKMR och barnkonventionen har när ett barn under 15 år misstänks för brott. Dessutom ställs frågan om hur oskyldighetspresumtionen förhåller sig till en bevistalan. För att undersöka detta har utgångspunkt tagits i den rättsdogmatiska metoden. Uppsatsen har även ett rättssäkerhetsperspektiv.

För att en bevistalan ska kunna väckas krävs att en brottsutredning enligt 31 § LUL har slutförts. I dessa fall får åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning från socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare väcka en bevistalan. Utifrån det undersökta materialet kan det konstateras att den nuvarande regleringen innehåller flera oklarheter.

Det kan vidare konstateras att oskyldighetspresumtionen alltid ska få fullt genomslag, förutom när en bevistalan leder till en dom som anger att det är utrett att barnet har begått ett brott. Det innebär även att företrädare för staten måste beakta oskyldighetspresumtionen vid uttalanden och när utredningar läggs ner. Slutligen kan det konstateras att oskyldighetspresumtionen inte ställer upp ett krav på att en domstolsprövning ska ske när ett barn under 15 år misstänks för brott. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan dock en sådan ordning förespråkas. (Less)
Abstract
A child under the age of 15 who commits crimes cannot be sentenced to any punishment. A court may however trough a special judicial procedure in 38 § LUL (bevistalan) decide whether a child under the age of 15 has committed a crime.

The purpose of this essay is to examine the meaning and practical application of the special judicial procedure in 38 § LUL. The purpose is also to investigate the significance of the presumption of innocence in the ECHR and the Convention on the Rights of the Child when a child under the age of 15 is suspected of a crime. In addition, the question is asked how the presumption of innocence relates to the special judicial procedure in 38 § LUL. In order to investigate these questions, the legal dogmatic... (More)
A child under the age of 15 who commits crimes cannot be sentenced to any punishment. A court may however trough a special judicial procedure in 38 § LUL (bevistalan) decide whether a child under the age of 15 has committed a crime.

The purpose of this essay is to examine the meaning and practical application of the special judicial procedure in 38 § LUL. The purpose is also to investigate the significance of the presumption of innocence in the ECHR and the Convention on the Rights of the Child when a child under the age of 15 is suspected of a crime. In addition, the question is asked how the presumption of innocence relates to the special judicial procedure in 38 § LUL. In order to investigate these questions, the legal dogmatic method has been used. The essay has also a legal security perspective.

In order to start a special judicial procedure, a criminal investigation according to 31 § LUL must have been completed. In these cases, a prosecutor may, if it ́s required from a general point of view, after a proposal by the social welfare board, the National Board of Health and Welfare or the child's caregiver, call for a special judicial procedure. From the examined material, it can be stated that the current regulation contains several ambiguities.

It can be further stated that the presumption of innocence must be followed in all cases except where a judicial procedure leads to a judgement stating that the child has committed a crime. It also means that state representatives must take the presumption of innocence into account in statements and when investigations are closed. Finally, it can be stated that the presumption of innocence does not require a judicial procedure when a child under the age of 15 is suspected of crimes. From a legal security perspective, however, such an arrangement can be advocated. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Myrenius, Joel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Processrätt, Bevistalan, Oskyldighetspresumtionen
language
Swedish
id
8977115
date added to LUP
2019-09-16 10:30:13
date last changed
2019-09-16 10:30:13
@misc{8977115,
 abstract   = {A child under the age of 15 who commits crimes cannot be sentenced to any punishment. A court may however trough a special judicial procedure in 38 § LUL (bevistalan) decide whether a child under the age of 15 has committed a crime.

The purpose of this essay is to examine the meaning and practical application of the special judicial procedure in 38 § LUL. The purpose is also to investigate the significance of the presumption of innocence in the ECHR and the Convention on the Rights of the Child when a child under the age of 15 is suspected of a crime. In addition, the question is asked how the presumption of innocence relates to the special judicial procedure in 38 § LUL. In order to investigate these questions, the legal dogmatic method has been used. The essay has also a legal security perspective.

In order to start a special judicial procedure, a criminal investigation according to 31 § LUL must have been completed. In these cases, a prosecutor may, if it ́s required from a general point of view, after a proposal by the social welfare board, the National Board of Health and Welfare or the child's caregiver, call for a special judicial procedure. From the examined material, it can be stated that the current regulation contains several ambiguities.

It can be further stated that the presumption of innocence must be followed in all cases except where a judicial procedure leads to a judgement stating that the child has committed a crime. It also means that state representatives must take the presumption of innocence into account in statements and when investigations are closed. Finally, it can be stated that the presumption of innocence does not require a judicial procedure when a child under the age of 15 is suspected of crimes. From a legal security perspective, however, such an arrangement can be advocated.},
 author    = {Myrenius, Joel},
 keyword   = {Processrätt,Bevistalan,Oskyldighetspresumtionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barn under 15 år som misstänks för brott - En undersökning av institutet bevistalan och oskyldighetspresumtionen},
 year     = {2019},
}