Advanced

Barnkonventionen som svensk lag - Regel eller rättsprincip?

Forkman, Ingeborg LU (2019) LAGF03 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Beslutet om en svensk inkorporering av FN:s barnkonvention röstades igenom av riksdagen i juni 2018. I denna avhandling har syftet varit att utreda tänkbara konsekvenser av en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt. För att avgränsa uppsatsen något har jag valt att inte koncentrera mig på enskilda artiklar, utan undersöker det större perspektivet och mer övergripande syftet med konventionen.

För att kunna besvara min frågeställning gör jag en kort genomgång av dels hur Sverige tidigare har valt att genomföra ratificeringen av konventionen, dels vilka åtgärder Sverige har tagit för att garantera barns rättigheter.Jag gör även en utredning av betydelsen bakom begreppen rättsregel och rättsprincip. För definitioner av begreppen... (More)
Beslutet om en svensk inkorporering av FN:s barnkonvention röstades igenom av riksdagen i juni 2018. I denna avhandling har syftet varit att utreda tänkbara konsekvenser av en inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt. För att avgränsa uppsatsen något har jag valt att inte koncentrera mig på enskilda artiklar, utan undersöker det större perspektivet och mer övergripande syftet med konventionen.

För att kunna besvara min frågeställning gör jag en kort genomgång av dels hur Sverige tidigare har valt att genomföra ratificeringen av konventionen, dels vilka åtgärder Sverige har tagit för att garantera barns rättigheter.Jag gör även en utredning av betydelsen bakom begreppen rättsregel och rättsprincip. För definitioner av begreppen använder jag mig av bland annat Ronald Dworkin:s teorier i dennes kända verk ”Taking Rights Seriously”.

Definitionerna vägs sedan i analysen mot de invändningar mot förslaget som gjordes av olika remissinstanser och togs upp i propositionen till förslaget, prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter.I analysen diskuterar jag även hur man kan klassa barnkonventionen i svensk rätt. Jag kommer fram till att konventionen troligtvis består av både rättsregler och rättsprinciper och att problem och konsekvenser tillhörande båda rättsstandarder kommer att bli aktuella. (Less)
Abstract
The decision on a Swedish incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child was voted through by the Swedish parliament in June of 2018. The purpose of this paper was to investigate possible consequences of incorporating the convention into Swedish law. In order to delimit the thesis somewhat, I have chosen not to concentrate on individual articles, but to examine the greater perspective and the general purpose of the convention.

To answer my question at issue, I briefly review how Sweden has previously chosen to implement the ratification of the convention and what measures Sweden has taken to ensure childrens’ rights. I also investigate the significance of the concepts of rule and legal principle. For a definition of the... (More)
The decision on a Swedish incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child was voted through by the Swedish parliament in June of 2018. The purpose of this paper was to investigate possible consequences of incorporating the convention into Swedish law. In order to delimit the thesis somewhat, I have chosen not to concentrate on individual articles, but to examine the greater perspective and the general purpose of the convention.

To answer my question at issue, I briefly review how Sweden has previously chosen to implement the ratification of the convention and what measures Sweden has taken to ensure childrens’ rights. I also investigate the significance of the concepts of rule and legal principle. For a definition of the concepts, I use Ronald Dworkin’s theories in his famous work “Taking Rights Seriously”.

Thereafter the definitions are weighed against the objections to the proposal that were made by various referral bodies, and was included in the proposal 2017/18:186 Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child, in the analysis. I also discuss how to classify the Convention in Swedish law. I conclude that the Convention probably consists of both rules and legal principles and that problems and consequences of both legal standards will be relevant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forkman, Ingeborg LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, rättsvetenskap, allmän rättslära
language
Swedish
id
8977276
date added to LUP
2019-09-16 13:55:09
date last changed
2019-09-16 13:55:09
@misc{8977276,
 abstract   = {The decision on a Swedish incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child was voted through by the Swedish parliament in June of 2018. The purpose of this paper was to investigate possible consequences of incorporating the convention into Swedish law. In order to delimit the thesis somewhat, I have chosen not to concentrate on individual articles, but to examine the greater perspective and the general purpose of the convention.

To answer my question at issue, I briefly review how Sweden has previously chosen to implement the ratification of the convention and what measures Sweden has taken to ensure childrens’ rights. I also investigate the significance of the concepts of rule and legal principle. For a definition of the concepts, I use Ronald Dworkin’s theories in his famous work “Taking Rights Seriously”. 

Thereafter the definitions are weighed against the objections to the proposal that were made by various referral bodies, and was included in the proposal 2017/18:186 Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child, in the analysis. I also discuss how to classify the Convention in Swedish law. I conclude that the Convention probably consists of both rules and legal principles and that problems and consequences of both legal standards will be relevant.},
 author    = {Forkman, Ingeborg},
 keyword   = {folkrätt,rättsvetenskap,allmän rättslära},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnkonventionen som svensk lag - Regel eller rättsprincip?},
 year     = {2019},
}