Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lagrådet - Avstyrkanden för en god lagstiftning?

Gripvall, Emilia LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The Legal council is a central part of the legislation process. It constitutes an important function in aiding the government with valuable legal technical knowledge, for good legislation to be created. In order for the legislation to be considered as good, it needs to fulfil its overall functions, which can be summarized as insuring of a basic security in the society through multiple aspects. Citizens shall be guaranteed certain basic democratic rights and enjoy different kinds of protection. Furthermore, shall the legislation make demands of the society to provide the interest of the majority on several levels and it shall also insure a guarantee in the rule of law. The legislation shall be stable, flexible and be able to be interpreted... (More)
The Legal council is a central part of the legislation process. It constitutes an important function in aiding the government with valuable legal technical knowledge, for good legislation to be created. In order for the legislation to be considered as good, it needs to fulfil its overall functions, which can be summarized as insuring of a basic security in the society through multiple aspects. Citizens shall be guaranteed certain basic democratic rights and enjoy different kinds of protection. Furthermore, shall the legislation make demands of the society to provide the interest of the majority on several levels and it shall also insure a guarantee in the rule of law. The legislation shall be stable, flexible and be able to be interpreted and applied in a predictable way. This is crucial in the perspective of rule of law, but also in enabling an efficient conflict resolution. In order for a law to be interpreted as good it is furthermore a prerequisite that it fulfils different kinds of rationality claim. The established practice from The Legal counsel shows that these are embedded in 8 kap.22 RF.

When bills are rejected by the Legal counsel, it can either be opposed completely or seriously criticized. Last autumn KU noticed that the number of bills that are opposed or seriously criticized had increased, which the committee looked seriously at. After a study of a representative selection of these Legal counsel opinions, an established practice of law has been discerned regarding its examination alignment. It shows that there aren't any mayor differences in the examination alignment between the established practice of The Legal counsel and what appears from the doctrine. Furthermore, there are lessons to be learned from the study. It does occur recurrent circumstances that cause opposing or serious criticism. Bills need to be preceded by necessary analyses for the examination of The Legal counsel to be fulfilled. Otherwise the Legal counsel cannot assess or take a stand regarding how the bill relates to the examination points in 8 kap. 22 § RF. Furthermore, the government must focus in creating determined, necessary conditions, since the opposite could cause multiple consequences. It is also important that the need of legislation is based on legitimate material or at least motivated in a clear way. The introduction of legislation where there aren't any needs, may be hollowing its authority.

The Legal counsel opinion is only advisory, which means that bills can be adopted by a majority of the government regardless of how poor they are. Considering the increasing amount of bills that are either opposed or seriously criticised, it would be appropriate for the KU to complete similar reviews in the future. If it should escalate once more, it should be considered to review the position of the Legal counsel if not it's role may be hollowed in time. (Less)
Abstract (Swedish)
Lagrådet har en central roll i lagstiftningsprocessen. Granskningsinstansen utgör en viktig funktion i att bistå regering och riksdag med värdefulla juridisk tekniska kunskaper, så att god lagstiftning av hög kvalitet kan skapas. För att lagstiftningen ska anses som god bör den fullgöra sina övergripande funktioner, vilka kan sammanfattas som tillförsäkrande av en grundläggande trygghet i samhället genom flertalet aspekter. Medborgare ska garanteras vissa grundläggande demokratiska rättigheter och åtnjuta olika slags skydd. Vidare ska lagstiftningen ställa krav på samhället för att tillgodose majoritetens intresse på flertalet plan och den ska även tillförsäkra en rättssäkerhetsgaranti. Lagstiftningens ska vara stabil, flexibel samt kunna... (More)
Lagrådet har en central roll i lagstiftningsprocessen. Granskningsinstansen utgör en viktig funktion i att bistå regering och riksdag med värdefulla juridisk tekniska kunskaper, så att god lagstiftning av hög kvalitet kan skapas. För att lagstiftningen ska anses som god bör den fullgöra sina övergripande funktioner, vilka kan sammanfattas som tillförsäkrande av en grundläggande trygghet i samhället genom flertalet aspekter. Medborgare ska garanteras vissa grundläggande demokratiska rättigheter och åtnjuta olika slags skydd. Vidare ska lagstiftningen ställa krav på samhället för att tillgodose majoritetens intresse på flertalet plan och den ska även tillförsäkra en rättssäkerhetsgaranti. Lagstiftningens ska vara stabil, flexibel samt kunna tolkas och tillämpas på ett förutsebart sätt. Detta är avgörande ur ett rättssäkerhetsperspektiv men också för att möjliggöra en effektiv konfliktlösning, rättstillämpning och beslutsstöd. För att en lag ska uppfattas som bra är det vidare en förutsättning att en den uppfyller olika slags rationalitetskrav. Lagrådets praxis visar på att dessa ligger inbäddade i Lagrådets granskningsinriktning i 8 kap. 22 § RF.

När lagförslag underkänns av Lagrådet kan det antingen avstyrkas helt eller allvarligt kritiseras. I höstas uppmärksammade KU att antal lagförslag som avstyrks eller allvarligt kritiseras har ökat, vilket utskottet såg allvarligt på. Efter en studie av ett representativt urval av dessa lagrådsyttrande har en lagrådspraxis över dess granskningsinriktning kunnat urskönjas. Den visar på att det inte föreligger några större skillnader i granskningsinriktningen mellan Lagrådets praxis och vad som framgår av doktrin. Vidare kan lärdomar dras från studien. Det förekommer nämligen återkommande omständigheter som föranleder avstyrkanden eller allvarlig kritik. Lagförslag behöver föregås av nödvändiga analyser för att lagrådsgranskningen ska kunna fullgöras. Lagrådet kan annars inte bedöma eller ta ställning till hur lagförslaget förhåller sig till granskningspunkterna i 8 kap. 22 § RF. Vidare måste regeringen fokusera på att utarbeta bestämda, tydliga rekvisit, då det motsatta kan ge upphov till flertalet konsekvenser. Det är också viktigt att behovet av lagstiftningen grundas på legitimt material eller åtminstone motiveras på ett tydligt sätt. Att införa lagstiftning som det saknas behov kan på sikt urholka dess auktoritet.

Lagrådsyttrande är endast rådgivande, vilket innebär att lagar kan antas vid en riksdagsmajoritet oavsett hur undermåliga de är. Mot bakgrund av att antal lagförslag som avstyrks eller allvarligt kritiseras har ökat vore det lämpligt av KU att genomföra liknande granskningar i framtiden. Om det skulle eskalera ytterligare bör det övervägas att se över Lagrådets ställning om dess roll inte ska riskera att urholkas med tiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gripvall, Emilia LU
supervisor
organization
alternative title
The Legal counsel - An objection for a good legislation?
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förvaltningsrätt, offentlig rätt, administrative law, lagstiftningsprocess, Lagrådet, laggranskning, god lagstiftning, granskningspunkter, rationalitet, rationalitetskrav, rättssäkerhet, förutsebarhet, rättstillämpning
language
Swedish
id
8977387
date added to LUP
2019-06-12 15:19:31
date last changed
2019-06-12 15:19:31
@misc{8977387,
 abstract   = {The Legal council is a central part of the legislation process. It constitutes an important function in aiding the government with valuable legal technical knowledge, for good legislation to be created. In order for the legislation to be considered as good, it needs to fulfil its overall functions, which can be summarized as insuring of a basic security in the society through multiple aspects. Citizens shall be guaranteed certain basic democratic rights and enjoy different kinds of protection. Furthermore, shall the legislation make demands of the society to provide the interest of the majority on several levels and it shall also insure a guarantee in the rule of law. The legislation shall be stable, flexible and be able to be interpreted and applied in a predictable way. This is crucial in the perspective of rule of law, but also in enabling an efficient conflict resolution. In order for a law to be interpreted as good it is furthermore a prerequisite that it fulfils different kinds of rationality claim. The established practice from The Legal counsel shows that these are embedded in 8 kap.22 RF.

When bills are rejected by the Legal counsel, it can either be opposed completely or seriously criticized. Last autumn KU noticed that the number of bills that are opposed or seriously criticized had increased, which the committee looked seriously at. After a study of a representative selection of these Legal counsel opinions, an established practice of law has been discerned regarding its examination alignment. It shows that there aren't any mayor differences in the examination alignment between the established practice of The Legal counsel and what appears from the doctrine. Furthermore, there are lessons to be learned from the study. It does occur recurrent circumstances that cause opposing or serious criticism. Bills need to be preceded by necessary analyses for the examination of The Legal counsel to be fulfilled. Otherwise the Legal counsel cannot assess or take a stand regarding how the bill relates to the examination points in 8 kap. 22 § RF. Furthermore, the government must focus in creating determined, necessary conditions, since the opposite could cause multiple consequences. It is also important that the need of legislation is based on legitimate material or at least motivated in a clear way. The introduction of legislation where there aren't any needs, may be hollowing its authority.

The Legal counsel opinion is only advisory, which means that bills can be adopted by a majority of the government regardless of how poor they are. Considering the increasing amount of bills that are either opposed or seriously criticised, it would be appropriate for the KU to complete similar reviews in the future. If it should escalate once more, it should be considered to review the position of the Legal counsel if not it's role may be hollowed in time.},
 author    = {Gripvall, Emilia},
 keyword   = {förvaltningsrätt,offentlig rätt,administrative law,lagstiftningsprocess,Lagrådet,laggranskning,god lagstiftning,granskningspunkter,rationalitet,rationalitetskrav,rättssäkerhet,förutsebarhet,rättstillämpning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagrådet - Avstyrkanden för en god lagstiftning?},
 year     = {2019},
}