Advanced

Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

Karlström, Josefin LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster.

Syftet med uppsatsen är att klarlägga vad som menas med sakligt godtagbara skäl vid en avbruten upphandling samt att avgöra vilka skadestånds-möjligheter en leverantör har när en upphandlande myndighet väljer att avsluta ett upphandlingsförfarande. Kravet på sakligt godtagbara skäl framgår främst av förvaltningsdomstolarnas praxis och kan vara exempelvis bristande konkurrens. Gällande en leverantörs skadeståndsmöjligheter är det främst fyra olika... (More)
Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster.

Syftet med uppsatsen är att klarlägga vad som menas med sakligt godtagbara skäl vid en avbruten upphandling samt att avgöra vilka skadestånds-möjligheter en leverantör har när en upphandlande myndighet väljer att avsluta ett upphandlingsförfarande. Kravet på sakligt godtagbara skäl framgår främst av förvaltningsdomstolarnas praxis och kan vara exempelvis bristande konkurrens. Gällande en leverantörs skadeståndsmöjligheter är det främst fyra olika grunder som kan ge upphov till skadestånd. Dessa är skadestånd enligt skadeståndsbestämmelsen i 20 kap. 20 § LOU, antingen för en överträdelse av LOU eller för en överträdelse av de grundläggande EU-rättsliga principerna, skadestånd enligt principen om culpa in contrahendo och skadestånd enligt 3 kap. 3 § SkL.

Slutsatsen som kan dras gällande sakligt godtagbara skäl är att det inte är klart vad begreppet omfattar. Praxis från framförallt allmänna förvaltnings-domstolar ger en indikation, men det är svårt att förutse om nya skäl som anges kommer bedömas som sakligt godtagbara. Vidare kan det vara svårt för en leverantör att få skadestånd när en upphandlande myndighet har avbrutit ett upphandlingsförfarande. Skadestånd för ett avbrytande i sig aktualiseras möjligtvis bara när de EU-rättsliga principerna om likabehandling och icke-diskriminering överträtts. Kravet på sakligt godtagbara skäl kan ha betydelse för skadestånd enligt 20 kap. 20 § LOU för ett avbrytande i sig, men detta är ännu oklart. Det är även möjligt för en leverantör att få skadestånd på andra grunder än avbrytandebeslutet i sig enligt 20 kap. 20 § LOU, culpa in contrahendo och 3 kap. 3 § SkL. Här uppställs dock många rekvisit, som ibland kan vara svåra att uppfylla. (Less)
Abstract
Public procurement is a legal area that covers approximately 680 billion SEK every year. The legal area is governed by many laws. The applicable law for the classical sector is LOU. LOU regulates the conclusion of contracts when a contracting authority is to purchase e.g. goods or services.

The purpose of this essay is to clarify what is meant by objectively acceptable reasons for a terminated procurement procedure and to clarify on what grounds a supplier can receive damages when a contracting authority chooses to terminate a procurement procedure. The requirement for objectively acceptable reasons is primarily set out in the administrative courts´ practice and can be e.g. lack of competition. Regarding a supplier´s compensation in... (More)
Public procurement is a legal area that covers approximately 680 billion SEK every year. The legal area is governed by many laws. The applicable law for the classical sector is LOU. LOU regulates the conclusion of contracts when a contracting authority is to purchase e.g. goods or services.

The purpose of this essay is to clarify what is meant by objectively acceptable reasons for a terminated procurement procedure and to clarify on what grounds a supplier can receive damages when a contracting authority chooses to terminate a procurement procedure. The requirement for objectively acceptable reasons is primarily set out in the administrative courts´ practice and can be e.g. lack of competition. Regarding a supplier´s compensation in the form of damages, primarily four different grounds can give rise to damages. These are damages under the damage clause in chapter 20 § 20 LOU, either for a violation of LOU or for a violation of the basic principles in the EU, damages according to the principle of culpa in contrahendo and damages according to chapter 3 § 3 SkL.

The conclusion that can be drawn regarding objectively acceptable reasons is that it is not clear what it covers. Practice from mainly administrative courts gives an indication, but it is difficult to predict if new reasons will be judged to be objectively acceptable. Furthermore, it may be difficult for a supplier to receive damages when a contracting authority has terminated the procurement procedure. Damages for the termination in itself may only arise when the EU-principles of equal treatment and non-discrimination are violated. The requirement for objectively acceptable reasons may have significance for damages under chapter 20 § 20 LOU for a termination in itself, but this is still unclear. It is also possible for a supplier to receive damages on other grounds than the termination decision in itself in accordance with chapter 20 § 20 LOU, culpa in contrahendo and chapter 3 § 3 SkL. For this, many requirements must be fulfilled, which can be difficult. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlström, Josefin LU
supervisor
organization
alternative title
To teminate a procurement - possible ways to damages and objectively acceptable reasons when a procurement is terminated
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Avtalsrätt, civilrätt, EU-rätt, konkurrensrätt, skadeståndsrätt, offentlig upphandling, culpa in contrahendo
language
Swedish
id
8977487
date added to LUP
2019-06-19 17:16:53
date last changed
2019-06-19 17:16:53
@misc{8977487,
 abstract   = {Public procurement is a legal area that covers approximately 680 billion SEK every year. The legal area is governed by many laws. The applicable law for the classical sector is LOU. LOU regulates the conclusion of contracts when a contracting authority is to purchase e.g. goods or services. 

The purpose of this essay is to clarify what is meant by objectively acceptable reasons for a terminated procurement procedure and to clarify on what grounds a supplier can receive damages when a contracting authority chooses to terminate a procurement procedure. The requirement for objectively acceptable reasons is primarily set out in the administrative courts´ practice and can be e.g. lack of competition. Regarding a supplier´s compensation in the form of damages, primarily four different grounds can give rise to damages. These are damages under the damage clause in chapter 20 § 20 LOU, either for a violation of LOU or for a violation of the basic principles in the EU, damages according to the principle of culpa in contrahendo and damages according to chapter 3 § 3 SkL. 

The conclusion that can be drawn regarding objectively acceptable reasons is that it is not clear what it covers. Practice from mainly administrative courts gives an indication, but it is difficult to predict if new reasons will be judged to be objectively acceptable. Furthermore, it may be difficult for a supplier to receive damages when a contracting authority has terminated the procurement procedure. Damages for the termination in itself may only arise when the EU-principles of equal treatment and non-discrimination are violated. The requirement for objectively acceptable reasons may have significance for damages under chapter 20 § 20 LOU for a termination in itself, but this is still unclear. It is also possible for a supplier to receive damages on other grounds than the termination decision in itself in accordance with chapter 20 § 20 LOU, culpa in contrahendo and chapter 3 § 3 SkL. For this, many requirements must be fulfilled, which can be difficult.},
 author    = {Karlström, Josefin},
 keyword   = {Avtalsrätt,civilrätt,EU-rätt,konkurrensrätt,skadeståndsrätt,offentlig upphandling,culpa in contrahendo},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar},
 year     = {2019},
}