Advanced

EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten

Malmgren, Julia LU and Backman, Beatrice (2019) SKDK11 20191
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till
europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i
åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet;
Valmyndigheten. Vidare har informationsspridningen gällande det i dagsläget
stundande valet till Europaparlamentet, den 23–26 maj 2019, undersökts. Studien
grundas i teorier om medialisering, sociala medier samt politiskt deltagande bland unga. Empirin grundas i en internetenkät samt studerandet av Valmyndighetens mest använda kanaler på sociala medier. Vi har grundat tankarna om det låga valdeltagandet på egna observationer utifrån samhället omkring oss. Vi har därför antagit ett socialkonstruktivistiskt... (More)
Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till
europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i
åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet;
Valmyndigheten. Vidare har informationsspridningen gällande det i dagsläget
stundande valet till Europaparlamentet, den 23–26 maj 2019, undersökts. Studien
grundas i teorier om medialisering, sociala medier samt politiskt deltagande bland unga. Empirin grundas i en internetenkät samt studerandet av Valmyndighetens mest använda kanaler på sociala medier. Vi har grundat tankarna om det låga valdeltagandet på egna observationer utifrån samhället omkring oss. Vi har därför antagit ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i analysen av resultaten; där vi ser samhället som ett samspel mellan människor som själva konstruerar sin verklighet och uppfattningen om den. Studien har varit deduktivt utformad då vi därefter testat vår frågeställning genom tidigare nämnda webbenkät som genererade totalt 225 svar. Vi analyserade i rapportens slutskede enkätsvaren med hjälp av bivariat analys och kopplade dessa till informationen vi fått genom att titta på Valmyndighetens utvalda sociala mediekanaler. Sammanfattningsvis har vi kunnat se att det finns en relation mellan okunskap hos svenska ungdomar och brist på information från Valmyndigheten. Vi har även kunnat bekräfta sociala mediers vikt vid informationsspridning. Tydligast demonstreras det kanske i att samtliga som i enkäten svarade att de inte tänker rösta i EU-valet, inte hade nåtts av någon information om det kommande valet. (Less)
Abstract
This study aims to investigate the relatively low amount of young people voting in the European parliamentary elections in Sweden. Focus has been on the electoral group of young people aged 18–30 and the authority partly responsible to inform about the elections in Sweden; Valmyndigheten. This study focuses on the current election to the European Parliament the 23–26 of May 2019. The study is based on theories of medialization, social media and political participation among youth. The empiricism is based on an internet survey and the study of Valmyndigheten´s most used channels on social media. We founded our thoughts regarding the low turnout on our own observations from society around us. We have adopted a social constructivist... (More)
This study aims to investigate the relatively low amount of young people voting in the European parliamentary elections in Sweden. Focus has been on the electoral group of young people aged 18–30 and the authority partly responsible to inform about the elections in Sweden; Valmyndigheten. This study focuses on the current election to the European Parliament the 23–26 of May 2019. The study is based on theories of medialization, social media and political participation among youth. The empiricism is based on an internet survey and the study of Valmyndigheten´s most used channels on social media. We founded our thoughts regarding the low turnout on our own observations from society around us. We have adopted a social constructivist perspective in the analysis of the results; where we see society as an interaction between people who construct their reality and the perception of it, on their own. Furthermore the study has been deductively designed, as we thereafter investigated this through the survey. The survey generated 225 responses. In the report's final phase we analyzed the responses collected through the questionnaire with bivariate analysis and linked these to the information we received by looking at Valmyndigheten´s selected social media channels. In summary, we have been able to see that there is indeed a relationship between the lack of knowledge about the elections in Swedish youth and the lack of information from Valmyndigheten.
We have also been able to confirm the importance of communication on social media. Most clearly, it is perhaps demonstrated that everyone who in our internet survey replied that they do not intend to vote in the EU election, had not been reached by any information about it. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmgren, Julia LU and Backman, Beatrice
supervisor
organization
course
SKDK11 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Political communication, youth political participation, medialogic, political logic, social media, EU-elections Politiskt kommunikation, ungdomars politiska deltagande, medielogiken, politiska logiken, sociala medier, EU-val
language
Swedish
id
8979565
date added to LUP
2019-06-11 09:51:53
date last changed
2019-06-11 09:51:53
@misc{8979565,
 abstract   = {This study aims to investigate the relatively low amount of young people voting in the European parliamentary elections in Sweden. Focus has been on the electoral group of young people aged 18–30 and the authority partly responsible to inform about the elections in Sweden; Valmyndigheten. This study focuses on the current election to the European Parliament the 23–26 of May 2019. The study is based on theories of medialization, social media and political participation among youth. The empiricism is based on an internet survey and the study of Valmyndigheten´s most used channels on social media. We founded our thoughts regarding the low turnout on our own observations from society around us. We have adopted a social constructivist perspective in the analysis of the results; where we see society as an interaction between people who construct their reality and the perception of it, on their own. Furthermore the study has been deductively designed, as we thereafter investigated this through the survey. The survey generated 225 responses. In the report's final phase we analyzed the responses collected through the questionnaire with bivariate analysis and linked these to the information we received by looking at Valmyndigheten´s selected social media channels. In summary, we have been able to see that there is indeed a relationship between the lack of knowledge about the elections in Swedish youth and the lack of information from Valmyndigheten.
We have also been able to confirm the importance of communication on social media. Most clearly, it is perhaps demonstrated that everyone who in our internet survey replied that they do not intend to vote in the EU election, had not been reached by any information about it.},
 author    = {Malmgren, Julia and Backman, Beatrice},
 keyword   = {Political communication,youth political participation,medialogic,political logic,social media,EU-elections Politiskt kommunikation,ungdomars politiska deltagande,medielogiken,politiska logiken,sociala medier,EU-val},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten},
 year     = {2019},
}