Advanced

Samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör - Centrala faktorer och långsiktiga relationer

Persson, Marie LU (2019) VTVL01 20191
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Huvudentreprenörer anlitar idag underentreprenörer i större utsträckning än vad det har gjorts tidigare i bygg- och anläggningsbranschen. Underentreprenörer anlitas för att utföra speciella moment i ett projekt där det krävs spetskompetens samt för att stärka upp med arbetskraft hos huvudentreprenören.
Eftersom underentreprenörer är vanligt förekommande i bygg- och anläggningsbranschen så är syftet med denna studie att identifiera avgörande faktorer i ett samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör för att öka kunskap och förståelse för varandra samt effektivisera samarbetet kopplat till byggprocessen.
Det empiriska underlaget är insamlat genom semistrukturerade intervjuer. Författaren genomförde intervjuer med fyra... (More)
Huvudentreprenörer anlitar idag underentreprenörer i större utsträckning än vad det har gjorts tidigare i bygg- och anläggningsbranschen. Underentreprenörer anlitas för att utföra speciella moment i ett projekt där det krävs spetskompetens samt för att stärka upp med arbetskraft hos huvudentreprenören.
Eftersom underentreprenörer är vanligt förekommande i bygg- och anläggningsbranschen så är syftet med denna studie att identifiera avgörande faktorer i ett samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör för att öka kunskap och förståelse för varandra samt effektivisera samarbetet kopplat till byggprocessen.
Det empiriska underlaget är insamlat genom semistrukturerade intervjuer. Författaren genomförde intervjuer med fyra Skanska-anställda som hade olika roller i företaget som bland annat produktionschef och arbetsledare samt två underentreprenörer.
Kostnad, förtroende, tidigare erfarenheter och kvalitet hos underentreprenören är vad huvudentreprenören anser som viktiga faktorer vid anlitande av en underentreprenör. Relationer och tidigare samarbete mellan de olika aktörerna kan ha en positiv påverkan på kostnaden för projektet. Tidig involvering av underentreprenören är en central del av planeringen för att samarbetet och tidshållningen för projektet skall hålla. För att genomförandet skall bli så bra som möjligt är det viktigt att kommunikation och information mellan huvudentreprenören och underentreprenören fungerar och detta sköter man med hjälp av möten under dagen i form av morgonmöte och veckomöten. Det är även viktigt under produktionen att det finns en ansvarig ute på arbetsplatsen och som är närvarande för att kommunikationen skall fungera mellan parterna.
Vid överlämning av ett projekt är det bra om lärdomar samlas upp i slutet av projektet och att det hålls ett avslutningsmöte. För att samarbetet skall bli mer effektivt är det viktigt med relationer och långsiktighet så att huvudentreprenören på ett bättre sätt kan utnyttja underentreprenören resurser. För att ett projekt skall bli lyckat är det viktigt att alla parter drar åt samma håll och definierar gemensamma mål. (Less)
Popular Abstract
Main contractors today employ subcontractors to a greater extent than previously in the construction industry. Subcontractors are hired to perform special tasks in a project where there is a need for expertise and for strengthening the workforce of the main contractor.
Since subcontractors are common in the construction industry, the purpose of this study is to identify crucial factors in a collaboration between the main contractor and the subcontractor in order to increase knowledge and understanding of each other and to streamline the cooperation linked to the construction process.
The empirical data is collected through semi-structured interviews. The author conducted interviews with two subcontractors and four Skanska employees... (More)
Main contractors today employ subcontractors to a greater extent than previously in the construction industry. Subcontractors are hired to perform special tasks in a project where there is a need for expertise and for strengthening the workforce of the main contractor.
Since subcontractors are common in the construction industry, the purpose of this study is to identify crucial factors in a collaboration between the main contractor and the subcontractor in order to increase knowledge and understanding of each other and to streamline the cooperation linked to the construction process.
The empirical data is collected through semi-structured interviews. The author conducted interviews with two subcontractors and four Skanska employees with different roles in the company, such as production manager and team leader.
Cost, trust, previous experience and quality of the subcontractor is what the main contractor considers important factors when hiring a subcontractor. Relations and previous cooperation between the different actors can have a positive impact on the cost of the project. Early involvement of the subcontractor is a central part of the planning in order for the collaboration and the timeplan of the project to hold. In order for the implementation to be as good as possible, it is important that communication and information between the main contractor and the subcontractor flow and this is carried out through morning meetings and weekly meetings. It is also important during production that there is a person in charge at the workplace and that this person is present for the communication to work between the parties.
When handing over a project, it is good if lessons are gathered at the end of the project and that a closing meeting is held. In order for the cooperation to become more efficient, it is important to have relationships and a long-term perspective so that the main contractor can better utilize the subcontractor's resources. In order to get a successful project, it is important that all parties pull together and define common goals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Marie LU
supervisor
organization
alternative title
Collaboration between main contractor and subcontractor - Key factors and long-term relationships
course
VTVL01 20191
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Produktionsprocessen, Partnering, Lean Construction, Huvudentreprenör, Underentreprenör
report number
ISRN LUTHBG/THID-19/5576
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
8982187
date added to LUP
2019-06-13 08:46:07
date last changed
2019-08-05 13:54:28
@misc{8982187,
 abstract   = {Huvudentreprenörer anlitar idag underentreprenörer i större utsträckning än vad det har gjorts tidigare i bygg- och anläggningsbranschen. Underentreprenörer anlitas för att utföra speciella moment i ett projekt där det krävs spetskompetens samt för att stärka upp med arbetskraft hos huvudentreprenören. 
Eftersom underentreprenörer är vanligt förekommande i bygg- och anläggningsbranschen så är syftet med denna studie att identifiera avgörande faktorer i ett samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör för att öka kunskap och förståelse för varandra samt effektivisera samarbetet kopplat till byggprocessen. 
Det empiriska underlaget är insamlat genom semistrukturerade intervjuer. Författaren genomförde intervjuer med fyra Skanska-anställda som hade olika roller i företaget som bland annat produktionschef och arbetsledare samt två underentreprenörer. 
Kostnad, förtroende, tidigare erfarenheter och kvalitet hos underentreprenören är vad huvudentreprenören anser som viktiga faktorer vid anlitande av en underentreprenör. Relationer och tidigare samarbete mellan de olika aktörerna kan ha en positiv påverkan på kostnaden för projektet. Tidig involvering av underentreprenören är en central del av planeringen för att samarbetet och tidshållningen för projektet skall hålla. För att genomförandet skall bli så bra som möjligt är det viktigt att kommunikation och information mellan huvudentreprenören och underentreprenören fungerar och detta sköter man med hjälp av möten under dagen i form av morgonmöte och veckomöten. Det är även viktigt under produktionen att det finns en ansvarig ute på arbetsplatsen och som är närvarande för att kommunikationen skall fungera mellan parterna. 
Vid överlämning av ett projekt är det bra om lärdomar samlas upp i slutet av projektet och att det hålls ett avslutningsmöte. För att samarbetet skall bli mer effektivt är det viktigt med relationer och långsiktighet så att huvudentreprenören på ett bättre sätt kan utnyttja underentreprenören resurser. För att ett projekt skall bli lyckat är det viktigt att alla parter drar åt samma håll och definierar gemensamma mål.},
 author    = {Persson, Marie},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {Produktionsprocessen,Partnering,Lean Construction,Huvudentreprenör,Underentreprenör},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör - Centrala faktorer och långsiktiga relationer},
 year     = {2019},
}