Advanced

Självkörande bilar i urbana miljöer - En studie med avseende på trafiksäkerhet

Johansson, Elin LU and Alfredsson, Madelen LU (2019) VTVL01 20191
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Fram till idag har framförandet av ett motorfordon krävt en mänsklig och närvarande förare. Med en mänsklig förare följer en mänsklig faktor. Under de senare åren har fler automatiska funktioner implementerats i nya bilar och självkörande bilar på högre nivåer har börjat utvecklas. Denna utveckling påverkar mänskliga faktorns inverkan. Syftet med examensarbetet är att utreda vilken problematik och krav som idag finns för självkörande bilar för att kunna implementeras i urbana trafikmiljöer. Målet har även varit att utreda vilka trafiksäkerhetsproblem som införandet av självkörande bilar kan lösa samt utreda om ny problematik kan uppstå. Examensarbetet ämnar besvara följande frågeställningar:
• Vilka utmaningar ställs självkörande bilar... (More)
Fram till idag har framförandet av ett motorfordon krävt en mänsklig och närvarande förare. Med en mänsklig förare följer en mänsklig faktor. Under de senare åren har fler automatiska funktioner implementerats i nya bilar och självkörande bilar på högre nivåer har börjat utvecklas. Denna utveckling påverkar mänskliga faktorns inverkan. Syftet med examensarbetet är att utreda vilken problematik och krav som idag finns för självkörande bilar för att kunna implementeras i urbana trafikmiljöer. Målet har även varit att utreda vilka trafiksäkerhetsproblem som införandet av självkörande bilar kan lösa samt utreda om ny problematik kan uppstå. Examensarbetet ämnar besvara följande frågeställningar:
• Vilka utmaningar ställs självkörande bilar inför vid introduktionen i komplexa och urbana trafikmiljöer?
• Vad krävs av självkörande bilar för att kunna hantera dagens trafikmiljö samt vilka problem kan tänkas uppstå kopplat till trafiksäkerhet?

De huvudsakliga metoderna för examensarbetet har utgjorts av litteraturstudie och kompletterande, muntliga intervjuer. Examensarbetet är avgränsat till att enbart studera personbilar. Ingen fördjupning av utmaningarna görs.

Resultatet visar på en stor osäkerhet kring hur vår trafiktekniska utformning med omgivande trafikanter kommer påverkas av fler självkörande fordon. Ett antal utmaningar behöver utredas för att självkörande bilar på högre nivåer ska kunna integreras i samhället; bättre informations- och kommunikationssystem, förarövervakning samt uppkoppling och digitalisering. Även ett gediget samarbete mellan samtliga aktörer i samhället behöver upprättas för att effektivisera utvecklingen. Det står klart att trafiksäkerheten kommer förbättras succesivt vid införandet av självkörande bilar men att ny problematik kan följa på grund av livliga och föränderliga urbana miljöer som är svåra att programmera automatiska funktioner inför. (Less)
Popular Abstract
Until today, the performance of a motor vehicle has required the present of a human driver. With a human driver follow human factors. In recent years, more automatic functions have been implemented in new cars and self-driving cars at higher levels have begun to develop. This development limits the influence of the human factors. The purpose is with the thesis project, to investigate which problems and requirements are presently available for self- driving cars to be implemented in urban traffic environments. The goal has also been to investigate what road safety problems introduction of self-driving cars can solve and to investigate whether new problems can arise. The thesis aims to answer the following questions:
• What challenges do... (More)
Until today, the performance of a motor vehicle has required the present of a human driver. With a human driver follow human factors. In recent years, more automatic functions have been implemented in new cars and self-driving cars at higher levels have begun to develop. This development limits the influence of the human factors. The purpose is with the thesis project, to investigate which problems and requirements are presently available for self- driving cars to be implemented in urban traffic environments. The goal has also been to investigate what road safety problems introduction of self-driving cars can solve and to investigate whether new problems can arise. The thesis aims to answer the following questions:
• What challenges do self-driving cars face when introduced in complex and urban traffic environments?
• What is required of self-driving cars to be able to handle today's traffic environment and what problems may arise related to road safety?

A literature review was made and as a complement, interviews were conducted with experts. The project is limited to only study cars. No deepening in the various challenges is done.

The result shows a great uncertainty about how our traffic design and surrounding road users will be affected by more self-driving vehicles. A number of challenges needs to be investigated in order for self-driving cars at higher levels to be integrated into society; better information and communication systems, driver monitoring and connection and digitization. A solid cooperation between all actors in society also needs to be established. It is clear that road safety will improve with the introduction of self-driving cars, but that new problems can follow due to lively and changing urban environments that are difficult to program in autonomous functions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Elin LU and Alfredsson, Madelen LU
supervisor
organization
alternative title
Self-Driving Cars in Urban Environments
course
VTVL01 20191
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
självkörande fordon, autonoma fordon, automatiserade fordon, autonom mobilitet, ITS, urban miljö, trafiksäkerhet, mänskliga faktorn, oskyddade trafikanter, interaktioner.
report number
ISRN LUTHBG/THID-19/5574
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
8982251
date added to LUP
2019-06-12 13:10:59
date last changed
2019-08-05 13:52:55
@misc{8982251,
 abstract   = {Fram till idag har framförandet av ett motorfordon krävt en mänsklig och närvarande förare. Med en mänsklig förare följer en mänsklig faktor. Under de senare åren har fler automatiska funktioner implementerats i nya bilar och självkörande bilar på högre nivåer har börjat utvecklas. Denna utveckling påverkar mänskliga faktorns inverkan. Syftet med examensarbetet är att utreda vilken problematik och krav som idag finns för självkörande bilar för att kunna implementeras i urbana trafikmiljöer. Målet har även varit att utreda vilka trafiksäkerhetsproblem som införandet av självkörande bilar kan lösa samt utreda om ny problematik kan uppstå. Examensarbetet ämnar besvara följande frågeställningar:
• Vilka utmaningar ställs självkörande bilar inför vid introduktionen i komplexa och urbana trafikmiljöer?
• Vad krävs av självkörande bilar för att kunna hantera dagens trafikmiljö samt vilka problem kan tänkas uppstå kopplat till trafiksäkerhet?

De huvudsakliga metoderna för examensarbetet har utgjorts av litteraturstudie och kompletterande, muntliga intervjuer. Examensarbetet är avgränsat till att enbart studera personbilar. Ingen fördjupning av utmaningarna görs.

Resultatet visar på en stor osäkerhet kring hur vår trafiktekniska utformning med omgivande trafikanter kommer påverkas av fler självkörande fordon. Ett antal utmaningar behöver utredas för att självkörande bilar på högre nivåer ska kunna integreras i samhället; bättre informations- och kommunikationssystem, förarövervakning samt uppkoppling och digitalisering. Även ett gediget samarbete mellan samtliga aktörer i samhället behöver upprättas för att effektivisera utvecklingen. Det står klart att trafiksäkerheten kommer förbättras succesivt vid införandet av självkörande bilar men att ny problematik kan följa på grund av livliga och föränderliga urbana miljöer som är svåra att programmera automatiska funktioner inför.},
 author    = {Johansson, Elin and Alfredsson, Madelen},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {självkörande fordon,autonoma fordon,automatiserade fordon,autonom mobilitet,ITS,urban miljö,trafiksäkerhet,mänskliga faktorn,oskyddade trafikanter,interaktioner.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självkörande bilar i urbana miljöer - En studie med avseende på trafiksäkerhet},
 year     = {2019},
}