Advanced

Hållbart företagande - moralisk eller rättslig skyldighet?

Erixon, Jenny LU (2019) JURM02 20191
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I takt med det ökade mediala fokus på globalisering och klimathot ställs nya krav på samhället och på att företag ska ta ett moraliskt ansvar för hållbarhetsfrågor. Frågan är om hållbart företagande kan anses förenligt med gällande rätt.

Vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL är det grundläggande kriteriet för bolagsledningens beslutsfattande och innebär indirekt att ledningen inte får prioritera till exempel hållbarhet framför vinst vid en konflikt. Många anser att aktiebolag inte bara ska ses som ett verktyg för vinstmaximering utan att en bolagsledning även har utrymme att agera moraliskt genom till exempel miljöfrämjande åtgärder.

Formuleringen av vinstsyftet öppnar upp för diverse olika tolkningar, vilket gör det svårt för företag att... (More)
I takt med det ökade mediala fokus på globalisering och klimathot ställs nya krav på samhället och på att företag ska ta ett moraliskt ansvar för hållbarhetsfrågor. Frågan är om hållbart företagande kan anses förenligt med gällande rätt.

Vinstsyftet i 3 kap. 3 § ABL är det grundläggande kriteriet för bolagsledningens beslutsfattande och innebär indirekt att ledningen inte får prioritera till exempel hållbarhet framför vinst vid en konflikt. Många anser att aktiebolag inte bara ska ses som ett verktyg för vinstmaximering utan att en bolagsledning även har utrymme att agera moraliskt genom till exempel miljöfrämjande åtgärder.

Formuleringen av vinstsyftet öppnar upp för diverse olika tolkningar, vilket gör det svårt för företag att veta vilka deras skyldigheter faktiskt är. Många anser att vinstsyftet bör ses ur ett långsiktigt perspektiv eftersom aktiebolags livslängd är principiellt obegränsad. Med ett långsiktigt perspektiv får bolagsledningen ett större utrymme att agera hållbarhetsfrämjande så länge det är inom ramen för vinstsyftet.

Det är viktigt att bolagsledningarna ges utrymme att hantera frågor kring vinst och hållbarhet utifrån företagets egna förutsättningar, givet att de följer de lagar, principer och riktlinjer som finns inom de olika CSR-områdena. Att frivilligt, aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor kommer på sikt främja både miljö och företagets egen vinst. Tvingade åtgärder som inte är ställda i relation till företagets förutsättningar får motsatt effekt och ger ett krampaktigt beteende som på sikt kan minska vinsten och företagets attraktionskraft på marknaden. För att det ska fungera krävs en CSR-anpassad riskkontroll som ser till och försäkrar att vinstsyftet inte frångås. (Less)
Abstract
The increased media focus on globalization and climate change has brought new demands from society, which has led to more companies taking moral responsibility for sustainability issues. The question is whether sustainable business can be considered compatible with applicable law.

The profit objective in Chapter 3 § 3 in the Swedish Companies Act (”Aktiebolagslagen” [2005:551], ”ABL”) is the fundamental object for the decision making of the management, and it indirectly means that the management is not allowed to prioritize for example sustainability over profit in the event of an conflict between these two. However, many believe that private limited company should not only be seen as a tool to maximize profit, instead the management... (More)
The increased media focus on globalization and climate change has brought new demands from society, which has led to more companies taking moral responsibility for sustainability issues. The question is whether sustainable business can be considered compatible with applicable law.

The profit objective in Chapter 3 § 3 in the Swedish Companies Act (”Aktiebolagslagen” [2005:551], ”ABL”) is the fundamental object for the decision making of the management, and it indirectly means that the management is not allowed to prioritize for example sustainability over profit in the event of an conflict between these two. However, many believe that private limited company should not only be seen as a tool to maximize profit, instead the management should also be able to act morally through for example environmental measures.

The wording of the profit objective in ABL is open to different interpretations, which makes it difficult for the management to know what their obligations are. Many believe that the profit objective should be viewed in a long-term perspective, since the lifetime of a private limited company is more or less unlimited. With a long-term perspective, the corporate management has a greater scope to act on sustainability, as long as it does not conflict with the profit objective.

It is important that the corporate management is given space to handle the issues based on the company’s own prerequisite and condition, as long as they comply with applicable law, principles and guidelines. To voluntarily, actively work with sustainability issues will in the long run benefit both the environment and the company’s own profit. Forced actions and mandatory measures that are not set in relation to the company’s ability, have the opposite effect and might instead reduce the profit and decrease the company’s attractiveness on the market. In order for it to work, a CSR-adapted risk control is required to ensure that the profit objective is not waived. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erixon, Jenny LU
supervisor
organization
alternative title
Sustainable business - moral or legal obligation?
course
JURM02 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Associationsrätt, företagsekonomi, nationalekonomi, Vinstsyfte, Aktiebolag, Aktieägare, 3 kap. 3 § ABL, Hållbart företagande, CSR, Moral, Etik, Miljö, Friedman, Sjåfjell, Sociala kontraktet, Carrolls pyramid, Aktieägarmodellen, Intressentmodellen, Företags ansvar, Uppföljningssystem, Reglering av vinst
language
Swedish
id
8991451
date added to LUP
2019-09-12 15:01:29
date last changed
2019-09-12 15:01:29
@misc{8991451,
 abstract   = {The increased media focus on globalization and climate change has brought new demands from society, which has led to more companies taking moral responsibility for sustainability issues. The question is whether sustainable business can be considered compatible with applicable law. 

The profit objective in Chapter 3 § 3 in the Swedish Companies Act (”Aktiebolagslagen” [2005:551], ”ABL”) is the fundamental object for the decision making of the management, and it indirectly means that the management is not allowed to prioritize for example sustainability over profit in the event of an conflict between these two. However, many believe that private limited company should not only be seen as a tool to maximize profit, instead the management should also be able to act morally through for example environmental measures. 

The wording of the profit objective in ABL is open to different interpretations, which makes it difficult for the management to know what their obligations are. Many believe that the profit objective should be viewed in a long-term perspective, since the lifetime of a private limited company is more or less unlimited. With a long-term perspective, the corporate management has a greater scope to act on sustainability, as long as it does not conflict with the profit objective. 

It is important that the corporate management is given space to handle the issues based on the company’s own prerequisite and condition, as long as they comply with applicable law, principles and guidelines. To voluntarily, actively work with sustainability issues will in the long run benefit both the environment and the company’s own profit. Forced actions and mandatory measures that are not set in relation to the company’s ability, have the opposite effect and might instead reduce the profit and decrease the company’s attractiveness on the market. In order for it to work, a CSR-adapted risk control is required to ensure that the profit objective is not waived.},
 author    = {Erixon, Jenny},
 keyword   = {Associationsrätt,företagsekonomi,nationalekonomi,Vinstsyfte,Aktiebolag,Aktieägare,3 kap. 3 § ABL,Hållbart företagande,CSR,Moral,Etik,Miljö,Friedman,Sjåfjell,Sociala kontraktet,Carrolls pyramid,Aktieägarmodellen,Intressentmodellen,Företags ansvar,Uppföljningssystem,Reglering av vinst},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbart företagande - moralisk eller rättslig skyldighet?},
 year     = {2019},
}