Advanced

Målpunkter som verktyg för integration - Studie av offentligt tillgängliga mötesplatser i Malmö

Bogolin, Christian LU and Hartman, Fredrik LU (2019) VFTM01 20191
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Begreppet segregation har under senare år tagit allt större plats i samhällsdebatten i Sverige. De bakomliggande drivande faktorerna för fenomenet är komplexa och svåra att förklara och att förändra bostadsbeståndet genom nybyggnation tar tid. Trots försök från politiskt håll och från stadsplanerare att motverka boendesegregationen i städer har inga bestående förändringar påvisats. Förutom det direkta bostadsområdet påverkas invånare av hur de och andra rör sig i staden. Därför är offentligt tillgängliga platser intressanta att studera eftersom de är en förlängning av invånares bostadsområden och delas potentiellt av alla i staden.
Syftet med studien är att undersöka hur offentligt tillgängliga målpunkter i staden kan fungera integrerande... (More)
Begreppet segregation har under senare år tagit allt större plats i samhällsdebatten i Sverige. De bakomliggande drivande faktorerna för fenomenet är komplexa och svåra att förklara och att förändra bostadsbeståndet genom nybyggnation tar tid. Trots försök från politiskt håll och från stadsplanerare att motverka boendesegregationen i städer har inga bestående förändringar påvisats. Förutom det direkta bostadsområdet påverkas invånare av hur de och andra rör sig i staden. Därför är offentligt tillgängliga platser intressanta att studera eftersom de är en förlängning av invånares bostadsområden och delas potentiellt av alla i staden.
Syftet med studien är att undersöka hur offentligt tillgängliga målpunkter i staden kan fungera integrerande i jämförelse med stadens bostadsområden och stadsdelar. För att göra det genomförs en kvantitativ enkätundersökning i Malmö på utvalda målpunkter som har potential att attrahera invånare från flera stadsdelar och befolkningsgrupper. Med enkätundersökningen som grund analyseras fördelning bland besökare efter stadsdel, inkomst och födelseregion vilket jämförs med fördelningen av invånare i Malmös stadsdelar.
Fördelningen av invånare efter köpkraft och födelseregion i stadsdelar påverkar inte hur invånare från stadsdelar besöker offentligt tillgängliga målpunkter i staden. Avstånd till målpunkten förklarar en del av hur invånare i staden besöker offentliga platser. De undersökta platserna genererar besökare från i stort sett alla stadsdelar och från alla befolkningsgrupper.
Inkomstfördelning och fördelningen av besökare efter födelseregion målpunkter liknar i regel fördelningen av invånare i Malmö. Det innebär att för invånare från bostadsområden med en homogen karaktär erbjuder målpunkter i stadens offentliga rum en annan fördelning invånare (efter studerade egenskaper) än de inom bostadsområdet. Det offentliga rummet delas av besökare över stadsdelar och befolkningsgrupper och fungerar som platser där stadens invånare potentiellt kan mötas. (Less)
Popular Abstract
The concept of segregation has in recent years been a subject of social debate in Sweden. The underlying driving factors for the phenomenon are complex and difficult to derive and changing the housing stock through new construction takes time. Despite attempts by politicians and city planners to counteract housing segregation in cities, no permanent changes have been concluded. A part from the neighborhood environment in a cities inhabitants are affected by how they and others move in the city. Therefore, public places are interesting to study because they are an extension of the residential areas and are potentially shared by the full population of the city.
The purpose of the study is to investigate how public areas in the city can have... (More)
The concept of segregation has in recent years been a subject of social debate in Sweden. The underlying driving factors for the phenomenon are complex and difficult to derive and changing the housing stock through new construction takes time. Despite attempts by politicians and city planners to counteract housing segregation in cities, no permanent changes have been concluded. A part from the neighborhood environment in a cities inhabitants are affected by how they and others move in the city. Therefore, public places are interesting to study because they are an extension of the residential areas and are potentially shared by the full population of the city.
The purpose of the study is to investigate how public areas in the city can have a integrating function in comparison to the city's residential areas and neighborhoods. In order to do that, a quantitative survey is carried out in Malmö at selected places that have the potential to attract residents from several neighborhoods and population groups. With the survey as a foundation, distribution is analyzed among visitors by district, income and birth region, which is compared to the distribution of residents in the residential areas of Malmö.
The distribution of residents after purchasing power and birth region in districts does not affect how residents from districts visit public areas in the city. Distance to public place explains part of how residents of the city visit public places. The sites investigated generate visitors from almost all neighborhoods and from all population groups.
Income distribution and the distribution of visitors by region of birth at public places are generally similar to the distribution of residents in Malmö. This means that for residents from residential areas with a homogeneous character, public places in the city offer a different distribution of residents than those in the residential area. The public space is shared by visitors across neighborhoods and population groups and serves as places where the city's residents potentially can meet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bogolin, Christian LU and Hartman, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
Public space integrating function in cities
course
VFTM01 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Malmö, Segregation, Integration, Offentliga platser, Mötesplats
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/19/5441 SE
language
Swedish
id
8991778
date added to LUP
2019-08-12 13:47:42
date last changed
2019-08-13 03:47:19
@misc{8991778,
 abstract   = {Begreppet segregation har under senare år tagit allt större plats i samhällsdebatten i Sverige. De bakomliggande drivande faktorerna för fenomenet är komplexa och svåra att förklara och att förändra bostadsbeståndet genom nybyggnation tar tid. Trots försök från politiskt håll och från stadsplanerare att motverka boendesegregationen i städer har inga bestående förändringar påvisats. Förutom det direkta bostadsområdet påverkas invånare av hur de och andra rör sig i staden. Därför är offentligt tillgängliga platser intressanta att studera eftersom de är en förlängning av invånares bostadsområden och delas potentiellt av alla i staden.
Syftet med studien är att undersöka hur offentligt tillgängliga målpunkter i staden kan fungera integrerande i jämförelse med stadens bostadsområden och stadsdelar. För att göra det genomförs en kvantitativ enkätundersökning i Malmö på utvalda målpunkter som har potential att attrahera invånare från flera stadsdelar och befolkningsgrupper. Med enkätundersökningen som grund analyseras fördelning bland besökare efter stadsdel, inkomst och födelseregion vilket jämförs med fördelningen av invånare i Malmös stadsdelar.
Fördelningen av invånare efter köpkraft och födelseregion i stadsdelar påverkar inte hur invånare från stadsdelar besöker offentligt tillgängliga målpunkter i staden. Avstånd till målpunkten förklarar en del av hur invånare i staden besöker offentliga platser. De undersökta platserna genererar besökare från i stort sett alla stadsdelar och från alla befolkningsgrupper.
Inkomstfördelning och fördelningen av besökare efter födelseregion målpunkter liknar i regel fördelningen av invånare i Malmö. Det innebär att för invånare från bostadsområden med en homogen karaktär erbjuder målpunkter i stadens offentliga rum en annan fördelning invånare (efter studerade egenskaper) än de inom bostadsområdet. Det offentliga rummet delas av besökare över stadsdelar och befolkningsgrupper och fungerar som platser där stadens invånare potentiellt kan mötas.},
 author    = {Bogolin, Christian and Hartman, Fredrik},
 keyword   = {Malmö,Segregation,Integration,Offentliga platser,Mötesplats},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Målpunkter som verktyg för integration - Studie av offentligt tillgängliga mötesplatser i Malmö},
 year     = {2019},
}