Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av Östergötlands kommande grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv : med fokus på förstärkt grundvattenbildning

Langkjaer, Henrik LU (2019) In Examensarbete i geologi GEOL01 20191
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Klimatet genomgår för närvarande förändringar. Kunskap om klimatpåverkan rörande grundvattenbildning är bristande, men med hjälp av klimatsimuleringar och vattenbalansberäkningar kan prognoser göras för att få insikt om vad som kommer att ske. Klimatförändringar inom Östergötlands län som antas ske är en för-längd växtperiod, ökad medeltemperatur samt förändrade nederbördsmönster, vilket kan leda till grundvattenbrist i samband med finkornigare sediment på grund av en längre uppehållstid i marken. GIS-beräkningar baserade på data från grundvattenbildning inom jord och berggrund under regelbundna år har utförts för att analysera hur den naturliga grundvattenbildningen antas förändras inom länet. Resultaten visade en potentiell förlust i... (More)
Klimatet genomgår för närvarande förändringar. Kunskap om klimatpåverkan rörande grundvattenbildning är bristande, men med hjälp av klimatsimuleringar och vattenbalansberäkningar kan prognoser göras för att få insikt om vad som kommer att ske. Klimatförändringar inom Östergötlands län som antas ske är en för-längd växtperiod, ökad medeltemperatur samt förändrade nederbördsmönster, vilket kan leda till grundvattenbrist i samband med finkornigare sediment på grund av en längre uppehållstid i marken. GIS-beräkningar baserade på data från grundvattenbildning inom jord och berggrund under regelbundna år har utförts för att analysera hur den naturliga grundvattenbildningen antas förändras inom länet. Resultaten visade en potentiell förlust i grundvattenbildning på ca 11-12 % för normalår under perioden 2071 till 2100. Medan vid torrår finns det risk att grundvatten bildningen minskar med 37-38 % under perioden 2071 till 2100. Med beräknade kvotvärden baserade på grundvattenbildning samt magasineringsförmåga, ursprung och krav för inducerad infiltration har grundvattenförekomster inom länet utvärderats i dess lämplighet för förstärkt grundvattenbildning. Detta utfördes för att skapa underlagsmaterial till fortsatta analyser angående Östergötlands dricksvattenförberedning i framtiden. Ut-valda områden inom länet för förstärkt grundvattenbildning var grundvattenförekomsterna; SE651381-145973, SE651227-153217, SE643520-146822, SE646203-144912, SE650410-152120 och SE643448-147692. Oklarheter finns dock om minskningen i grundvattenbildning kommer ställa till med signifikanta problem, vilket medför att mer djupgående undersökningar bör utföras inom ämnet. (Less)
Popular Abstract
The climate is currently changing. Knowledge about how climate changes affect groundwater formation is lacking to a large degree, but with the aid of climate simulations and water balance calculations can forecasts be made to gain insights on what is likely going to occur. The regional climate within the county of Östergötland is perceived to alter regarding length of vegetation periods, increased mean temperatures and alterations in precipita-tion patterns, which can lead to groundwater shortage in combinations with fine-grained sediments due to a longer intermission within the soil. GIS calculations, based on data from the groundwater formation within soil and bed-rock during regular years, were made to analyse how the natural... (More)
The climate is currently changing. Knowledge about how climate changes affect groundwater formation is lacking to a large degree, but with the aid of climate simulations and water balance calculations can forecasts be made to gain insights on what is likely going to occur. The regional climate within the county of Östergötland is perceived to alter regarding length of vegetation periods, increased mean temperatures and alterations in precipita-tion patterns, which can lead to groundwater shortage in combinations with fine-grained sediments due to a longer intermission within the soil. GIS calculations, based on data from the groundwater formation within soil and bed-rock during regular years, were made to analyse how the natural groundwater formation will change within the county. The results showed a potential loss in groundwater formation with about 11-12 % during the years 2071 and 2100 for years with regular precipitation. While a loss on 37-38 % of groundwater formation between 2071 and 2100 during dry years. With the calculated ratio values based on the groundwater formation and storing ability, source and requirements for induced groundwater infiltration have regions of groundwater bodies within the county been evaluated for suitability for induced groundwater infiltration. This was executed to create support material for continued analyses regarding drinking water preparations for the future within the county of Östergötland. Selected groundwater bodies for induced groundwater infiltration were; SE651381-145973, SE651227-153217, SE643520-146822, SE646203-144912, SE650410-152120 and SE643448-147692. Uncertainties remain if a reduction in groundwater formations will cause a significant problem, which means that more in-depth investigations should be carried out within the subject. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Langkjaer, Henrik LU
supervisor
organization
alternative title
Analysis of Östergötland’s future groundwater resources from a climate perspective : with focus on reinforced groundwater formation
course
GEOL01 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
klimatförändring, grundvatten, grundvattenbildning, förstärkt grundvattenbildning, climate change, groundwater, groundwater formation, reinforced groundwater formation, Östergötland
publication/series
Examensarbete i geologi
report number
564
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Mattias Gustafsson, Sveriges geologiska undersökning
id
8992791
date added to LUP
2019-08-23 01:40:08
date last changed
2019-08-23 01:40:08
@misc{8992791,
 abstract   = {{Klimatet genomgår för närvarande förändringar. Kunskap om klimatpåverkan rörande grundvattenbildning är bristande, men med hjälp av klimatsimuleringar och vattenbalansberäkningar kan prognoser göras för att få insikt om vad som kommer att ske. Klimatförändringar inom Östergötlands län som antas ske är en för-längd växtperiod, ökad medeltemperatur samt förändrade nederbördsmönster, vilket kan leda till grundvattenbrist i samband med finkornigare sediment på grund av en längre uppehållstid i marken. GIS-beräkningar baserade på data från grundvattenbildning inom jord och berggrund under regelbundna år har utförts för att analysera hur den naturliga grundvattenbildningen antas förändras inom länet. Resultaten visade en potentiell förlust i grundvattenbildning på ca 11-12 % för normalår under perioden 2071 till 2100. Medan vid torrår finns det risk att grundvatten bildningen minskar med 37-38 % under perioden 2071 till 2100. Med beräknade kvotvärden baserade på grundvattenbildning samt magasineringsförmåga, ursprung och krav för inducerad infiltration har grundvattenförekomster inom länet utvärderats i dess lämplighet för förstärkt grundvattenbildning. Detta utfördes för att skapa underlagsmaterial till fortsatta analyser angående Östergötlands dricksvattenförberedning i framtiden. Ut-valda områden inom länet för förstärkt grundvattenbildning var grundvattenförekomsterna; SE651381-145973, SE651227-153217, SE643520-146822, SE646203-144912, SE650410-152120 och SE643448-147692. Oklarheter finns dock om minskningen i grundvattenbildning kommer ställa till med signifikanta problem, vilket medför att mer djupgående undersökningar bör utföras inom ämnet.}},
 author    = {{Langkjaer, Henrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbete i geologi}},
 title    = {{Analys av Östergötlands kommande grundvattenresurser ur ett klimatperspektiv : med fokus på förstärkt grundvattenbildning}},
 year     = {{2019}},
}