Advanced

Ansvar enligt AB 04 för uppgifter i förfrågningsunderlag

Chen, Nicole LU (2019) JURM02 20192
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Entreprenader omsätter inte sällan stora mängder pengar, och pågår ofta över långa perioder. På grund av detta är det av särskild vikt att förstå vilka arbeten som omfattas av det ursprungliga kontraktet, och vilka som ska anses vara arbeten som entreprenören inte borde ha förutsett vid sin beräkning av anbudet. Vid sin anbudsberäkning utgår entreprenören ifrån det förfrågningsunderlag som beställaren tillhandahållit anbudsgivarna. Enligt kap. 1 § 6 tredje stycket i det vanligt förekommande standardavtalet AB 04 förutsätts beställaren ha lämnat de uppgifter i förfrågningsunderlaget som kan erhållas vid en fackmässig undersökning av fastigheten. Bestämmelsen förklarar inte vad som är de juridiska konsekvenserna av att beställaren underlåter... (More)
Entreprenader omsätter inte sällan stora mängder pengar, och pågår ofta över långa perioder. På grund av detta är det av särskild vikt att förstå vilka arbeten som omfattas av det ursprungliga kontraktet, och vilka som ska anses vara arbeten som entreprenören inte borde ha förutsett vid sin beräkning av anbudet. Vid sin anbudsberäkning utgår entreprenören ifrån det förfrågningsunderlag som beställaren tillhandahållit anbudsgivarna. Enligt kap. 1 § 6 tredje stycket i det vanligt förekommande standardavtalet AB 04 förutsätts beställaren ha lämnat de uppgifter i förfrågningsunderlaget som kan erhållas vid en fackmässig undersökning av fastigheten. Bestämmelsen förklarar inte vad som är de juridiska konsekvenserna av att beställaren underlåter att tillhandahålla ett tillräckligt förfrågningsunderlag, men i bestämmelsen kap. 1 § 8 förklaras att om det saknas uppgifter ska förhållandena vara sådana som kan förutsättas vid en fackmässig bedömning. Det är därmed oklart om kap. 1 § 8 träffar situationen som beskrivs i kap. 1 § 6 tredje stycket, eller om den sistnämnda paragrafen syftar till att skapa ett strikt ansvar för beställaren.

Syftet med uppsatsen är att förstå ansvarsfördelningen vid oklara uppgifter eller vid avsaknad av uppgifter i förfrågningsunderlaget. Detta görs genom en analys av NJA 2015 s. 3, ofta kallad Gotlandsdomen, och genom en tolkning av bestämmelserna. I uppsatsen utgår jag ifrån två alternativa tolkningsalternativ: (1) att kap. 1 § 6 tredje stycket skapar ett strikt ansvar som medför att arbeten orsakade av förhållanden som borde ha redovisats i förfrågningsunderlaget faller utanför det ursprungliga åtagandet, eller (2) att stycket endast minskar entreprenörens risksfär i kap. 1 § 8 och därför inte självständigt kan berättiga till ytterligare ersättning. För att komma fram till ett svar används den rättsdogmatiska metoden.

I analysdelen tillämpas den metod som Högsta domstolen har tillämpat för tolkning av standardavtal. En tolkning av bestämmelsernas ordalydelse, flera av syftena bakom AB 04 samt en analys av NJA 2015 s. 3 pekar på att kap. 1 § 6 tredje stycket inte skapar ett strikt ansvar. Även om många rättsvetare anser att beställaren endast har ett incitament att tillhandahålla ett tillräckligt förfrågningsunderlag om det är fråga om ett strikt ansvar, bör även en tillämpning av kap. 1 § 8 fungera som ett incitament då oklarheter i första hand drabbar beställaren. Ett strikt ansvar kan leda till mindre kalkylerbara och jämförbara anbud, eftersom entreprenören i sådana fall måste göra ytterligare en bedömning för att komma fram till huruvida en uppgift borde ha framgått i en fackmässig undersökning enligt kap. 1 § 6 tredje stycket eller inte. Efter en avslutande övergripande rimlighetsbedömning blir min slutsats att även om det finns argument för och emot båda tolkningsalternativ, finns det starkare argument för att kap. 1 § 6 tredje stycket endast bör föranleda ansvar genom kap. 1 § 8. (Less)
Abstract
Construction contracts often involve large amounts of money and require that commitments are made over large periods of time. Because of this it is important to understand what work is covered by the initial contract, and what work is not covered since the contractor should not have foreseen such work when calculating its tender. The contractor uses the tender documents which the client has provided to calculate its tender. According to chap. 1 § 6 3rd paragraph in the commonly used standard contract form AB 04, the client is presumed to have provided in the tender documents the information which can be attained by a professional investigation of the property. The paragraph does not explain the legal consequences of the client’s potential... (More)
Construction contracts often involve large amounts of money and require that commitments are made over large periods of time. Because of this it is important to understand what work is covered by the initial contract, and what work is not covered since the contractor should not have foreseen such work when calculating its tender. The contractor uses the tender documents which the client has provided to calculate its tender. According to chap. 1 § 6 3rd paragraph in the commonly used standard contract form AB 04, the client is presumed to have provided in the tender documents the information which can be attained by a professional investigation of the property. The paragraph does not explain the legal consequences of the client’s potential failure to provide satisfactory tender documents, but chap. 1 § 8 states that if certain information is missing, the conditions are deemed to be as can be presumed in a professional assessment. It is therefore uncertain whether chap. 1 § 8 includes the situation specified in chap. 1 § 6 3rd paragraph, or whether the last-mentioned paragraph creates a strict responsibility for the client.

The purpose of this essay is to understand the division of responsibility in cases of unclear or missing information in tender documents. To address this issue, an analysis of NJA 2015 s. 3, often called the Gotland Case, and an interpretation of chap. 1 § 6 3rd paragraph are required. There are two alternative interpretations: (1) chap. 1 § 6 3rd paragraph creates a strict responsibility for missing or unclear information which signifies that work caused by conditions which should have been presented in the tender documents are not considered to be a part of the initial contract, or (2) the paragraph reduces the contractor’s risk in chap. 1 § 8 but cannot by itself constitute a ground for additional compensation. To determine this, the legal dogmatic method is used.

The Supreme Court’s method of interpretation of standard contract forms is used in the analysis. The wording of the paragraphs, the case NJA 2015 s. 3 and some of the purposes of AB 04 indicate that the responsibility should not be interpreted as being strict. Even if many legal scholars believe that the client only has an incentive to provide satisfactory tender documents if the responsibility is strict, the fact that ambiguities in the tender documents primarily act to the detriment of the client should create a similar incentive. A strict responsibility might result in less calculable and comparable tenders, since such an interpretation entails that the contractor makes an additional assessment of whether the information is covered by chap. 1 § 6 3rd paragraph or not. After a final assessment of fairness, my conclusion is that even if there are arguments for and against both interpretations, there are stronger grounds for the interpretation that chap. 1 § 6 3rd paragraph only achieves effects through chap. 1 § 8. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chen, Nicole LU
supervisor
organization
alternative title
The Responsibility for Information in Tender Documents According to AB 04
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
avtalsrätt, förmögenhetsrätt, rättsvetenskap, AB 04, entreprenadrätt, entreprenad, entreprenadavtal, uppgiftsansvar, uppgifter, oklara, saknas, Gotlandsdomen, NJA 2015 s. 3, förfrågningsunderlag, bristfällig, fackmässig, undersökning, bedömning, kap. 1 § 6, kap. 1 § 8, 1:6, 1:8, allmänna bestämmelser, tredje stycket, oförutsedda, förhållanden
language
Swedish
id
8998966
date added to LUP
2020-01-31 07:47:35
date last changed
2020-01-31 07:47:35
@misc{8998966,
 abstract   = {Construction contracts often involve large amounts of money and require that commitments are made over large periods of time. Because of this it is important to understand what work is covered by the initial contract, and what work is not covered since the contractor should not have foreseen such work when calculating its tender. The contractor uses the tender documents which the client has provided to calculate its tender. According to chap. 1 § 6 3rd paragraph in the commonly used standard contract form AB 04, the client is presumed to have provided in the tender documents the information which can be attained by a professional investigation of the property. The paragraph does not explain the legal consequences of the client’s potential failure to provide satisfactory tender documents, but chap. 1 § 8 states that if certain information is missing, the conditions are deemed to be as can be presumed in a professional assessment. It is therefore uncertain whether chap. 1 § 8 includes the situation specified in chap. 1 § 6 3rd paragraph, or whether the last-mentioned paragraph creates a strict responsibility for the client. 

The purpose of this essay is to understand the division of responsibility in cases of unclear or missing information in tender documents. To address this issue, an analysis of NJA 2015 s. 3, often called the Gotland Case, and an interpretation of chap. 1 § 6 3rd paragraph are required. There are two alternative interpretations: (1) chap. 1 § 6 3rd paragraph creates a strict responsibility for missing or unclear information which signifies that work caused by conditions which should have been presented in the tender documents are not considered to be a part of the initial contract, or (2) the paragraph reduces the contractor’s risk in chap. 1 § 8 but cannot by itself constitute a ground for additional compensation. To determine this, the legal dogmatic method is used.

The Supreme Court’s method of interpretation of standard contract forms is used in the analysis. The wording of the paragraphs, the case NJA 2015 s. 3 and some of the purposes of AB 04 indicate that the responsibility should not be interpreted as being strict. Even if many legal scholars believe that the client only has an incentive to provide satisfactory tender documents if the responsibility is strict, the fact that ambiguities in the tender documents primarily act to the detriment of the client should create a similar incentive. A strict responsibility might result in less calculable and comparable tenders, since such an interpretation entails that the contractor makes an additional assessment of whether the information is covered by chap. 1 § 6 3rd paragraph or not. After a final assessment of fairness, my conclusion is that even if there are arguments for and against both interpretations, there are stronger grounds for the interpretation that chap. 1 § 6 3rd paragraph only achieves effects through chap. 1 § 8.},
 author    = {Chen, Nicole},
 keyword   = {avtalsrätt,förmögenhetsrätt,rättsvetenskap,AB 04,entreprenadrätt,entreprenad,entreprenadavtal,uppgiftsansvar,uppgifter,oklara,saknas,Gotlandsdomen,NJA 2015 s. 3,förfrågningsunderlag,bristfällig,fackmässig,undersökning,bedömning,kap. 1 § 6,kap. 1 § 8,1:6,1:8,allmänna bestämmelser,tredje stycket,oförutsedda,förhållanden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ansvar enligt AB 04 för uppgifter i förfrågningsunderlag},
 year     = {2019},
}