Advanced

Marknadseffektivitet och förtroende – Om transaktionskostnader vid publika förvärv och att upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden

Rasoul, Sirre LU (2019) LAGF03 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
One of the mechanisms that increase wealth in a society is that agreements are reached between rational utility-maximizing actors. When an agreement is entered into by the parties, the wealth of the parties and the society increase, since the contract object after the agreement is owned by the party that values it most. Such a transaction frees quasi-interest, which quantifies the increase of wealth in society. However, transactions can be prevented by transaction costs. When a transaction is to occur, it often means that costs are incurred, to find a co-contractor, to examine the nature of the contract object, to negotiate the contract terms or control of the co-contractor and to follow the agreement. Many transactions do not occur... (More)
One of the mechanisms that increase wealth in a society is that agreements are reached between rational utility-maximizing actors. When an agreement is entered into by the parties, the wealth of the parties and the society increase, since the contract object after the agreement is owned by the party that values it most. Such a transaction frees quasi-interest, which quantifies the increase of wealth in society. However, transactions can be prevented by transaction costs. When a transaction is to occur, it often means that costs are incurred, to find a co-contractor, to examine the nature of the contract object, to negotiate the contract terms or control of the co-contractor and to follow the agreement. Many transactions do not occur because of transaction costs, which result in large financial losses for society and reduced wealth for both the contracting parties and society at large. Thus, one goal is to lower transaction costs to enable as many transactions as possible.

In the stock market, transaction costs arise due to rule II.1, II.3, and II.6 of the Swedish Takeover Rules. The rules also have a confidence-maintaining and confidence-building function. Maintaining confidence is also a vital part of the regulation of the stock market. This can be read in, for example, the introduction to the Takeover Rules, LHF, VpmL, and the government's regulation and instructions to FI. Increased confidence also means lower transaction costs, as an investor does not need to do thorough research on whether the stock price is right or not. It is assumed to be accurate. There is thus no clear contradiction between the rules and their compatibility with the theory of transaction costs. They increase the cost of the bidder but lower it for buyers of stocks in general. However, they are clearly consistent with the goal to maintain public confidence in the stock market.

The essay presents four proposals for amending the takeover rules. The first proposal is to centralize the publication of both the press release and the offer document, which would have resulted in lower transaction costs for the bidder without compromising confidence in the stock market. The second proposal is that a deadline for the publication of the press release in accordance with rule II.3 should be set as a supplement to the current urgency requirement. This should only result in increased confidence in the stock market and no increase in transaction costs. The third proposal is to make it mandatory for a bidder to use an adviser in public acquisitions to ensure compliance with the Takeover Rules. The fourth proposal is to allow FI to approve press releases before they are published, similar to the offer document, thus reducing the risk of improperly formulated press releases being published. The latter two proposals will increase the transaction cost for the bidder, but would probably increase confidence to a greater extent, which ultimately results in lower net transaction costs. (Less)
Abstract (Swedish)
En av mekanismerna som ökar välståndet i ett samhälle är att avtal kommer till stånd mellan rationella nyttomaximerande aktörer. När avtal sluts ökar parternas välstånd och välståndet i samhället då avtalsobjektet efter avtalet ägs av den part som värdesätter den högst. En sådan transaktion frigör kvasiränta vilket kvantifierar ökningen av välståndet i samhället. Transaktioner kan dock förhindras av transaktionskostnader. När en transaktion ska ske innebär det ofta att kostnader medförs, för att hitta en medkontrahent, undersöka avtalsobjektets beskaffenhet, förhandla fram avtalsvillkoren eller kontroll av medkontrahenten och att denne följer avtalet. Många transaktioner genomförs inte på grund av transaktionskostnader vilket resulterar i... (More)
En av mekanismerna som ökar välståndet i ett samhälle är att avtal kommer till stånd mellan rationella nyttomaximerande aktörer. När avtal sluts ökar parternas välstånd och välståndet i samhället då avtalsobjektet efter avtalet ägs av den part som värdesätter den högst. En sådan transaktion frigör kvasiränta vilket kvantifierar ökningen av välståndet i samhället. Transaktioner kan dock förhindras av transaktionskostnader. När en transaktion ska ske innebär det ofta att kostnader medförs, för att hitta en medkontrahent, undersöka avtalsobjektets beskaffenhet, förhandla fram avtalsvillkoren eller kontroll av medkontrahenten och att denne följer avtalet. Många transaktioner genomförs inte på grund av transaktionskostnader vilket resulterar i stora ekonomiska förluster för samhället och minskat välstånd för både avtalsparterna och samhället i stort. Ett mål är således att sänka transaktionskostnaderna för att möjliggöra så många transaktioner som möjligt.

På aktiemarknaden uppstår transaktionskostnader på grund av punkt II.1, II.3 och II.6 i takeover-reglerna. Punkterna har samtidigt en förtroendeupprätthållande och förtroendeskapande funktion. Att upprätthålla förtroendet är även en vital del av regleringen av aktiemarknaden. Detta kan utläsas i bland annat inledningen till takeover-reglerna, LHF, VpmL och regeringens förordning och instruktioner till FI. Stärkt förtroende innebär även sänkta transaktionskostnader då en investerare inte behöver göra grundliga undersökningar om aktiekursen stämmer eller inte. Den antas vara korrekt. Någon klar motsättning mellan punkterna och dess förenlighet med teorin om transaktionskostnader existerar inte därmed. De ökar kostnaderna för budgivaren men sänker den för köpare av värdepapper i allmänhet. Dock är de klart förenliga med målet att upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden.

I uppsatsen presenteras fyra förslag till ändring av takeover-reglerna. Det första förslaget är att centralisera offentliggörandet av både pressmeddelandet och erbjudandehandlingen, vilket hade resulterat i sänkta transaktionskostnader för budgivaren utan att förtroendet för aktiemarknaden skadas. Det andra förslaget är att en tidsfrist om när pressmeddelandet enligt punkt II.3 ska offentliggöras ska fastställas som en komplettering till nuvarande skyndsamhetskrav. Detta borde enbart resultera i ökat förtroende för aktiemarknaden och inga ökade transaktionskostnader. Det tredje förslaget är att göra det obligatoriskt för en budgivare att använda sig av en rådgivare vid publika förvärv för att säkerställa att takeover-reglerna följs. Det fjärde förslaget är att FI ska godkänna pressmeddelanden innan de publiceras, lik erbjudandehandlingen, och på så sätt minska risken för att felaktigt utformade pressmeddelanden offentliggörs. De två sistnämnda förslagen hade ökat transaktionskostnaden för budgivaren men torde öka förtroendet i större omfattning vilket i slutändan resulterar i lägre nettotransaktionskostnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasoul, Sirre LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktiemarknadsrätt, offentliga uppköpserbjudanden, rättsekonomi
language
Swedish
id
9000144
date added to LUP
2020-04-11 16:13:02
date last changed
2020-04-11 16:13:02
@misc{9000144,
 abstract   = {One of the mechanisms that increase wealth in a society is that agreements are reached between rational utility-maximizing actors. When an agreement is entered into by the parties, the wealth of the parties and the society increase, since the contract object after the agreement is owned by the party that values it most. Such a transaction frees quasi-interest, which quantifies the increase of wealth in society. However, transactions can be prevented by transaction costs. When a transaction is to occur, it often means that costs are incurred, to find a co-contractor, to examine the nature of the contract object, to negotiate the contract terms or control of the co-contractor and to follow the agreement. Many transactions do not occur because of transaction costs, which result in large financial losses for society and reduced wealth for both the contracting parties and society at large. Thus, one goal is to lower transaction costs to enable as many transactions as possible.

In the stock market, transaction costs arise due to rule II.1, II.3, and II.6 of the Swedish Takeover Rules. The rules also have a confidence-maintaining and confidence-building function. Maintaining confidence is also a vital part of the regulation of the stock market. This can be read in, for example, the introduction to the Takeover Rules, LHF, VpmL, and the government's regulation and instructions to FI. Increased confidence also means lower transaction costs, as an investor does not need to do thorough research on whether the stock price is right or not. It is assumed to be accurate. There is thus no clear contradiction between the rules and their compatibility with the theory of transaction costs. They increase the cost of the bidder but lower it for buyers of stocks in general. However, they are clearly consistent with the goal to maintain public confidence in the stock market.

The essay presents four proposals for amending the takeover rules. The first proposal is to centralize the publication of both the press release and the offer document, which would have resulted in lower transaction costs for the bidder without compromising confidence in the stock market. The second proposal is that a deadline for the publication of the press release in accordance with rule II.3 should be set as a supplement to the current urgency requirement. This should only result in increased confidence in the stock market and no increase in transaction costs. The third proposal is to make it mandatory for a bidder to use an adviser in public acquisitions to ensure compliance with the Takeover Rules. The fourth proposal is to allow FI to approve press releases before they are published, similar to the offer document, thus reducing the risk of improperly formulated press releases being published. The latter two proposals will increase the transaction cost for the bidder, but would probably increase confidence to a greater extent, which ultimately results in lower net transaction costs.},
 author    = {Rasoul, Sirre},
 keyword   = {aktiemarknadsrätt,offentliga uppköpserbjudanden,rättsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadseffektivitet och förtroende – Om transaktionskostnader vid publika förvärv och att upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden},
 year     = {2019},
}