Advanced

Parts möjlighet till fullgörelse enligt entreprenadavtalet

Håkansson, Philip LU (2019) JURM02 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Entreprenadavtal karakteriseras av att arbetena de reglerar tenderar att vara omfattande, komplicerade och långvariga, vilket ställer krav på samverkan mellan entreprenadavtalets parter. När en av avtalsparterna inte utför sin huvudförpliktelse uppstår ett avtalsbrott, vilket kan innebära att vissa påföljder med anledning av avtalsbrottet aktualiseras. I särskilda fall kan den skadelidande parten anse att den kontraktsbrytande partens prestation är förknippad med sådana fördelar att han istället för att häva avtalet, vill begära fullgörelse av förpliktelsen.

Uppsatsens första syfte är att undersöka vilka åtgärder entreprenadavtalets parter har att tillgå för att kräva fullgörelse enligt AB. Uppsatsens andra syfte är att utreda huruvida... (More)
Entreprenadavtal karakteriseras av att arbetena de reglerar tenderar att vara omfattande, komplicerade och långvariga, vilket ställer krav på samverkan mellan entreprenadavtalets parter. När en av avtalsparterna inte utför sin huvudförpliktelse uppstår ett avtalsbrott, vilket kan innebära att vissa påföljder med anledning av avtalsbrottet aktualiseras. I särskilda fall kan den skadelidande parten anse att den kontraktsbrytande partens prestation är förknippad med sådana fördelar att han istället för att häva avtalet, vill begära fullgörelse av förpliktelsen.

Uppsatsens första syfte är att undersöka vilka åtgärder entreprenadavtalets parter har att tillgå för att kräva fullgörelse enligt AB. Uppsatsens andra syfte är att utreda huruvida en beställare kan med framgång erhålla naturafullgörelse genom processrättsliga krav. Utöver detta har det diskuterats huruvida civilprocessuella säkerhetsåtgärder är lämpliga i entreprenadsammanhang, med anledning av avgörandet i NJA 2018 s. 189.

För att uppfylla uppsatsens syften inleds den med att redogöra för entreprenadavtalets huvuddrag och den allmänna lojalitetsplikt som uttrycks i avtalet. Efter detta grundläggande kapitel redogör uppsatsen för entreprenörens fullgörelseskyldighet avseende dennes huvudförpliktelse, att utföra entreprenaden i enlighet med kontraktshandlingarna på ett fackmässigt vis. Vidare behandlas entreprenörens rätt att avbryta arbetena och vilka omständigheter som måste föreligga för att entreprenören ska kunna utöva sin detentionsrätt. Entreprenörens rätt att avbryta arbetena utgör ett påtryckningsmedel mot beställaren för att denne ska fullgöra sina förpliktelser.

Vidare i uppsatsen avhandlas beställarens möjlighet att kräva fullgörelse och vilka påföljder och krav denne kan aktualisera enligt AB 04. Uppsatsens avslutande kapitel undersöker processrättsliga krav på naturafullgörelse och civilprocessuella säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. 3 § RB med anledning av avgörandet i NJA 2018 s. 189.

Avslutningsvis redogörs och analyseras parternas möjlighet till fullgörelse enligt AB 04 och beställarens krav på fullgörelse genom processrättsliga krav, samt lämpligheten av civilprocessuella säkerhetsåtgärder i entreprenadsammanhang. Uppsatsens slutsatser är att det råder inga principiella hinder för beställaren att väcka en fullgörelsetalan angående entreprenörens naturaprestation. Det finns dock vissa svårigheter i formulerandet av ett bestämt yrkande, den ingripande naturen av utkrävandet av naturaförpliktelser samt vissa processekonomiska aspekter, vilket aktualiserar att andra typer av påföljder är bättre lämpade att yrka på. Vidare konstateras det att även om det hade varit önskvärt med en temporär processmässig lösning på en avstannad entreprenad, vilket var fallet i NJA 2018 s. 189, kan de krav ett förordnande om säkerhetsåtgärd ställer, svårligen uppfyllas när det kommer till entreprenadavtal. (Less)
Abstract
Contracting contracts are characterized by the work they regulate tend to be extensive, complicated and long-lasting, which implies a demand on collaboration between the contracting parties. When one of the contracting parties does not fulfill their main obligation, a breach of contract arises, which may mean that some penalties arising from the breach of contract will be actualized. In special cases, the injured party may consider that the contracting party’s performance is associated with such benefits that, instead of cancelling the agreement, he wishes to demand fulfillment of the obligation.

The first purpose of the thesis is to investigate what measures the contracting parties have to demand compliance in accordance with AB 04.... (More)
Contracting contracts are characterized by the work they regulate tend to be extensive, complicated and long-lasting, which implies a demand on collaboration between the contracting parties. When one of the contracting parties does not fulfill their main obligation, a breach of contract arises, which may mean that some penalties arising from the breach of contract will be actualized. In special cases, the injured party may consider that the contracting party’s performance is associated with such benefits that, instead of cancelling the agreement, he wishes to demand fulfillment of the obligation.

The first purpose of the thesis is to investigate what measures the contracting parties have to demand compliance in accordance with AB 04. The second purpose of the thesis is to investigate whether an employer can successfully obtain specific performance through procedural actions. In addition, it has been discussed whether interim injunctions are appropriate in the context of contracting contracts, following the ruling in NJA 2018 s. 189.

In order to fulfill the purpose of the thesis, it begins with an account of the main features of the contract and the general duty of loyalty expressed in the contract. After this underlying chapter, the thesis goes on and describes the contractor’s duty of fulfillment regarding his main obligation, to perform the contract in accordance with the contract documents in a professional manner. Furthermore, the contractor’s right to abort the work is described as well as what circumstances must exist in order for the contractor to be able to exercise his right of detention. The contractor’s right to abort the work constitutes a means of pressure against the employer to demand fulfillment of an obligation on his part.

Further in the thesis, the employer’s ability to demand fulfillment is examined and what penalties and demands he can actualize according to AB 04. The thesis’s final chapter examines procedural requirements for specific performance and interim injunctions in accordance with 15 kap. 3 § RB, as a result of the ruling in NJA 2018 s. 189.

Finally, the contractual agreement’s parties ability to demand fulfillment is described and analyzed in accordance with AB 04, as well as the employers opportunity to obtain fulfillment through procedural actions and the suitability of interim injunctions in the context of contracting contracts. It states that there are no principled barriers for the employer to raise a claim regarding the contractor’s specific performance, but there are some difficulties in formulating specific claim, the intrusive nature of the demand for specific performance and certain process-economic aspects, which indicate that other types of penalties are better suited. Furthermore, it is stated that even though a temporary process-based solution to an aborted contract is desirable, which was the case in NJA 2018 s. 189, the requirements for an interim injunction may be difficult to fulfill when it comes to contracting contracts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Philip LU
supervisor
organization
alternative title
A contracting party’s ability to obtain performance according to the contracting contract
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt, Entreprenadrätt, Fullgörelse, Säkerhetsåtgärd
language
Swedish
id
9000362
date added to LUP
2020-02-01 14:23:29
date last changed
2020-02-01 14:23:29
@misc{9000362,
 abstract   = {Contracting contracts are characterized by the work they regulate tend to be extensive, complicated and long-lasting, which implies a demand on collaboration between the contracting parties. When one of the contracting parties does not fulfill their main obligation, a breach of contract arises, which may mean that some penalties arising from the breach of contract will be actualized. In special cases, the injured party may consider that the contracting party’s performance is associated with such benefits that, instead of cancelling the agreement, he wishes to demand fulfillment of the obligation. 

The first purpose of the thesis is to investigate what measures the contracting parties have to demand compliance in accordance with AB 04. The second purpose of the thesis is to investigate whether an employer can successfully obtain specific performance through procedural actions. In addition, it has been discussed whether interim injunctions are appropriate in the context of contracting contracts, following the ruling in NJA 2018 s. 189. 

In order to fulfill the purpose of the thesis, it begins with an account of the main features of the contract and the general duty of loyalty expressed in the contract. After this underlying chapter, the thesis goes on and describes the contractor’s duty of fulfillment regarding his main obligation, to perform the contract in accordance with the contract documents in a professional manner. Furthermore, the contractor’s right to abort the work is described as well as what circumstances must exist in order for the contractor to be able to exercise his right of detention. The contractor’s right to abort the work constitutes a means of pressure against the employer to demand fulfillment of an obligation on his part. 

Further in the thesis, the employer’s ability to demand fulfillment is examined and what penalties and demands he can actualize according to AB 04. The thesis’s final chapter examines procedural requirements for specific performance and interim injunctions in accordance with 15 kap. 3 § RB, as a result of the ruling in NJA 2018 s. 189. 

Finally, the contractual agreement’s parties ability to demand fulfillment is described and analyzed in accordance with AB 04, as well as the employers opportunity to obtain fulfillment through procedural actions and the suitability of interim injunctions in the context of contracting contracts. It states that there are no principled barriers for the employer to raise a claim regarding the contractor’s specific performance, but there are some difficulties in formulating specific claim, the intrusive nature of the demand for specific performance and certain process-economic aspects, which indicate that other types of penalties are better suited. Furthermore, it is stated that even though a temporary process-based solution to an aborted contract is desirable, which was the case in NJA 2018 s. 189, the requirements for an interim injunction may be difficult to fulfill when it comes to contracting contracts.},
 author    = {Håkansson, Philip},
 keyword   = {Fastighetsrätt,Förmögenhetsrätt,Entreprenadrätt,Fullgörelse,Säkerhetsåtgärd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Parts möjlighet till fullgörelse enligt entreprenadavtalet},
 year     = {2019},
}