Advanced

Ersättning för förlossnings- och graviditetsrelaterade skador - En analys av det patientskaderättsliga ersättningssystemet

Aas, Astrid LU (2019) JURM02 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den nuvarande patientförsäkringen infördes för att underlätta ersättnings- processen för patientskador genom att eliminera kravet på culpöst handlande. Det är emellertid inte okomplicerat för patienter att nå framgång med ett patientskaderättsligt ersättningsanspråk. Uppsatsens övergripande syfte är därför att undersöka kvinnors möjligheter att utfå ersättning för förlossnings- och graviditetsrelaterade skador. Efter en generell under- sökning av PSL:s rekvisit framgår det att möjligheterna till ersättning för skador som har samband med graviditet eller förlossning inte missgynnas jämfört med andra patientskador.
Fortsättningsvis framgår det i uppsatsen att ersättning för förlossningsskador lämnas i enlighet med PSL:s bestämmelser.... (More)
Den nuvarande patientförsäkringen infördes för att underlätta ersättnings- processen för patientskador genom att eliminera kravet på culpöst handlande. Det är emellertid inte okomplicerat för patienter att nå framgång med ett patientskaderättsligt ersättningsanspråk. Uppsatsens övergripande syfte är därför att undersöka kvinnors möjligheter att utfå ersättning för förlossnings- och graviditetsrelaterade skador. Efter en generell under- sökning av PSL:s rekvisit framgår det att möjligheterna till ersättning för skador som har samband med graviditet eller förlossning inte missgynnas jämfört med andra patientskador.
Fortsättningsvis framgår det i uppsatsen att ersättning för förlossningsskador lämnas i enlighet med PSL:s bestämmelser. Däremot innebär den nuvarande regleringen att kvinnor ibland nekas ersättning för allvarliga skador och har därför inte ett fullgott materiellt rättsskydd. Kvinnor riskerar exempelvis att nekas ersättning då Patientskadenämnden vidtar en slags godtycklig culpabedömning vid prövningen om patientskadeersättning bör lämnas. Skador som saknar samband med en vårdåtgärd faller även utanför ersättningsområdet. För förlossningsskador föreslås därför en alternativ ersättningsmöjlighet, exempelvis i form av en s.k. katastrofparagraf, som även diskuterades i lagens förarbeten. En sådan bestämmelse möjliggör att ersättning bland annat kan lämnas för allvarliga förlossningsskador som med dagens ersättningssystem inte är ersättningsbara.
Ersättningsmöjligheterna för psykiska skador som har samband med graviditet och förlossning har utökats genom Patientskadenämndens praxis. Emellertid borde nämnden tydligare anföra vad som bör vara uppfyllt för att ersättning ska lämnas. Annars riskerar psykiskt sjuka att nekas ersättning med anledning av att de har svårt att förstå vad som krävs av dem för att ersättning ska utgå, vilket även befarades i PSL:s förarbeten.
I uppsatsen nås även den övergripande slutsatsen att Patientskadenämnden bör utveckla sina bedömningar angående vissa begrepp för att jämna ut den kunskapsmässiga obalansen mellan en enskild patient och hälso- och sjukvården och för att av rättssäkerhetsskäl uppnå en bättre förutsebarhet av Patientskadenämndens beslut hos allmänheten.
En reglering baserad på den skadeståndsrättsliga culparegeln antas i uppsatsen ge upphov till flera negativa konsekvenser inom hälso- och sjukvården, exempelvis att relationen mellan läkare och patienter troligen försämras. Därför konkluderas slutligen att patientförsäkringen är den lämpligaste typen av ersättningssystem för patientskador. (Less)
Abstract
The current regulation of patient injuries was established to facilitate the process of compensation for patient injuries by eliminating the requirement of negligence. However, a favorable outcome for the affected party is not easily achieved. The overarching purpose of the report is to examine the options women have to receive compensation for birth and pregnancy related injuries. From conducting a general examination on the Swedish Patient Injury Act’s necessary prerequisites, it appears that the possibilities for reimbursement for birth and pregnancy related injuries are not disfavored compared to other injuries.
Furthermore, the report concludes that compensation for birth injuries is granted according to the provisions in the Patient... (More)
The current regulation of patient injuries was established to facilitate the process of compensation for patient injuries by eliminating the requirement of negligence. However, a favorable outcome for the affected party is not easily achieved. The overarching purpose of the report is to examine the options women have to receive compensation for birth and pregnancy related injuries. From conducting a general examination on the Swedish Patient Injury Act’s necessary prerequisites, it appears that the possibilities for reimbursement for birth and pregnancy related injuries are not disfavored compared to other injuries.
Furthermore, the report concludes that compensation for birth injuries is granted according to the provisions in the Patient Injury Act, but wrongly so, as women can be denied compensation for serious injuries and thus lack adequate legal protection. Two instances when women risk being denied compensation have been identified in the report. For one, women risk being denied compensation due to arbitrary assessments regarding negligence conducted by the Patient Injury Board. Secondly, injuries not caused by health care measures are not compensated. To improve current regulations, a ”disaster article” could be established which was discussed in the Patient Injury Act’s legislative history. Such a provision would allow compensation to be given in cases concerning serious birth injuries that are not currently compensable.
The possibility to receive compensation for psychological injuries associated with pregnancy and childbirth has increased through the Patient Injury Board's established practice. However, the board should more clearly explain what requirements need to be met for compensation to be granted. If failing to do so, individuals with mental health issues risk being denied compensation due to them not fully comprehending the terms on which compensation is granted, which was also cautioned in the Patient Injury Act’s legislative history.
The report also reaches the conclusion that the Patient Injury Board should explain its rulings more in-depth to counteract the imbalance in knowledge existing between individuals and the health care system. This would also aid the rule of law, as the Patient Injury Board’s decisions would be more predictable in the eyes of the public.
A regulation based on a fault liability rule is considered in the report to cause several unfavorable consequences in the health care system, such as for example potentially weaken the relationship between doctors and patients. Therefore, it can be concluded that the currently established patient insurance is the most appropriate way to regulate patient injuries. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aas, Astrid LU
supervisor
organization
alternative title
Compensation for birth and pregnancy related injuries - An analysis of the system of patient injury compensation
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
försäkringsrätt, förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt
language
Swedish
id
9000393
date added to LUP
2020-01-28 09:34:02
date last changed
2020-01-28 09:34:02
@misc{9000393,
 abstract   = {The current regulation of patient injuries was established to facilitate the process of compensation for patient injuries by eliminating the requirement of negligence. However, a favorable outcome for the affected party is not easily achieved. The overarching purpose of the report is to examine the options women have to receive compensation for birth and pregnancy related injuries. From conducting a general examination on the Swedish Patient Injury Act’s necessary prerequisites, it appears that the possibilities for reimbursement for birth and pregnancy related injuries are not disfavored compared to other injuries.
Furthermore, the report concludes that compensation for birth injuries is granted according to the provisions in the Patient Injury Act, but wrongly so, as women can be denied compensation for serious injuries and thus lack adequate legal protection. Two instances when women risk being denied compensation have been identified in the report. For one, women risk being denied compensation due to arbitrary assessments regarding negligence conducted by the Patient Injury Board. Secondly, injuries not caused by health care measures are not compensated. To improve current regulations, a ”disaster article” could be established which was discussed in the Patient Injury Act’s legislative history. Such a provision would allow compensation to be given in cases concerning serious birth injuries that are not currently compensable.
The possibility to receive compensation for psychological injuries associated with pregnancy and childbirth has increased through the Patient Injury Board's established practice. However, the board should more clearly explain what requirements need to be met for compensation to be granted. If failing to do so, individuals with mental health issues risk being denied compensation due to them not fully comprehending the terms on which compensation is granted, which was also cautioned in the Patient Injury Act’s legislative history.
The report also reaches the conclusion that the Patient Injury Board should explain its rulings more in-depth to counteract the imbalance in knowledge existing between individuals and the health care system. This would also aid the rule of law, as the Patient Injury Board’s decisions would be more predictable in the eyes of the public.
A regulation based on a fault liability rule is considered in the report to cause several unfavorable consequences in the health care system, such as for example potentially weaken the relationship between doctors and patients. Therefore, it can be concluded that the currently established patient insurance is the most appropriate way to regulate patient injuries.},
 author    = {Aas, Astrid},
 keyword   = {försäkringsrätt,förmögenhetsrätt,skadeståndsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ersättning för förlossnings- och graviditetsrelaterade skador - En analys av det patientskaderättsliga ersättningssystemet},
 year     = {2019},
}