Advanced

Felavhjälpande vid en totalentreprenad - Om ansvarsfördelningen avseende felavhjälpande vid en totalentreprenad med ABT som avtalsinnehåll

Sjöström Bjälkander, Johanna LU (2019) JURM02 20192
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Omfattningen av felavhjälpandeskyldigheten i ABT 06, det entreprenadavtal som reglerar totalentreprenader, framkommer inte av bestämmelserna i ABT 06. Det framkommer inte heller om det finns någon begränsning av det ekonomiska ansvaret för avhjälpande. I ett fall från 2018 (NJA 2018 s. 653) konstaterade HD, med hjälp av avtalstolkning, att entreprenören var skyldig att svara för kostnader i samband med felavhjälpande trots att avhjälpandekostnaderna avsåg arbeten som låg utanför entreprenaden. Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är därmed att utreda, med hjälp av en rättsdogmatisk metod, ansvarsfördelningen mellan entreprenör och beställare avseende kostnaderna för felavhjälpande vid en totalentreprenad.
HD har arbetat fram en... (More)
Omfattningen av felavhjälpandeskyldigheten i ABT 06, det entreprenadavtal som reglerar totalentreprenader, framkommer inte av bestämmelserna i ABT 06. Det framkommer inte heller om det finns någon begränsning av det ekonomiska ansvaret för avhjälpande. I ett fall från 2018 (NJA 2018 s. 653) konstaterade HD, med hjälp av avtalstolkning, att entreprenören var skyldig att svara för kostnader i samband med felavhjälpande trots att avhjälpandekostnaderna avsåg arbeten som låg utanför entreprenaden. Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är därmed att utreda, med hjälp av en rättsdogmatisk metod, ansvarsfördelningen mellan entreprenör och beställare avseende kostnaderna för felavhjälpande vid en totalentreprenad.
HD har arbetat fram en tolkningsmetod genom sina avgöranden för hur ett entreprenadavtal ska tolkas om det är ofullständigt. Domstolen har fastslagit att ledning kan hämtas från den dispositiva rätten, med ett särskilt intresse för köplagen och allmänna rättsprinciper, som ett led i tolkningen. Entreprenad- avtalet har dock särdrag som förväntas få utrymme vid avtalstolkningen. De yttre ramarna för hur vidsträckt en tolkning kan vara är när entreprenad- avtalets särdrag åsidosätts eller när en utfyllande regel passar mindre bra in i ett entreprenadsammanhang.
Angående felavhjälpandebegreppets omfattning enligt dispositiv rätt framkommer det att avhjälpandeskyldigheten anses innefatta, förutom avhjälpandet av själva felet, direkta och nödvändiga kostnader i samband med felavhjälpandet i syfte att få en avtalsenlig prestation. Mycket talar därför för att det råder en allmän rättsprincip om att felavhjälpandeskyldigheten kan omfatta mer än bara felet som sådant, nämligen direkta och nödvändiga kostnader, med det bakomliggande syftet att beställaren har rätt att få entreprenaden i avtalsenligt skick. (Less)
Abstract
The scope of the obligation to make good defects in the Swedish standard
construction contract ABT 06, does not appear in the provisions of the
contract. It is also not clear if there are any limitations on the financial responsibility for making good defects. In a case from 2018 (NJA 2018 p. 653), the Swedish Supreme Court found, with the help of contractual interpretation, that the contractor was liable to pay for making good defects, despite the fact that the costs related to work outside the contract. The main purpose of this thesis is thus to investigate, by means of a legal dogmatic method, the responsibility between the contractor and the client regarding the costs of making good defects.

The Supreme Court has elaborated an... (More)
The scope of the obligation to make good defects in the Swedish standard
construction contract ABT 06, does not appear in the provisions of the
contract. It is also not clear if there are any limitations on the financial responsibility for making good defects. In a case from 2018 (NJA 2018 p. 653), the Swedish Supreme Court found, with the help of contractual interpretation, that the contractor was liable to pay for making good defects, despite the fact that the costs related to work outside the contract. The main purpose of this thesis is thus to investigate, by means of a legal dogmatic method, the responsibility between the contractor and the client regarding the costs of making good defects.

The Supreme Court has elaborated an interpretation method through its
decisions on how a standard construction contract should be interpreted if it is incomplete. The Court has ruled that guidance can be taken from optional law, with a particular interest in the Sale of Goods Act and general legal principles, as a part of the interpretation. However, the standard Construction contract has attributes that are expected to be given room within the interpretation. The external framework for how broad an interpretation can be is when the feature of the construction contract is breached or when a supplementary rule fits poorly into a constructional context.

Regarding the scope of the obligation to make good defects according to
optional law, it appears that the obligation to make good is considered to
include, in addition to the defect itself, direct and necessary costs in
connection with the defect in order to obtain a contractual performance. There
is therefore much reason to believe that there is a general principle of law that
the duty to make good defects can cover more than just the defect as such.
Namely direct and necessary costs, with the underlying purpose that the client
has the right to have the contract in contractual condition. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöström Bjälkander, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
The obligation to make good defects within the Swedish standard construction contract ABT
course
JURM02 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt, private law, avtalsrätt, entreprenadrätt, standardavtal, construction law, ABT 06, felavhjälpandeskyldighet
language
Swedish
id
9000477
date added to LUP
2020-02-06 13:37:12
date last changed
2020-02-06 13:37:12
@misc{9000477,
 abstract   = {The scope of the obligation to make good defects in the Swedish standard
construction contract ABT 06, does not appear in the provisions of the
contract. It is also not clear if there are any limitations on the financial responsibility for making good defects. In a case from 2018 (NJA 2018 p. 653), the Swedish Supreme Court found, with the help of contractual interpretation, that the contractor was liable to pay for making good defects, despite the fact that the costs related to work outside the contract. The main purpose of this thesis is thus to investigate, by means of a legal dogmatic method, the responsibility between the contractor and the client regarding the costs of making good defects.

The Supreme Court has elaborated an interpretation method through its
decisions on how a standard construction contract should be interpreted if it is incomplete. The Court has ruled that guidance can be taken from optional law, with a particular interest in the Sale of Goods Act and general legal principles, as a part of the interpretation. However, the standard Construction contract has attributes that are expected to be given room within the interpretation. The external framework for how broad an interpretation can be is when the feature of the construction contract is breached or when a supplementary rule fits poorly into a constructional context.

Regarding the scope of the obligation to make good defects according to
optional law, it appears that the obligation to make good is considered to
include, in addition to the defect itself, direct and necessary costs in
connection with the defect in order to obtain a contractual performance. There
is therefore much reason to believe that there is a general principle of law that
the duty to make good defects can cover more than just the defect as such.
Namely direct and necessary costs, with the underlying purpose that the client
has the right to have the contract in contractual condition.},
 author    = {Sjöström Bjälkander, Johanna},
 keyword   = {Civilrätt,private law,avtalsrätt,entreprenadrätt,standardavtal,construction law,ABT 06,felavhjälpandeskyldighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Felavhjälpande vid en totalentreprenad - Om ansvarsfördelningen avseende felavhjälpande vid en totalentreprenad med ABT som avtalsinnehåll},
 year     = {2019},
}