Advanced

Klientcentrerat arbete inom habilitering – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Roth, Emma LU and Kronkvist, Alva LU (2020) ATPK62 20192
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Klientcentrering är centralt både inom arbetsterapi och andra professioner inom hälso- och sjukvård. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen finns det ärenden med klienter där klientcentreringen kan kompliceras av att klienten är i behov av en sekundär person som hjälper till med kommunikation och delaktighet. Det saknas studier på hur arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat vid dessa ärenden.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuter inom habiliteringen arbetar klientcentrerat i ärenden där klienten är i behov av en sekundär person.
Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer användes. Fem arbetsterapeuter från Vuxenhabiliteringen och fyra arbetsterapeuter från... (More)
Bakgrund: Klientcentrering är centralt både inom arbetsterapi och andra professioner inom hälso- och sjukvård. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen finns det ärenden med klienter där klientcentreringen kan kompliceras av att klienten är i behov av en sekundär person som hjälper till med kommunikation och delaktighet. Det saknas studier på hur arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat vid dessa ärenden.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur arbetsterapeuter inom habiliteringen arbetar klientcentrerat i ärenden där klienten är i behov av en sekundär person.
Metod: En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer användes. Fem arbetsterapeuter från Vuxenhabiliteringen och fyra arbetsterapeuter från Barn- och ungdomshabiliteringen som haft ärenden där en sekundär person behövts intervjuades. Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval. Data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Via innehållsanalysen framkom tre kategorier; arbetssätt, bemötande och yttre påverkande faktorer. Resultatet påvisade att det finns flera olika arbetssätt för att arbeta klientcentrerat, deltagarna är dock överens om att bemötande är av stor vikt. Yttre påverkande faktorer visade sig vara oenigheter parter emellan och att få tiden att räcka till.
Slutsats: Studien visar på flera relevanta arbetsmetoder som ger ett bra bemötande. Ett bra klientcentrerat arbete behöver få ta tid för att få fram klientens mål och önskningar trots behov av sekundär person. (Less)
Abstract
Background: Client-centered care is significant in both occupational therapy and other professions within healthcare. Client-centered care can become complicated in errands within pediatric and adult habilitation services when the client is in the need of a secondary person to enable communication. Studies are scarce on how occupational therapists work client-centered in these errands.
Aim: The study aim was to explore how occupational therapists within the habilitation services works client centered in cases where the client is in need of a secondary person.
Method: A qualitative approach with semi-structured interviews, convenient sampling and qualitative content analysis was used. Five occupational therapists who works in adult... (More)
Background: Client-centered care is significant in both occupational therapy and other professions within healthcare. Client-centered care can become complicated in errands within pediatric and adult habilitation services when the client is in the need of a secondary person to enable communication. Studies are scarce on how occupational therapists work client-centered in these errands.
Aim: The study aim was to explore how occupational therapists within the habilitation services works client centered in cases where the client is in need of a secondary person.
Method: A qualitative approach with semi-structured interviews, convenient sampling and qualitative content analysis was used. Five occupational therapists who works in adult habilitation services and four occupational therapists who works in pediatric habilitation services were interviewed about cases including a secondary person.
Results: Three categories from the content analysis emerged; ways of working, ways to receive a client and external influencing factors. The result of the analysis showed that there are many ways to work client-centered. However, the participants agreed that the way a client is being met is very important. External influencing factors that showed where disagreements and time.
Conclusion: This study shows several relevant working methods that give a good response. Good client-centered work should take time to enable the client´s goals and desires to be achieved despite the need for a secondary person. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roth, Emma LU and Kronkvist, Alva LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Klientcentrering, Habilitering, Sekundär person.
language
Swedish
id
9001191
date added to LUP
2020-01-15 11:55:29
date last changed
2020-01-16 07:15:04
@misc{9001191,
 abstract   = {Background: Client-centered care is significant in both occupational therapy and other professions within healthcare. Client-centered care can become complicated in errands within pediatric and adult habilitation services when the client is in the need of a secondary person to enable communication. Studies are scarce on how occupational therapists work client-centered in these errands.
Aim: The study aim was to explore how occupational therapists within the habilitation services works client centered in cases where the client is in need of a secondary person.
Method: A qualitative approach with semi-structured interviews, convenient sampling and qualitative content analysis was used. Five occupational therapists who works in adult habilitation services and four occupational therapists who works in pediatric habilitation services were interviewed about cases including a secondary person. 
Results: Three categories from the content analysis emerged; ways of working, ways to receive a client and external influencing factors. The result of the analysis showed that there are many ways to work client-centered. However, the participants agreed that the way a client is being met is very important. External influencing factors that showed where disagreements and time.
Conclusion: This study shows several relevant working methods that give a good response. Good client-centered work should take time to enable the client´s goals and desires to be achieved despite the need for a secondary person.},
 author    = {Roth, Emma and Kronkvist, Alva},
 keyword   = {Arbetsterapi,Klientcentrering,Habilitering,Sekundär person.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klientcentrerat arbete inom habilitering – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv},
 year     = {2020},
}