Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

Månsson, Ellinor LU and Torstensson, Nilla LU (2020) HARH16 20192
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. Allt eftersom kritik riktats mot multinationella företag har en insikt om ett omfattande ansvar för ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter vuxit fram och resulterat i corporate social responsibility.

Uppsatsen strävar efter att utreda dels multinationella företags rättsliga förutsättningar att kontrollera och reglera arbetsförhållanden i deras globala leverantörskedja genom uppförandekoder, dels vilka rättsliga... (More)
Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. Allt eftersom kritik riktats mot multinationella företag har en insikt om ett omfattande ansvar för ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter vuxit fram och resulterat i corporate social responsibility.

Uppsatsen strävar efter att utreda dels multinationella företags rättsliga förutsättningar att kontrollera och reglera arbetsförhållanden i deras globala leverantörskedja genom uppförandekoder, dels vilka rättsliga skyldigheter multinationella företag har att tillförsäkra grundläggande arbetsrätt i leverantörsleden. Uppsatsen strävar därmed efter att anta ett inifrån såväl som ett utifrånperspektiv. IKEA:s arbete med CSR undersöks och utreds i syfte att tillföra någon form av verklighetsförankring till uppsatsen.

Dragna slutsatser är att företags rättsliga förutsättningar till reglering och kontroll av leverantörskedjan är små, däremot kvarstår möjligheter till reglering och kontroll trots avsaknaden av legalitet. Uppsatsen påvisar dock ett inskränkt ansvarstagande samt svårigheter beträffande kontroller. I uppsatsen konstateras även att rättsligt bindande skyldigheter för multinationella företag att tillförsäkra grundläggande arbetsrätt i leverantörskedjan inte existerar. Däremot finns icke-bindande rättsliga skyldigheter i form av mjuk reglering samt andra skyldigheter fastställda av företagets omgivande intressenter. (Less)
Abstract
Multinational companies have - due to the increased globalisation - started to establish complex global supply chains to a greater extent, ones who often reaches to different parts of the world. In particular, the production gets placed in third world countries where the observance of labour laws many times are inadequate. As critical voices have spoken up against these multinational companies, the companies’ realisation of a need of a substantial responsibility regarding both economic, social and environmental aspects has increased and thereby led to corporate social responsibility.

This essay aspires to demonstrate both the legal conditions of the multinational companies regarding control and regulation of the working conditions in... (More)
Multinational companies have - due to the increased globalisation - started to establish complex global supply chains to a greater extent, ones who often reaches to different parts of the world. In particular, the production gets placed in third world countries where the observance of labour laws many times are inadequate. As critical voices have spoken up against these multinational companies, the companies’ realisation of a need of a substantial responsibility regarding both economic, social and environmental aspects has increased and thereby led to corporate social responsibility.

This essay aspires to demonstrate both the legal conditions of the multinational companies regarding control and regulation of the working conditions in their global supply chain, but also which legal and non-legal obligations multinational companies have to ensure the establishment of labour legislation in the global supply chain. The essay therefore aspires to assume an inside as well as an outside perspective. The work of IKEA with CSR is being examined and investigated for the purpose of adding some form of realism to our investigation.

Drawn conclusions are that the company’s legal conditions for regulation and verification of the global supply chain are slim, however the possibilities of regulation and control remain despite the lack of legality. Still, this essay demonstrates that there is a limited responsibility for regulation and difficulties regarding controls. Furthermore, it has been stated that binding legal obligations for multinational companies to ensure that the existence of fundamental labour legislation in the supply chain does not exist. However, there are other obligations in the form of soft law and other obligations which are stated by stakeholders surrounding the company. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9003055,
 abstract   = {{Multinational companies have - due to the increased globalisation - started to establish complex global supply chains to a greater extent, ones who often reaches to different parts of the world. In particular, the production gets placed in third world countries where the observance of labour laws many times are inadequate. As critical voices have spoken up against these multinational companies, the companies’ realisation of a need of a substantial responsibility regarding both economic, social and environmental aspects has increased and thereby led to corporate social responsibility. 

This essay aspires to demonstrate both the legal conditions of the multinational companies regarding control and regulation of the working conditions in their global supply chain, but also which legal and non-legal obligations multinational companies have to ensure the establishment of labour legislation in the global supply chain. The essay therefore aspires to assume an inside as well as an outside perspective. The work of IKEA with CSR is being examined and investigated for the purpose of adding some form of realism to our investigation. 

Drawn conclusions are that the company’s legal conditions for regulation and verification of the global supply chain are slim, however the possibilities of regulation and control remain despite the lack of legality. Still, this essay demonstrates that there is a limited responsibility for regulation and difficulties regarding controls. Furthermore, it has been stated that binding legal obligations for multinational companies to ensure that the existence of fundamental labour legislation in the supply chain does not exist. However, there are other obligations in the form of soft law and other obligations which are stated by stakeholders surrounding the company.}},
 author    = {{Månsson, Ellinor and Torstensson, Nilla}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan}},
 year     = {{2020}},
}