Advanced

Trees for bees – How well do the urban trees in Malmö provide pollinators with food resources?

Bernhardsson, Camilla (2019) BIOM02 20191
Degree Projects in Biology
Abstract
Pollinating insects are declining due to several threats, one being a loss of flower resources because of a change of land use. With rural agricultural areas becoming more homogenous, urban areas might provide refuge for pollinating insects. The main aim of this study was to investigate how the trees in the city of Malmö, Sweden, contribute with food resources, i.e. nectar and pollen, both spatially and over the season. The results show that food availability varies throughout the season with a clear peak in May. The season of food availability starts in February and ends in September with some exotic species prolonging the season. Private areas, gardens and backyards, contribute with more food resources over the season from trees than... (More)
Pollinating insects are declining due to several threats, one being a loss of flower resources because of a change of land use. With rural agricultural areas becoming more homogenous, urban areas might provide refuge for pollinating insects. The main aim of this study was to investigate how the trees in the city of Malmö, Sweden, contribute with food resources, i.e. nectar and pollen, both spatially and over the season. The results show that food availability varies throughout the season with a clear peak in May. The season of food availability starts in February and ends in September with some exotic species prolonging the season. Private areas, gardens and backyards, contribute with more food resources over the season from trees than public areas do. Thereby a conservation action for pollinating insects could be to include and promote garden habitats when developing new areas. However, in August and September there is more food available from public trees than from private ones, pointing to a complementary relationship between private and public trees. The trees in Malmö city mainly provide food resources for generalist bee species that are active in early to mid summer. There are several areas in Malmö city that could be improved regarding amount of food resources from trees, and also regarding a diversity of tree species in order to provide food for more pollinator species, including oligolectic ones. Finally, this study investigated the relationship between areas of gardens/backyards and the number of trees they contained. For backyards belonging to apartment buildings, the number of trees leveled off, meaning that very large backyards may not contain more resources from trees than medium sized ones. For gardens to single family homes, no relationship was found. In further planning of public green spaces, focus should be put on increasing the amount and quality of floral resources in public areas during periods of low or no food availability from the current tree cover. This can be done by selecting tree species based on their flowering phenology, and by complementing trees with herbaceous flowering. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur bra förser de urbana träden i Malmö pollinerare med mat?

Antalet pollinerande insekter minskar. En av de främsta anledningarna till detta är förlust av blomresurser till följd av ett ändrat användande av landskap. I jämförelse med allt mer homogena jordbrukslandskap kan städer potentiellt bidra med mer födoresurser för vilda bin och andra pollinerare. Träd, som utgör en stor komponent av urbana landskaps gröna miljöer, bidrar med en rad olika ekosystemtjänster och erbjuder dessutom en större volym av blomresurser än örtartad flora. Denna studie syftade huvudsakligen till att undersöka tillgången på nektar och pollen från träden i Malmö stad, rumsligt och över säsong.

Med Malmö stads träddatabas och inventeringar i privata... (More)
Hur bra förser de urbana träden i Malmö pollinerare med mat?

Antalet pollinerande insekter minskar. En av de främsta anledningarna till detta är förlust av blomresurser till följd av ett ändrat användande av landskap. I jämförelse med allt mer homogena jordbrukslandskap kan städer potentiellt bidra med mer födoresurser för vilda bin och andra pollinerare. Träd, som utgör en stor komponent av urbana landskaps gröna miljöer, bidrar med en rad olika ekosystemtjänster och erbjuder dessutom en större volym av blomresurser än örtartad flora. Denna studie syftade huvudsakligen till att undersöka tillgången på nektar och pollen från träden i Malmö stad, rumsligt och över säsong.

Med Malmö stads träddatabas och inventeringar i privata trädgårdar, tillsammans med värden på trädarters nektarproduktion, proteinhalt i dess pollen och blomningstid, var det möjligt att undersöka tillgången på nektar och pollen under året. Tillgången varierar kraftigt över säsong med en tydlig topp i maj. I en jämförelse mellan nektartillgång från träd på allmänna platser och från träd på privata trädgårdar och bostadsträdgårdar är det tydligt att privata marker bidrar med avsevärt högre mängder av nektar och pollen. Däremot kompletterar privat och offentlig mark varandra på så sätt att allmänna marker har fler träd som blommar senare på säsongen och i september är tillgången från träden uteslutande från allmänna marker. En jämförelse mellan tillgång från inhemska och exotiska trädarter över säsong visar att det är nödvändigt att vända sig till exotiska arter för att förlänga säsongen av blomning då det endast är exotiska trädarter som blommar i augusti och september.

Eftersom pollinerande insekter har olika form, till exempel på sina mundelar, behövs det en artrikedom av växter för att det ska finnas blommor som passar alla pollinerare. En artrikedom av växter är också viktigt för att kunna bevara arter av pollinerare som enbart födosöker hos ett fåtal arter. Vid en närmare genomgång av artrikedom av träden i Malmö kan man se att det står många träd av samma art nära varandra, exempelvis längs vägar. Det må vara estetiskt tilltalande för människor, men ur ett naturvårdsperspektiv skulle det vara önskvärt med en högre diversitet.

Ur ett stadsplaneringsperspektiv kan det vara viktigt att veta hur fysisk planering av bostadsfastigheter påverkar tillgången på mat för pollinatörer. Därför undersöktes sambandet mellan area av trädgård och antal träd för att se om det finns en optimal storlek som genererar flest träd. Sambandet testades för enfamiljs- och för flerfamiljsfastigheter separat genom att anpassa olika modeller. För enfamiljsfastigheter hittades inget samband medan funktionen a+c·√x passade bäst för flerfamiljshus. Det innebär att, för flerfamiljsfastigheter, ökar antalet träd snabbt i början med ökad area men planar sedan ut. Sambandet mellan area och antal träd kan användas i utvecklandet av nya bostadsfastigheter för att skapa trädgårdar i storlekar där antal träd i förhållande till area är som störst och därmed maximera antal träd i staden.

De flesta områden i Malmö bör kunna förse ett flertal kolonier av humlor med mat under säsongen men det är en viss brist i början samt i slutet på säsongen. Under slutet på säsongen finns det nektar och pollen tillgängligt från träd över ungefär halva av Malmö stads yta, vilket kan innebära att generalister som har sina bon i områden med låg tillgång på mat under dessa perioder kan behöva flyga längre under sitt födosökande. Resultatet av denna studie kan fungera som rådgivande i framtida stadsplanering. Framtida fokus bör ligga på att öka tillgången i områden med bristande resurser, öka kontinuiteten och öka artdiversiteten för att gynna en diversitet av pollinerande insekter. Detta kan göras både genom genomtänkt trädplantering och genom att anlägga örtartad vegetation som kompletterar trädens säsongsvariation.

Masterexamensprojekt i Biologi 30 hp, 2019
Biologiska institutionen, Lunds universitet
Handledare: Anna Persson & Peter Olsson
Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernhardsson, Camilla
supervisor
organization
course
BIOM02 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9003121
date added to LUP
2020-01-27 09:24:45
date last changed
2020-01-27 09:24:45
@misc{9003121,
 abstract   = {Pollinating insects are declining due to several threats, one being a loss of flower resources because of a change of land use. With rural agricultural areas becoming more homogenous, urban areas might provide refuge for pollinating insects. The main aim of this study was to investigate how the trees in the city of Malmö, Sweden, contribute with food resources, i.e. nectar and pollen, both spatially and over the season. The results show that food availability varies throughout the season with a clear peak in May. The season of food availability starts in February and ends in September with some exotic species prolonging the season. Private areas, gardens and backyards, contribute with more food resources over the season from trees than public areas do. Thereby a conservation action for pollinating insects could be to include and promote garden habitats when developing new areas. However, in August and September there is more food available from public trees than from private ones, pointing to a complementary relationship between private and public trees. The trees in Malmö city mainly provide food resources for generalist bee species that are active in early to mid summer. There are several areas in Malmö city that could be improved regarding amount of food resources from trees, and also regarding a diversity of tree species in order to provide food for more pollinator species, including oligolectic ones. Finally, this study investigated the relationship between areas of gardens/backyards and the number of trees they contained. For backyards belonging to apartment buildings, the number of trees leveled off, meaning that very large backyards may not contain more resources from trees than medium sized ones. For gardens to single family homes, no relationship was found. In further planning of public green spaces, focus should be put on increasing the amount and quality of floral resources in public areas during periods of low or no food availability from the current tree cover. This can be done by selecting tree species based on their flowering phenology, and by complementing trees with herbaceous flowering.},
 author    = {Bernhardsson, Camilla},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trees for bees – How well do the urban trees in Malmö provide pollinators with food resources?},
 year     = {2019},
}