Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä

Brismark, Johanna LU (2020) FMIM01 20192
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. Förbrukningen av naturresurser är stor och möjligheterna att begränsa detta genom återbruk, där både resurser och inbyggd energi bevaras, utnyttjas i liten utsträckning. Det finns en stor potential med ökat återbruk och en ökad cirkularitet varför det är viktigt att denna situation förändras.

Detta examensarbete ämnar undersöka varför situationen ser ut som den gör idag och vilka förändringar som krävs för att möjligheten att återbruka ska förbättras hos de byggnader... (More)
Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. Förbrukningen av naturresurser är stor och möjligheterna att begränsa detta genom återbruk, där både resurser och inbyggd energi bevaras, utnyttjas i liten utsträckning. Det finns en stor potential med ökat återbruk och en ökad cirkularitet varför det är viktigt att denna situation förändras.

Detta examensarbete ämnar undersöka varför situationen ser ut som den gör idag och vilka förändringar som krävs för att möjligheten att återbruka ska förbättras hos de byggnader som idag uppförs. Syftet med studien är därför att utreda vilka utvecklingsområden som är nödvändiga att arbeta med för att utforma och uppföra byggnader som möjliggör återbruk. Syftet är dessutom att undersöka hur korslimmat trä (KL-trä) som stommaterial presterar på området och vilka möjligheter och begränsningar det konstruktionsmaterialet innebär för framtida återbruk av byggnader.

För att uppnå syftet och besvara de frågeställningar som utarbetats genomförs både en litteraturstudie och en kvalitativ intervjustudie. Studien identifierar flertalet hinder för att skala upp återbruket idag vilket pekar på att en stor omställning krävs, både för att förbättra dagens möjligheter och för att öka återbrukbarheten hos de byggnader som idag uppförs. Stommaterialet KL-trä har vissa fördelar när det kommer till att skapa en återbrukbar byggnad genom främst den potentiellt höga demonterbarheten och användbarheten hos elementen. Detta gör att det kan finnas goda möjligheter att återbruka KL-trä även om potentialen inte garanteras i dagens KL-träkonstruktioner. Utöver demonterbarheten och byggprodukternas lämplighet finns det dock flera andra områden som måste utvecklas för att förbättra möjligheterna att återbruka. Det finns flera initiativ i branschen som ger ökade möjligheter att skapa återbrukbara hus utan att det är huvudsyftet, så som bättre informationshantering, spårbarhet och mer medvetna materialval. Enligt studiens slutsatser behövs dock även verkningsfulla initiativ och mål från både politiken och branschen liksom ett systemskifte i branschen där projektprocesser, system, bedömningsverktyg och affärsmodeller utvecklas för att skapa förutsättningar för storskaligt återbruk. (Less)
Abstract
The building industry is responsible for a substantial climate impact, resource consumption and waste generation. As an example, the sector produces 25-35 % of all the waste in Europe. Currently, the resource value is not captured as the resource efficiency is low. The consumption of natural resources is extensive and the opportunity to limit this through reuse, where both resources and the embodied energy are preserved, is only utilized to a small extent. There is a great potential in increasing the reuse as well as the circularity and it is therefore important to change the current situation.

This master thesis intends to explore the reasons behind this situation and the changes needed in order to improve the possibilities for future... (More)
The building industry is responsible for a substantial climate impact, resource consumption and waste generation. As an example, the sector produces 25-35 % of all the waste in Europe. Currently, the resource value is not captured as the resource efficiency is low. The consumption of natural resources is extensive and the opportunity to limit this through reuse, where both resources and the embodied energy are preserved, is only utilized to a small extent. There is a great potential in increasing the reuse as well as the circularity and it is therefore important to change the current situation.

This master thesis intends to explore the reasons behind this situation and the changes needed in order to improve the possibilities for future reuse in the buildings being built today. The aim of the thesis is therefore to investigate which areas of development that are necessary to consider in order to design and construct buildings that enable reuse. Furthermore, the aim is to examine how the structural material cross-laminated timber (CLT) performs in this field and which opportunities and limitations this material poses for the future reuse of buildings.

To achieve this purpose and answer the selected research questions, a literature study as well as qualitative interviews are carried out. The study identifies several barriers to increase the level of reuse today which indicates that a systematic change is necessary, both to improve the current conditions and to increase the reusability of the buildings built today. The structural material CLT has some advantages when it comes to creating a reusable building in terms of a potentially high level of demountability and usability of the elements. These factors indicate that the possibility to reuse CLT could be good even if the potential is not guaranteed in today’s constructions. In addition to demountability and the elements suitability for reuse, there are several other areas that would need to develop in order to improve the opportunities to reuse. There are already several initiatives within the industry today which increase the possibility to create reusable buildings without this being the main purpose, such as better information management, traceability and more conscious material selection. According to the conclusions of the study, it is however still necessary with effective initiatives and targets from both a political and an industry level. In addition, a systemic change within the sector is needed where processes, systems, assessment tools and business models are developed in order to create the prerequisites for large-scale reuse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brismark, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
Reuse and reusability within the building industry - A study of barriers and development opportunities focusing on cross-laminated timber
course
FMIM01 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Återbruk, Återbrukbarhet, Cirkulär ekonomi, Byggbranschen, Bygg- och rivningsavfall, Korslimmat trä
report number
ISRN LUTFD2/TFEM-20/5154--SE + (1-101)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9005214
date added to LUP
2020-02-18 10:30:45
date last changed
2020-02-26 11:10:01
@misc{9005214,
 abstract   = {{The building industry is responsible for a substantial climate impact, resource consumption and waste generation. As an example, the sector produces 25-35 % of all the waste in Europe. Currently, the resource value is not captured as the resource efficiency is low. The consumption of natural resources is extensive and the opportunity to limit this through reuse, where both resources and the embodied energy are preserved, is only utilized to a small extent. There is a great potential in increasing the reuse as well as the circularity and it is therefore important to change the current situation.

This master thesis intends to explore the reasons behind this situation and the changes needed in order to improve the possibilities for future reuse in the buildings being built today. The aim of the thesis is therefore to investigate which areas of development that are necessary to consider in order to design and construct buildings that enable reuse. Furthermore, the aim is to examine how the structural material cross-laminated timber (CLT) performs in this field and which opportunities and limitations this material poses for the future reuse of buildings.

To achieve this purpose and answer the selected research questions, a literature study as well as qualitative interviews are carried out. The study identifies several barriers to increase the level of reuse today which indicates that a systematic change is necessary, both to improve the current conditions and to increase the reusability of the buildings built today. The structural material CLT has some advantages when it comes to creating a reusable building in terms of a potentially high level of demountability and usability of the elements. These factors indicate that the possibility to reuse CLT could be good even if the potential is not guaranteed in today’s constructions. In addition to demountability and the elements suitability for reuse, there are several other areas that would need to develop in order to improve the opportunities to reuse. There are already several initiatives within the industry today which increase the possibility to create reusable buildings without this being the main purpose, such as better information management, traceability and more conscious material selection. According to the conclusions of the study, it is however still necessary with effective initiatives and targets from both a political and an industry level. In addition, a systemic change within the sector is needed where processes, systems, assessment tools and business models are developed in order to create the prerequisites for large-scale reuse.}},
 author    = {{Brismark, Johanna}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä}},
 year     = {{2020}},
}