Advanced

Är kriminaliseringen av förolämpning rättfärdigad?

Bellander, Axel LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att klargöra om kriminaliseringen av förolämpning är rättfärdigad. Syftet uppnås genom att förolämpningsbrottet analyseras utifrån ledande kriminaliseringsteorier.

En redogörelse görs för några av de kriminaliseringskriterier som framkommit i svensk doktrin och förarbeten. Fokus läggs på Nils Jareborg och Claes Lernestedts verk och de kriterier som Straffrättsanvändningsutredningen presenterade i SOU 2013:38 Vad bör straffas?.

En redogörelse görs även för Skade- och förolämpningsprincipen och hur principerna är avsedda att tillämpas. Fokus läggs främst på förolämpningsprincipen, varav Andrew Simester och Andreas von Hirschs tolkning av principen framhålls som en ledande tolkning. Uppsatsen visar att dessa... (More)
Syftet med uppsatsen är att klargöra om kriminaliseringen av förolämpning är rättfärdigad. Syftet uppnås genom att förolämpningsbrottet analyseras utifrån ledande kriminaliseringsteorier.

En redogörelse görs för några av de kriminaliseringskriterier som framkommit i svensk doktrin och förarbeten. Fokus läggs på Nils Jareborg och Claes Lernestedts verk och de kriterier som Straffrättsanvändningsutredningen presenterade i SOU 2013:38 Vad bör straffas?.

En redogörelse görs även för Skade- och förolämpningsprincipen och hur principerna är avsedda att tillämpas. Fokus läggs främst på förolämpningsprincipen, varav Andrew Simester och Andreas von Hirschs tolkning av principen framhålls som en ledande tolkning. Uppsatsen visar att dessa kriminaliseringsprinciper, överensstämmer med, men även vidareutvecklar, de kriterier för kriminalisering som framhållits i svensk doktrin och förarbeten.

Förolämpningskriminaliseringen och dess förarbeten granskas sedan för att fastställa gällande rätt. Förolämpningsbrottet analyseras utifrån skadeprincipen, Joel Feinbergs förolämpningsprincip och Simester och von Hirschs tolkning av förolämpningsprincipen. Det konkluderas att om kriminaliseringen av förolämpning ska rättfärdigas behöver detta göras utifrån Simester och von Hirschs tolkning av förolämpningsprincipen. Utifrån en analys enligt nyss nämnda princip, fastslås att det finns ett antal centrala brister med kriminaliseringen. Slutsatsen som dras, är att kriminaliseringen inte kan rättfärdigas. Vidare konkluderas att förolämpning bör avkriminaliseras omgående. (Less)
Abstract
The purpose of the essay is to clarify if the criminalisation of insult is justified. The purpose is reached by analysing the crime of insult through leading theories of criminalisation.

An account is made of some of the criteria’s for criminalisation that has emerged through Swedish doctrine and legislative history. Focus is put on Nils Jareborg and Claes Lernestedt’s work and the criteria’s that Straffrättsanvändningsutredningen presented in SOU 2013:38 Vad bör straffas?.

An account is also made of the harm- and offence principle and how the principles are intended to be applied. Focus is mainly put on the offence principle, whereof Andrew Simester and Andreas von Hirsch’s interpretation of the principle is emphasised as a leading... (More)
The purpose of the essay is to clarify if the criminalisation of insult is justified. The purpose is reached by analysing the crime of insult through leading theories of criminalisation.

An account is made of some of the criteria’s for criminalisation that has emerged through Swedish doctrine and legislative history. Focus is put on Nils Jareborg and Claes Lernestedt’s work and the criteria’s that Straffrättsanvändningsutredningen presented in SOU 2013:38 Vad bör straffas?.

An account is also made of the harm- and offence principle and how the principles are intended to be applied. Focus is mainly put on the offence principle, whereof Andrew Simester and Andreas von Hirsch’s interpretation of the principle is emphasised as a leading interpretation. The essay demonstrates that these principles for criminalisation, complies with, but also further develops, the criteria’s for criminalisation emphasised in Swedish doctrine and legislative history

The criminalisation of insult and its legislative history is then examined to determine applicable law. The crime of insult is analysed through the harm principle, Joel Feinberg’s offence principle and Simester and von Hirsch’s interpretation of the offence principle. It is concluded that if the criminalisation of insult is to be justified it needs to be done through Simester and Von Hirsch’s interpretation of the offence principle. Through an analysis according to aforementioned principle, it is concluded that there are several crucial inadequacies with the criminalisation. The conclusion that is drawn, is that the criminalisation of insult cannot be justified. Furthermore, it is concluded that insult ought to be decriminalised immediately. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bellander, Axel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, förolämpning, kriminalisering
language
Swedish
id
9009948
date added to LUP
2020-09-17 13:42:43
date last changed
2020-09-17 13:42:43
@misc{9009948,
 abstract   = {The purpose of the essay is to clarify if the criminalisation of insult is justified. The purpose is reached by analysing the crime of insult through leading theories of criminalisation. 

An account is made of some of the criteria’s for criminalisation that has emerged through Swedish doctrine and legislative history. Focus is put on Nils Jareborg and Claes Lernestedt’s work and the criteria’s that Straffrättsanvändningsutredningen presented in SOU 2013:38 Vad bör straffas?.

An account is also made of the harm- and offence principle and how the principles are intended to be applied. Focus is mainly put on the offence principle, whereof Andrew Simester and Andreas von Hirsch’s interpretation of the principle is emphasised as a leading interpretation. The essay demonstrates that these principles for criminalisation, complies with, but also further develops, the criteria’s for criminalisation emphasised in Swedish doctrine and legislative history

The criminalisation of insult and its legislative history is then examined to determine applicable law. The crime of insult is analysed through the harm principle, Joel Feinberg’s offence principle and Simester and von Hirsch’s interpretation of the offence principle. It is concluded that if the criminalisation of insult is to be justified it needs to be done through Simester and Von Hirsch’s interpretation of the offence principle. Through an analysis according to aforementioned principle, it is concluded that there are several crucial inadequacies with the criminalisation. The conclusion that is drawn, is that the criminalisation of insult cannot be justified. Furthermore, it is concluded that insult ought to be decriminalised immediately.},
 author    = {Bellander, Axel},
 keyword   = {Straffrätt,förolämpning,kriminalisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är kriminaliseringen av förolämpning rättfärdigad?},
 year     = {2020},
}