Advanced

Vad betyder Girjas? - En analys av de renskötande samernas jakt- och fiskerätt efter HDs avgörande i Girjasmålet

Nikka, Sigrid LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen avser att kritiskt granska den rättsliga regleringen av de renskötande samernas jakt- och fiskerätt. Regleringen redovisas och problematiseras utifrån statens och samernas perspektiv på upplåtelsereglerna samt regleringens grundlagsenlighet utifrån egendomsskyddet och diskrimineringsförbudet. Utredningen visar på brister i skyddet för samernas rätt och ett mycket begränsat stöd för att staten skulle anses upplåta sina egna jakt- och fiskerättigheter genom rennäringslagen.

Oklarheterna och problemen ställs sedan emot HDs avgörande i Girjasmålet i syfte att utreda var rättsläget numera står, vilka problem som har lösts och vilka problem som kvarstår för framtiden. Girjasmålet ställer upp fördelaktiga bevisregler för samerna och... (More)
Uppsatsen avser att kritiskt granska den rättsliga regleringen av de renskötande samernas jakt- och fiskerätt. Regleringen redovisas och problematiseras utifrån statens och samernas perspektiv på upplåtelsereglerna samt regleringens grundlagsenlighet utifrån egendomsskyddet och diskrimineringsförbudet. Utredningen visar på brister i skyddet för samernas rätt och ett mycket begränsat stöd för att staten skulle anses upplåta sina egna jakt- och fiskerättigheter genom rennäringslagen.

Oklarheterna och problemen ställs sedan emot HDs avgörande i Girjasmålet i syfte att utreda var rättsläget numera står, vilka problem som har lösts och vilka problem som kvarstår för framtiden. Girjasmålet ställer upp fördelaktiga bevisregler för samerna och ändrar på det tidigare prejudikatet som sa att rennäringslagen uttömmande reglerar samernas rätt till jakt och fiske. Majoriteten menar att rennäringslagen upplåter statens jakt- och fiskerätt, till skillnad från de skiljaktiga, men samtliga anser att Girjas sameby har en ensamrätt till jakt- och fiske, inklusive upplåtelserätt, genom urminnes hävd. Förhållandet mellan avgörandet och rennäringslagen diskuteras i uppsatsens analys.

Uppsatsens slutsats är att Girjasmålets avgörande orsakar problem för rennäringslagen utifrån både diskrimineringsförbudet och egendomsskyddet. Samebyar kommer nu behandlas olika trots deras jämförbara situation och regleringen för upplåtelser av jakt- och fiske kan utgöra expropriation. Sammantaget och med hänsyn till regleringens osäkra grunder föreligger mycket goda skäl för att utvärdera och omarbeta upplåtelsereglerna för jakt- och fiske. (Less)
Abstract
This study aims to critically examine the legal regulation of the reindeer herding sami’s rights to hunt and fish. The regulation is presented and discussed from the state’s and sami’s perspective and from a constitutional perspective relating to the protection of property and the protection against discrimination. While the state claims that the Reindeer Husbandry Act grants the state’s right to hunt and fish, the study shows little evidence in support of that interpretation, as well as a flawed protection of the sami’s rights.

The uncertainties and problems are then contrasted with the Swedish Supreme Court’s ruling in “Girjasmålet” to examine where the legal position stands now, what problems have been solved and what problems... (More)
This study aims to critically examine the legal regulation of the reindeer herding sami’s rights to hunt and fish. The regulation is presented and discussed from the state’s and sami’s perspective and from a constitutional perspective relating to the protection of property and the protection against discrimination. While the state claims that the Reindeer Husbandry Act grants the state’s right to hunt and fish, the study shows little evidence in support of that interpretation, as well as a flawed protection of the sami’s rights.

The uncertainties and problems are then contrasted with the Swedish Supreme Court’s ruling in “Girjasmålet” to examine where the legal position stands now, what problems have been solved and what problems remain for the future. The ruling establishes advantageous rules of evidence for the sami and it also means that the Reindeer Husbandry Act does not exhaustively regulate the sami’s rights to hunt and fish. The majority concluded that the Reindeer Husbandry Act grants the state’s rights to hunt and fish, in opposition of the dissenters, but the majority as well as the dissenters agreed that Girjas sami village have an exclusive right to hunt and fish and to grant those rights through prescription from time immemorial. The relation between the ruling and the Reindeer Husbandry Act is discussed in the study’s analysis.

The study concludes that the ruling in “Girjasmålet” causes problems for the Reindeer Husbandry Act in relation to the protection against discrimination and the protection of property. The current legal position means sami villages will be treated differently despite their comparable situation and administering the Reindeer Husbandry Act could constitute expropriation. In conclusion, and considering the regulation’s very uncertain basis’, there are excellent reasons to evaluate and rework the Reindeer Husbandry Act. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nikka, Sigrid LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
statsrätt, samerätt, jakt- och fiskerätt, upplåtelserätt, urminnes hävd
language
Swedish
id
9009963
date added to LUP
2020-09-18 11:45:49
date last changed
2020-09-18 11:45:49
@misc{9009963,
 abstract   = {This study aims to critically examine the legal regulation of the reindeer herding sami’s rights to hunt and fish. The regulation is presented and discussed from the state’s and sami’s perspective and from a constitutional perspective relating to the protection of property and the protection against discrimination. While the state claims that the Reindeer Husbandry Act grants the state’s right to hunt and fish, the study shows little evidence in support of that interpretation, as well as a flawed protection of the sami’s rights. 

The uncertainties and problems are then contrasted with the Swedish Supreme Court’s ruling in “Girjasmålet” to examine where the legal position stands now, what problems have been solved and what problems remain for the future. The ruling establishes advantageous rules of evidence for the sami and it also means that the Reindeer Husbandry Act does not exhaustively regulate the sami’s rights to hunt and fish. The majority concluded that the Reindeer Husbandry Act grants the state’s rights to hunt and fish, in opposition of the dissenters, but the majority as well as the dissenters agreed that Girjas sami village have an exclusive right to hunt and fish and to grant those rights through prescription from time immemorial. The relation between the ruling and the Reindeer Husbandry Act is discussed in the study’s analysis.

The study concludes that the ruling in “Girjasmålet” causes problems for the Reindeer Husbandry Act in relation to the protection against discrimination and the protection of property. The current legal position means sami villages will be treated differently despite their comparable situation and administering the Reindeer Husbandry Act could constitute expropriation. In conclusion, and considering the regulation’s very uncertain basis’, there are excellent reasons to evaluate and rework the Reindeer Husbandry Act.},
 author    = {Nikka, Sigrid},
 keyword   = {statsrätt,samerätt,jakt- och fiskerätt,upplåtelserätt,urminnes hävd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad betyder Girjas? - En analys av de renskötande samernas jakt- och fiskerätt efter HDs avgörande i Girjasmålet},
 year     = {2020},
}