Advanced

Enkelbeskattade fåmansföretag? - En beskattningsrättslig analys av ekonomiska föreningars avdragsrätt för utdelning i kombination med 3:12-reglerna

Widgren, Jonas LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Rådande rättsläge ger antydningar om att den avdragsrätt ekonomiska föreningar erhåller för lämnad utdelning under vissa omständigheter kan brukas på ett otillbörligt sätt. Syftet med denna framställning är att genom den rättsdogmatiska metoden försöka utreda vilka förutsättningar som måste föreligga för att ett fåmansföretag och dess ägare vid utdelning, ska kunna åtnjuta skattemässiga fördelar vid inkorporering av en ekonomisk förening. Frågeställningarna berör huruvida presenterad problematik är förenlig med neutralitetsprincipen, om det går att urskilja rättfärdigande grunder, samt möjligheten att uppnå neutralitet genom omklassificering av utdelning.

Ekonomiska föreningar har funnits i Sverige sedan 1800-talet och är likt... (More)
Rådande rättsläge ger antydningar om att den avdragsrätt ekonomiska föreningar erhåller för lämnad utdelning under vissa omständigheter kan brukas på ett otillbörligt sätt. Syftet med denna framställning är att genom den rättsdogmatiska metoden försöka utreda vilka förutsättningar som måste föreligga för att ett fåmansföretag och dess ägare vid utdelning, ska kunna åtnjuta skattemässiga fördelar vid inkorporering av en ekonomisk förening. Frågeställningarna berör huruvida presenterad problematik är förenlig med neutralitetsprincipen, om det går att urskilja rättfärdigande grunder, samt möjligheten att uppnå neutralitet genom omklassificering av utdelning.

Ekonomiska föreningar har funnits i Sverige sedan 1800-talet och är likt aktiebolaget ett eget rättssubjekt. Företagsformen anses i princip vara öppen och tillämpa lika rösträtt. Avdragsrätten för utdelning i 39 kap IL kräver att föreningen är kooperativ, om så är fallet är associationsformen i praktiken enkelbeskattad. Utdelning från kooperativa föreningar har historiskt sätt gjorts i förhållande till gjorda köp eller försäljningar, och då inte sällan tagits upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Erhållen utdelning föll således inte under inkomstslaget kapital varav avdragsrätten kunde anses rättfärdigad utifrån neutralitetsprincipen. Rättsutvecklingen har emellertid utvidgat avdragsrätten till att i nuläget även omfatta rena kapitalvinster, samtidigt som det i praxis konstaterats att ekonomiska föreningar kan omfattas av 57 kap IL. Kombinationen av dessa torde enligt rådande rättsläge vara möjlig och föranleda en otillbörlig skatteförmån. Öppenhetskravet framstår som det avgörande villkoret för avdragsgill utdelning, men synes i analyserande delar vara förhållandevis enkelt att kringgå. Visserligen har HD under vissa förutsättningar omklassificerat utdelning till lön, men möjligheten framstår inte tillfredställande. Sammantaget verkar en otillbörlig skattefördel förbisedd av lagstiftaren. (Less)
Popular Abstract
The current legal position insinuate that the deduction right made available to economical associations, concerning dividends, can under certain circumstances be used in an improper way. The purpose of this thesis is with the legal dogmatic method to investigate the prerequisites necessary for a close company and its shareholders to acquire a taxation benefits by incorporating an economical association. Furthermore, is the complex of problems in compliant with the principle of taxation neutrality, thus is a righteous cause to be distinguished or is it possible to reclassify dividends to salary and thereby achieve neutrality.

Economical associations have existed in Sweden since the 19th century and just like a limited company it’s an... (More)
The current legal position insinuate that the deduction right made available to economical associations, concerning dividends, can under certain circumstances be used in an improper way. The purpose of this thesis is with the legal dogmatic method to investigate the prerequisites necessary for a close company and its shareholders to acquire a taxation benefits by incorporating an economical association. Furthermore, is the complex of problems in compliant with the principle of taxation neutrality, thus is a righteous cause to be distinguished or is it possible to reclassify dividends to salary and thereby achieve neutrality.

Economical associations have existed in Sweden since the 19th century and just like a limited company it’s an independent subject of law. This form of company is to be seen as “open” and practice equal voting rights. The deduction right for dividends upheld in the 39 chapter of the Swedish income tax law requires the association to be cooperative, if so, the company is practically single taxed. Dividends from cooperative associations has historically been made in relation to sales and purchases and thus a subject for local business taxation. Therefore, earned dividends was not seen as income from capital, hence the deduction right could be considered justified from a neutrality standpoint. The development of the law has however broadened the deduction right to also include income from capital. Simultaneously the supreme court has ruled the 57th chapter of the Swedish tax income law applicable to economical associations. The combination of these ought to be possible with the current legal position and cause an indecorous taxation benefit. The requirement of openness appears to be the crucial stipulation to acquire deduction right for dividends, but it appears comparatively easy to bypass. The supreme court has indeed under certain circumstances reclassified dividends to salary, but the possibility doesn’t appear very satisfying. All in all, an unjustifiable taxation advantage seems to be overlooked by the legislator. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widgren, Jonas LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
9010001
date added to LUP
2020-09-21 13:57:30
date last changed
2020-09-21 13:57:30
@misc{9010001,
 abstract   = {Rådande rättsläge ger antydningar om att den avdragsrätt ekonomiska föreningar erhåller för lämnad utdelning under vissa omständigheter kan brukas på ett otillbörligt sätt. Syftet med denna framställning är att genom den rättsdogmatiska metoden försöka utreda vilka förutsättningar som måste föreligga för att ett fåmansföretag och dess ägare vid utdelning, ska kunna åtnjuta skattemässiga fördelar vid inkorporering av en ekonomisk förening. Frågeställningarna berör huruvida presenterad problematik är förenlig med neutralitetsprincipen, om det går att urskilja rättfärdigande grunder, samt möjligheten att uppnå neutralitet genom omklassificering av utdelning.

Ekonomiska föreningar har funnits i Sverige sedan 1800-talet och är likt aktiebolaget ett eget rättssubjekt. Företagsformen anses i princip vara öppen och tillämpa lika rösträtt. Avdragsrätten för utdelning i 39 kap IL kräver att föreningen är kooperativ, om så är fallet är associationsformen i praktiken enkelbeskattad. Utdelning från kooperativa föreningar har historiskt sätt gjorts i förhållande till gjorda köp eller försäljningar, och då inte sällan tagits upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Erhållen utdelning föll således inte under inkomstslaget kapital varav avdragsrätten kunde anses rättfärdigad utifrån neutralitetsprincipen. Rättsutvecklingen har emellertid utvidgat avdragsrätten till att i nuläget även omfatta rena kapitalvinster, samtidigt som det i praxis konstaterats att ekonomiska föreningar kan omfattas av 57 kap IL. Kombinationen av dessa torde enligt rådande rättsläge vara möjlig och föranleda en otillbörlig skatteförmån. Öppenhetskravet framstår som det avgörande villkoret för avdragsgill utdelning, men synes i analyserande delar vara förhållandevis enkelt att kringgå. Visserligen har HD under vissa förutsättningar omklassificerat utdelning till lön, men möjligheten framstår inte tillfredställande. Sammantaget verkar en otillbörlig skattefördel förbisedd av lagstiftaren.},
 author    = {Widgren, Jonas},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Enkelbeskattade fåmansföretag? - En beskattningsrättslig analys av ekonomiska föreningars avdragsrätt för utdelning i kombination med 3:12-reglerna},
 year     = {2020},
}