Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Färre eller effektivare häktningar – ett reformerat häktningsinstitut i jämförelse med dansk och norsk rätt

Lavesson, Dennis LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Häktning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som kan användas vid utredning av misstänkt brottslighet. Häktning kan under vissa förutsättningar kombineras med restriktioner, med följd att den häktade isoleras från omvärlden. Det svenska häktningsinstitutet har sedan tidigt 90-tal återkommande erhållit internationell kritik. Kritiken har bland annat avsett att det saknas tidsgränser för hur länge en misstänkt får vara häktad och isolerad, samt att åklagaren bestämmer vilka restriktioner som får utfärdas.

För att möta den internationella kritiken fick en särskild utredare i juli 2015 uppdraget att lämna förslag med syfte att minska användningen av häktning och restriktioner. Förslaget utmynnade i propositionen Effektivare hantering av... (More)
Häktning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som kan användas vid utredning av misstänkt brottslighet. Häktning kan under vissa förutsättningar kombineras med restriktioner, med följd att den häktade isoleras från omvärlden. Det svenska häktningsinstitutet har sedan tidigt 90-tal återkommande erhållit internationell kritik. Kritiken har bland annat avsett att det saknas tidsgränser för hur länge en misstänkt får vara häktad och isolerad, samt att åklagaren bestämmer vilka restriktioner som får utfärdas.

För att möta den internationella kritiken fick en särskild utredare i juli 2015 uppdraget att lämna förslag med syfte att minska användningen av häktning och restriktioner. Förslaget utmynnade i propositionen Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering och inlämnades till riksdagen i mars 2020. I propositionen föreslås bland annat ett införande av tidsgränser för hur länge en misstänkt ska få vara häktad och att domstolen ska besluta om varje enskild restriktion.

Även Danmark och Norge har erhållit liknande kritik, men har de senaste femton åren ändrat de nationella reglerna. Genom ändringarna har det införts bland annat tidsgränser för häktning och/eller isolering, att domstolen beslutar om varje inskränkning och att skälen för rättens beslut tydligt ska motiveras. Ändringarna har medfört en väsentlig minskning av häktade och isolerade, varför det är intressant att jämföra det svenska reformförslaget med dessa.

Resultatet av utredningen visar att reformförslaget till viss del möter den internationella kritiken, men på avgörande punkter skiljer sig från de regler som införts i dansk och norsk rätt. Det kan ifrågasättas om det alltjämt finns ett syfte att färre ska häktas och isoleras; reformen riskerar att bli utan effekt. (Less)
Abstract
Remand is a coercive measure which may be used while investigating a suspected crime. Remand may, under certain conditions, be combined with restrictions, resulting in the detainee being isolated from the outside world. The Swedish remand institute has received international criticism since the early 1990s. The criticism has, among other things, been related to the lack of time limits for how long a suspect may be held in remand prison or be isolated, and that the prosecutor decides which restrictions may be issued.

To deal with international criticism, a special investigator was assigned in July 2015 to submit a proposal aimed at reducing the use of remand and restrictions. The proposal resulted in the government bill Effektivare... (More)
Remand is a coercive measure which may be used while investigating a suspected crime. Remand may, under certain conditions, be combined with restrictions, resulting in the detainee being isolated from the outside world. The Swedish remand institute has received international criticism since the early 1990s. The criticism has, among other things, been related to the lack of time limits for how long a suspect may be held in remand prison or be isolated, and that the prosecutor decides which restrictions may be issued.

To deal with international criticism, a special investigator was assigned in July 2015 to submit a proposal aimed at reducing the use of remand and restrictions. The proposal resulted in the government bill Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (Eng: More effective handling of detention and reduced isolation), which was submitted to the Riksdag in March 2020. The bill proposes, among other things, the introduction of time limits for how long a suspect may be held in remand prison, and that the court is to decide on restrictions on an individual basis.

Denmark and Norway have also received similar criticism, but have changed their national rules over the past fifteen years. The changes have introduced, among other things, time limits for detention and/or isolation, that the court decides on each restriction, and that the reasons for the court's decision must be clearly justified. The changes have resulted in a significant reduction in remand and isolation, why it is interesting to compare the Swedish reform proposal with these.

The result of the investigation shows that the reform proposal deals with the international criticism to some extent, but on crucial points differs from the rules introduced in Danish and Norwegian law. It can be questioned whether there is still a purpose for fewer to be held in remand and be isolated; the reform risks being without effect. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lavesson, Dennis LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, straffprocessrätt, criminal procedure, häktning, remand, CPT, komparativ rätt, comparative law, restriktioner, restrictions
language
Swedish
id
9010074
date added to LUP
2020-09-13 17:37:59
date last changed
2020-09-13 17:37:59
@misc{9010074,
 abstract   = {{Remand is a coercive measure which may be used while investigating a suspected crime. Remand may, under certain conditions, be combined with restrictions, resulting in the detainee being isolated from the outside world. The Swedish remand institute has received international criticism since the early 1990s. The criticism has, among other things, been related to the lack of time limits for how long a suspect may be held in remand prison or be isolated, and that the prosecutor decides which restrictions may be issued.

To deal with international criticism, a special investigator was assigned in July 2015 to submit a proposal aimed at reducing the use of remand and restrictions. The proposal resulted in the government bill Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering (Eng: More effective handling of detention and reduced isolation), which was submitted to the Riksdag in March 2020. The bill proposes, among other things, the introduction of time limits for how long a suspect may be held in remand prison, and that the court is to decide on restrictions on an individual basis.

Denmark and Norway have also received similar criticism, but have changed their national rules over the past fifteen years. The changes have introduced, among other things, time limits for detention and/or isolation, that the court decides on each restriction, and that the reasons for the court's decision must be clearly justified. The changes have resulted in a significant reduction in remand and isolation, why it is interesting to compare the Swedish reform proposal with these.

The result of the investigation shows that the reform proposal deals with the international criticism to some extent, but on crucial points differs from the rules introduced in Danish and Norwegian law. It can be questioned whether there is still a purpose for fewer to be held in remand and be isolated; the reform risks being without effect.}},
 author    = {{Lavesson, Dennis}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Färre eller effektivare häktningar – ett reformerat häktningsinstitut i jämförelse med dansk och norsk rätt}},
 year     = {{2020}},
}