Advanced

Vems säkerhet? - Rättssäkerheten i kvalificerade säkerhetsärenden och dess förhållande till skyddet för rikets säkerhet

Löfqvist, Julia LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Säkerhetspolisen har idag möjlighet att enligt lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll ansöka om utvisning av en utlänning som anses hota rikets säkerhet. Dessa ärenden kallas för kvalificerade säkerhetsärenden. Utvisningsförfarandet enligt denna särskilda lag har dock kritiserats för brister i rättssäkerheten, bland annat till följd av den begränsade partsinsynen och den avvikande instansordningen. Syftet med den här uppsatsen har varit att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv analysera å ena sidan den enskildes intresse av en rättssäker utvisningsprocess och å andra sidan rikets intresse av att skydda Sveriges säkerhet genom möjligheten att utvisa kvalificerade säkerhetshot enligt ett särskilt utvisningsförfarande. Då syftet med... (More)
Säkerhetspolisen har idag möjlighet att enligt lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll ansöka om utvisning av en utlänning som anses hota rikets säkerhet. Dessa ärenden kallas för kvalificerade säkerhetsärenden. Utvisningsförfarandet enligt denna särskilda lag har dock kritiserats för brister i rättssäkerheten, bland annat till följd av den begränsade partsinsynen och den avvikande instansordningen. Syftet med den här uppsatsen har varit att utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv analysera å ena sidan den enskildes intresse av en rättssäker utvisningsprocess och å andra sidan rikets intresse av att skydda Sveriges säkerhet genom möjligheten att utvisa kvalificerade säkerhetshot enligt ett särskilt utvisningsförfarande. Då syftet med uppsatsen har varit att analysera och kritisera rätten har detta skett utifrån den rättsanalytiska metoden.

De rättssäkerhetsgarantier som den enskilde bör tillförsäkras bygger i grunden på att det är ett förvaltningsrättsligt ärende. Här har kommuniceringsprincipen, rätten till partsinsyn och officialprincipen behandlats. Vidare har uppsatsen undersökt vilka rättigheter den enskilde bör tillförsäkras enligt EKMR. Dessa rättssäkerhetsgarantier har därefter ställts mot motiven bakom ett särskilt utvisningsförfarande, en avvikande instansordning där regeringen utgör sista beslutsinstans samt de sekretessbestämmelser som skyddar Säkerhetspolisens bevisning.

Resultatet av undersökningen visar att sekretessen påverkar partsinsynen och således utlänningens möjlighet att försvara sig mot Säkerhetspolisens påståenden. Begränsningar i partsinsynen har dock stöd i svensk rätt. Vidare går det att ifrågasätta om instansordningen och den begränsade partsinsynen innebär att förfarandet är förenligt med officialprincipen. Slutligen är det inte helt klart om utvisningsförfarandet är förenligt med EKMR:s krav på reella möjligheter att få sin sak prövad samt möjligheten att framlägga skäl som talar mot ett beslut om utvisning. (Less)
Abstract
The Swedish Security Service has the possibility to apply for expulsion of a foreigner who is considered a threat to the national security in accordance with The Special Controls of Aliens Act (1991:572). These cases are called high-level security cases. However, the expulsion procedure under this special law has been criticized for the lack of legal security. The purpose of this paper has been to analyse, from a legal security perspective, the individual's interest in a legally secure expulsion process while also examining the national interest in protecting Sweden's security through the possibility of expelling high-level security threats under a special procedure. Since the purpose of the thesis was to analyse and criticise the law this... (More)
The Swedish Security Service has the possibility to apply for expulsion of a foreigner who is considered a threat to the national security in accordance with The Special Controls of Aliens Act (1991:572). These cases are called high-level security cases. However, the expulsion procedure under this special law has been criticized for the lack of legal security. The purpose of this paper has been to analyse, from a legal security perspective, the individual's interest in a legally secure expulsion process while also examining the national interest in protecting Sweden's security through the possibility of expelling high-level security threats under a special procedure. Since the purpose of the thesis was to analyse and criticise the law this has been done on the basis of the legal analytical method.

The procedural safeguards that the individual should be insured are based on the fact that it is a matter of administrative law. Here the communication principle, the right to party insight and the official principle have been dealt with. Furthermore, the thesis has examined what rights the individual should be insured under the ECHR. These procedural safeguards have subsequently been set against the motives behind a special deportation procedure, a hierarchy where the government constitutes the final instance and the confidentiality provisions that protect the Security Service's evidence.

The result of the examination shows that the secrecy affects the party insight and thus the foreigner's ability to defend oneself against the Security Service's claims. However, restrictions on party insight have support in national law. Furthermore, it is questionable whether the instance hierarchy and the limited party insight is compatible with the official principle. Finally, it is not entirely clear whether the deportation procedure is compatible with the ECHR’s requirement of real opportunities to have its case examined as well as the possibility of presenting reasons that speak against a decision on expulsion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfqvist, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt, migrationsrätt, kvalificerade säkerhetsärenden, rättssäkerhet
language
Swedish
id
9010398
date added to LUP
2020-09-17 13:48:12
date last changed
2020-09-17 13:48:12
@misc{9010398,
 abstract   = {The Swedish Security Service has the possibility to apply for expulsion of a foreigner who is considered a threat to the national security in accordance with The Special Controls of Aliens Act (1991:572). These cases are called high-level security cases. However, the expulsion procedure under this special law has been criticized for the lack of legal security. The purpose of this paper has been to analyse, from a legal security perspective, the individual's interest in a legally secure expulsion process while also examining the national interest in protecting Sweden's security through the possibility of expelling high-level security threats under a special procedure. Since the purpose of the thesis was to analyse and criticise the law this has been done on the basis of the legal analytical method.

The procedural safeguards that the individual should be insured are based on the fact that it is a matter of administrative law. Here the communication principle, the right to party insight and the official principle have been dealt with. Furthermore, the thesis has examined what rights the individual should be insured under the ECHR. These procedural safeguards have subsequently been set against the motives behind a special deportation procedure, a hierarchy where the government constitutes the final instance and the confidentiality provisions that protect the Security Service's evidence.

The result of the examination shows that the secrecy affects the party insight and thus the foreigner's ability to defend oneself against the Security Service's claims. However, restrictions on party insight have support in national law. Furthermore, it is questionable whether the instance hierarchy and the limited party insight is compatible with the official principle. Finally, it is not entirely clear whether the deportation procedure is compatible with the ECHR’s requirement of real opportunities to have its case examined as well as the possibility of presenting reasons that speak against a decision on expulsion.},
 author    = {Löfqvist, Julia},
 keyword   = {förvaltningsrätt,förvaltningsprocessrätt,migrationsrätt,kvalificerade säkerhetsärenden,rättssäkerhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vems säkerhet? - Rättssäkerheten i kvalificerade säkerhetsärenden och dess förhållande till skyddet för rikets säkerhet},
 year     = {2020},
}