Advanced

Rättsutvecklingen gällande sexuella övergrepp mot barn - Från brottsbalkens tillkomst till idag

Kwapisz, Julia LU (2020) LAGF03 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sedan brottsbalkens tillkomst har ett flertal större lagreformer gjorts. Fokuset har oftast varit barns skyddsvärde och att motverka sexuella övergrepp mot barn. Straffen har stramats åt efter mer eller mindre varje större lagreform och begreppet sexualhandling har utvidgats. Uppsatsens syfte är att redogöra för hur rättsutvecklingen gällande sexuella övergrepp mot barn har sett ut. Bestämmelserna och deras lagändringar har tolkats i ljuset av intresset att skydda barn. En sådan undersökning förutsätter också att diskutera frågan om, och i så fall hur, rättsutvecklingen ger uttryck för samhällets syn på barn under den tid som lagändringarna gjordes. Slutligen diskuteras hur en framtida sexualbrottslagstiftning kan komma att utformas.... (More)
Sedan brottsbalkens tillkomst har ett flertal större lagreformer gjorts. Fokuset har oftast varit barns skyddsvärde och att motverka sexuella övergrepp mot barn. Straffen har stramats åt efter mer eller mindre varje större lagreform och begreppet sexualhandling har utvidgats. Uppsatsens syfte är att redogöra för hur rättsutvecklingen gällande sexuella övergrepp mot barn har sett ut. Bestämmelserna och deras lagändringar har tolkats i ljuset av intresset att skydda barn. En sådan undersökning förutsätter också att diskutera frågan om, och i så fall hur, rättsutvecklingen ger uttryck för samhällets syn på barn under den tid som lagändringarna gjordes. Slutligen diskuteras hur en framtida sexualbrottslagstiftning kan komma att utformas. Uppsatsens frågeställningar lyder ”Hur har rättsutvecklingen sett ut gällande sexualbrott mot barn sedan brottsbalkens tillkomst fram till idag?”, ”Ger rättsutvecklingen uttryck för en förändrad syn på barn?” och ”Hur kommer framtida sexualbrottslagstiftning troligen se ut?”.

Perspektivet genom hela uppsatsen har varit utifrån barns skyddsvärde. Fokus har lagts på hur lagstiftarna motiverat och lagändrat utifrån barns skyddsvärde och hur allvarliga brotten ansågs vara. Lades fokuset på förövarna eftersom de ansågs som sjuka pedofiler eller på att skydda barnen mot sexuella övergrepp? Förändringar som motiverats av barnens skyddsvärde har eftersökts. När lagstiftarna hävdat en viss lagändring har jag försökt finna en remissinstans som uttryckte det motsatta. Allt för att se om fokuset faktiskt låg på barnens skyddsvärde eller om det handlade om någon form av anpassning efter samhällsdebatten.

I kombination med barns skyddsvärde har jag också haft ett rättsutvecklingsperspektiv. Jag har valt de propositioner från brottsbalkens tillkomst och framåt som jag ansett subjektivt intressanta och som gav uttryck för barns skyddsvärde eller motsatsen. (Less)
Abstract
Since the establishment of The Swedish Criminal Code a multiple legislative change have been done. The focus has often been the interest in protecting children and to counteract sexual assaults against children. The punishments have been made more severe after almost every legislative change and the word sexual act have been even more enucleated. The purpose of this essay is to narrate how the legislative development in terms of sexual assaults against children have been formed. The provisions and their legislative changes have been interpreted in the light of the protection value of children. This kind of analysis also postulate to discuss the question if, and in that case how, the legislative development gives the impression for the... (More)
Since the establishment of The Swedish Criminal Code a multiple legislative change have been done. The focus has often been the interest in protecting children and to counteract sexual assaults against children. The punishments have been made more severe after almost every legislative change and the word sexual act have been even more enucleated. The purpose of this essay is to narrate how the legislative development in terms of sexual assaults against children have been formed. The provisions and their legislative changes have been interpreted in the light of the protection value of children. This kind of analysis also postulate to discuss the question if, and in that case how, the legislative development gives the impression for the society vision in terms of children during the time the legislative changes were made. Finally, this essay discusses how the sexual crimes legislation could look like in the future. The question formulations of this essay are “how has the legislative development looked like in terms of sexual crimes against children since the establishment of The Swedish Criminal Code until today?”, “does the legislative development give any expression for a changed vision in terms of children?” and “how will a future sexual crime legislation look like?”.

The perspective through the whole essay has been external the protection value of children. The focus has been aimed at how the legislators motivated and changed the law external from the protection value of children and how severe the crimes were considered. Did the legislators put the focus on the perpetrators because they were considered sick pedophiles or to protect the children against sexual assaults? The essay mainly examines changes that has been motivated by the protection value of children and tried to show two different aspects. When the legislators have claimed that a certain legislative change, I tried to find a committee report that claimed the opposite. Everything just to see if the focus lain on the protection value of children or if it was about some sort of adaptation according to the society debate.


In combination with the protection value of children I have also had a legislative development perspective. The essay focus on the government bills since the establishment of The Swedish Criminal Code until today because I found them remarkably interesting and which gave the expression of the protection value of children or the opposite. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kwapisz, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, rättshistoria
language
Swedish
id
9010483
date added to LUP
2020-09-17 20:59:11
date last changed
2020-09-17 20:59:11
@misc{9010483,
 abstract   = {Since the establishment of The Swedish Criminal Code a multiple legislative change have been done. The focus has often been the interest in protecting children and to counteract sexual assaults against children. The punishments have been made more severe after almost every legislative change and the word sexual act have been even more enucleated. The purpose of this essay is to narrate how the legislative development in terms of sexual assaults against children have been formed. The provisions and their legislative changes have been interpreted in the light of the protection value of children. This kind of analysis also postulate to discuss the question if, and in that case how, the legislative development gives the impression for the society vision in terms of children during the time the legislative changes were made. Finally, this essay discusses how the sexual crimes legislation could look like in the future. The question formulations of this essay are “how has the legislative development looked like in terms of sexual crimes against children since the establishment of The Swedish Criminal Code until today?”, “does the legislative development give any expression for a changed vision in terms of children?” and “how will a future sexual crime legislation look like?”. 
 
The perspective through the whole essay has been external the protection value of children. The focus has been aimed at how the legislators motivated and changed the law external from the protection value of children and how severe the crimes were considered. Did the legislators put the focus on the perpetrators because they were considered sick pedophiles or to protect the children against sexual assaults? The essay mainly examines changes that has been motivated by the protection value of children and tried to show two different aspects. When the legislators have claimed that a certain legislative change, I tried to find a committee report that claimed the opposite. Everything just to see if the focus lain on the protection value of children or if it was about some sort of adaptation according to the society debate. 
 

In combination with the protection value of children I have also had a legislative development perspective. The essay focus on the government bills since the establishment of The Swedish Criminal Code until today because I found them remarkably interesting and which gave the expression of the protection value of children or the opposite.},
 author    = {Kwapisz, Julia},
 keyword   = {straffrätt,rättshistoria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättsutvecklingen gällande sexuella övergrepp mot barn - Från brottsbalkens tillkomst till idag},
 year     = {2020},
}