Advanced

Alternativa tvistelösningsformer inom entreprenadrätten - En jämförelse mellan de två förfarandena Förenklad tvistelösning i AB 04 och Dispute Avoidance and Adjudication Board i FIDIC Red Book

Arkhem Ahlberg, Alexander LU (2020) JURM02 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Inom bygg- och anläggningsbranschen är det ett välkänt problem att entreprenadprojekt ofta drabbas av tvister. För att få bukt med problemet med tvister som hämmar projekten finns det i de allmänt använda standardavtalen tvistelösningsklausuler som föreskriver andra tvistelösningsmetoder än de två konventionella sätten skiljeförfarande och allmän domstol. Uppsatsen syftar till att jämföra två av dessa förfaranden: förenklad tvistelösning i det svenska standardavtalet AB 04 och det internationellt gångbara FIDIC Red Book som föreskriver inrättandet av en DAAB.

Jämförelsen utgår ifrån frågeställningarna om DAAB skulle kunna vara en bättre lämpad tvistelösningsform för den svenska entreprenadbranschen samt om DAAB bör ersätta förenklad... (More)
Inom bygg- och anläggningsbranschen är det ett välkänt problem att entreprenadprojekt ofta drabbas av tvister. För att få bukt med problemet med tvister som hämmar projekten finns det i de allmänt använda standardavtalen tvistelösningsklausuler som föreskriver andra tvistelösningsmetoder än de två konventionella sätten skiljeförfarande och allmän domstol. Uppsatsen syftar till att jämföra två av dessa förfaranden: förenklad tvistelösning i det svenska standardavtalet AB 04 och det internationellt gångbara FIDIC Red Book som föreskriver inrättandet av en DAAB.

Jämförelsen utgår ifrån frågeställningarna om DAAB skulle kunna vara en bättre lämpad tvistelösningsform för den svenska entreprenadbranschen samt om DAAB bör ersätta förenklad tvistelösning i den nya reviderade versionen av AB 04. Metoderna är likartade då båda möjliggör för parterna att snabbt få ett bindande beslut att förhålla sig till utan att behöva vända sig till skiljeförfarande eller allmän domstol.

Den mest framträdande skillnaden mellan förenklad tvistelösning och DAAB är i vilken grad de nyttjas i praktiken. DAAB och de närbesläktade formerna av Dispute Boards har vunnit ett brett erkännande och används världen över. Förenklad tvistelösning å sin sida har knappt använts sedan det introducerades 2004. För Dispute Boards som helhet gäller att nära 99 % av alla tvister som hänvisas till dem kan lösas inom 90 dagar. I stora internationella entreprenadprojekt kan kostnaden mellan DAAB och skiljeförfarande skilja flera procent av den totala projektkostnaden.

Fler anmärkningsvärda skillnader är att en skiljeperson i en förenklad tvistelösning har kortare tid på sig att meddela parterna sitt beslut: fyra veckor efter att skiljepersonen mottagit de åberopade handlingarna
jämfört med 84 dagar från att tvisten hänskjutits som gäller för DAAB. DAAB inom ramen för FIDIC Red Book är mer genomarbetat än förenklad tvistelösning och omgärdas av fler regler. En brist som därmed identifierats med förenklad tvistelösning är att det saknar mekanismer som förhindrar att ärendet inte växer i omfattning eftersom det ansvaret enbart ligger på skiljepersonen.

Trots att DAAB är ett konstaterat mer välfungerande och förutsebart förfarande finns det vissa hinder i vägen för ett införande som ersättare för förenklad tvistelösning i nästkommande revidering av AB 04. Framför allt de ökade initiala projektkostnader det skulle medföra för mindre entreprenader som måste förankras såväl som bristen på entreprenadjurister tillgängliga för att agera ledamöter i tvistelösningsnämnder. (Less)
Popular Abstract
In today’s construction industry, it is a well-known problem that construction projects are often troubled by disputes. In order to overcome the problem of disputes that hamper project, the regularly used standard form of contracts include dispute settlement clauses that provide alternative dispute settlement methods other than the two traditional one’s arbitration and court procedure. The focus of this thesis is to compare two of these procedures: the so-called Expedited Dispute Resolution in the Swedish standard form of contract AB 04 and the internationally viable FIDIC Red Book which provides for the establishment of a Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB).

The comparison revolves around the two research questions whether... (More)
In today’s construction industry, it is a well-known problem that construction projects are often troubled by disputes. In order to overcome the problem of disputes that hamper project, the regularly used standard form of contracts include dispute settlement clauses that provide alternative dispute settlement methods other than the two traditional one’s arbitration and court procedure. The focus of this thesis is to compare two of these procedures: the so-called Expedited Dispute Resolution in the Swedish standard form of contract AB 04 and the internationally viable FIDIC Red Book which provides for the establishment of a Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB).

The comparison revolves around the two research questions whether DAAB would be a better suited dispute resolution procedure for the Swedish contracting industry and whether DAAB should replace Expedited Dispute Resolution in the new revised version of AB 04. The methods are similar as both enable for the parties to promptly receive a binding decision on which they can relate without having to go to arbitration or public court.

The prominent difference between Expedited Dispute Resolution and DAAB is the degree to which they are used in practice. DAAB and the related forms of Dispute Boards have gained wide recognition and are used worldwide. On the contrary, Expedited Dispute Resolution has hardly been used since it was introduced in 2004. For Dispute Boards as a whole, close to 99 % of all referred disputes can be resolved within 90 days. In large international construction projects, the cost between DAAB and arbitration can differ by several percent of the total project cost.

More noticeable differences are that an adjudicator in a Expedited Dispute Resolution enjoys less time to give its decision: four weeks after the adjudicator received the documents cited compared to 84 days from the referral that applies to DAAB. DAAB within the framework of FIDIC Red Book is more thorough than Expedited Dispute Resolution and involves more detailed rules. A deficiency thus identified concerning Expedited Dispute Resolution is that it lacks mechanisms that prevent the issue from expanding in range as such responsibility lies solely with the adjudicator.

Although DAAB is a more well-functioning and foreseeable procedure, there are some hurdles in the way of introducing DAAB as a replacement for Expedited Dispute Resolution in the forthcoming revision of AB 04. Above all, the increased initial project costs it would entail for smaller contracts that must be anchored as well as the shortage of Swedish lawyers specialized in construction disputes and available to act as members of dispute resolution boards. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arkhem Ahlberg, Alexander LU
supervisor
organization
alternative title
Forms of Alternative Dispute Resolution in Construction Law - A comparison between the two procedures Expedited Dispute Resolution in AB 04 and the Dispute Avoidance and Adjudication Board in FIDIC Red Book.
course
JURM02 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt, Komparativ rätt, Förmögenhetsrätt, Entreprenadrätt, Civilprocessrätt, Entreprenadavtal, AB 04, FIDIC, Tvistelösning, Alternativ tvistelösning
language
Swedish
id
9010594
date added to LUP
2020-06-23 13:30:12
date last changed
2020-06-23 13:30:12
@misc{9010594,
 abstract   = {Inom bygg- och anläggningsbranschen är det ett välkänt problem att entreprenadprojekt ofta drabbas av tvister. För att få bukt med problemet med tvister som hämmar projekten finns det i de allmänt använda standardavtalen tvistelösningsklausuler som föreskriver andra tvistelösningsmetoder än de två konventionella sätten skiljeförfarande och allmän domstol. Uppsatsen syftar till att jämföra två av dessa förfaranden: förenklad tvistelösning i det svenska standardavtalet AB 04 och det internationellt gångbara FIDIC Red Book som föreskriver inrättandet av en DAAB. 

Jämförelsen utgår ifrån frågeställningarna om DAAB skulle kunna vara en bättre lämpad tvistelösningsform för den svenska entreprenadbranschen samt om DAAB bör ersätta förenklad tvistelösning i den nya reviderade versionen av AB 04. Metoderna är likartade då båda möjliggör för parterna att snabbt få ett bindande beslut att förhålla sig till utan att behöva vända sig till skiljeförfarande eller allmän domstol. 

Den mest framträdande skillnaden mellan förenklad tvistelösning och DAAB är i vilken grad de nyttjas i praktiken. DAAB och de närbesläktade formerna av Dispute Boards har vunnit ett brett erkännande och används världen över. Förenklad tvistelösning å sin sida har knappt använts sedan det introducerades 2004. För Dispute Boards som helhet gäller att nära 99 % av alla tvister som hänvisas till dem kan lösas inom 90 dagar. I stora internationella entreprenadprojekt kan kostnaden mellan DAAB och skiljeförfarande skilja flera procent av den totala projektkostnaden. 

Fler anmärkningsvärda skillnader är att en skiljeperson i en förenklad tvistelösning har kortare tid på sig att meddela parterna sitt beslut: fyra veckor efter att skiljepersonen mottagit de åberopade handlingarna
jämfört med 84 dagar från att tvisten hänskjutits som gäller för DAAB. DAAB inom ramen för FIDIC Red Book är mer genomarbetat än förenklad tvistelösning och omgärdas av fler regler. En brist som därmed identifierats med förenklad tvistelösning är att det saknar mekanismer som förhindrar att ärendet inte växer i omfattning eftersom det ansvaret enbart ligger på skiljepersonen. 

Trots att DAAB är ett konstaterat mer välfungerande och förutsebart förfarande finns det vissa hinder i vägen för ett införande som ersättare för förenklad tvistelösning i nästkommande revidering av AB 04. Framför allt de ökade initiala projektkostnader det skulle medföra för mindre entreprenader som måste förankras såväl som bristen på entreprenadjurister tillgängliga för att agera ledamöter i tvistelösningsnämnder.},
 author    = {Arkhem Ahlberg, Alexander},
 keyword   = {Civilrätt,Komparativ rätt,Förmögenhetsrätt,Entreprenadrätt,Civilprocessrätt,Entreprenadavtal,AB 04,FIDIC,Tvistelösning,Alternativ tvistelösning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alternativa tvistelösningsformer inom entreprenadrätten - En jämförelse mellan de två förfarandena Förenklad tvistelösning i AB 04 och Dispute Avoidance and Adjudication Board i FIDIC Red Book},
 year     = {2020},
}