Advanced

Erkännande av barnäktenskap - Hur svensk lagstiftning förhåller sig till transnationella förpliktelser

Svending, Charlotta LU (2020) JURM02 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Barnäktenskap är en angelägenhet som med internationella såväl som nationella medel motarbetas. Bland annat har Förenta nationerna (FN) uttalat att arbetet mot en nolltolerans mot barnäktenskap ska ses som en del av de globala målen som ska uppnås innan 2030. FN:s konvention om barnets rättigheter, allt oftast igenkänd som barnkonventionen, kopplar förbud mot barnäktenskap till fem olika rättighetsartiklar.
Även om det är främst inom folkrättsliga organ som en diskussion angående barnäktenskap hörs, finns det en utveckling på svensk nivå. I nuläget råder det ett totalförbud mot ingående av äktenskap när någon av parterna är under 18 år i Sverige. Lagstiftaren har som mål att harmonisera de svenska äktenskapshindren för ingående av... (More)
Barnäktenskap är en angelägenhet som med internationella såväl som nationella medel motarbetas. Bland annat har Förenta nationerna (FN) uttalat att arbetet mot en nolltolerans mot barnäktenskap ska ses som en del av de globala målen som ska uppnås innan 2030. FN:s konvention om barnets rättigheter, allt oftast igenkänd som barnkonventionen, kopplar förbud mot barnäktenskap till fem olika rättighetsartiklar.
Även om det är främst inom folkrättsliga organ som en diskussion angående barnäktenskap hörs, finns det en utveckling på svensk nivå. I nuläget råder det ett totalförbud mot ingående av äktenskap när någon av parterna är under 18 år i Sverige. Lagstiftaren har som mål att harmonisera de svenska äktenskapshindren för ingående av äktenskap med de internationellt privaträttsliga reglerna om erkännandet av äktenskap ingångna i utlandet. Detta har resulterat i att åldersgränsen utgör ett äktenskapshinder i Sverige såväl som ett hinder mot ett erkännande av i utlandet ingångna vigslar, i Sverige.
Den svenska, strikta, hållningen mot erkännande av äktenskap där någon a parterna är under 18 år går i linje med motarbetande av barnäktenskap men den strider mot den grundläggande internationellt privaträttsliga principen om att erkänna utländska äktenskap om det är giltigt i landet där det ingåtts. Uppsatsen analyserar genom kritisk rättspositivism de motiv som lagstiftaren haft för handen och jämför kompabiliteten av dessa med förpliktelser som uppkommit genom åtaganden enligt EU-rätten, Europakonventionen och barnkonventionen. Resultatet blir att den svenska lagstiftningen inom vissa områden kan tänkas hålla en för strikt linje. (Less)
Abstract
Child marriage is a matter that is countered by international as well as
national means. Among other things, the United Nations (UN) has stated
that work towards a zero tolerance for child marriage should be seen as part of the global goals to be achieved by 2030. The UN Convention on the
Rights of the Child, most often recognized as the Convention on the Rights of the Child, links ban on child marriage to five different rights articles. Although it is primarily within international law bodies that a discussion regarding child marriage is heard, there is also a development at Swedish level.

At present, there is a total ban on entering into marriage when
one of the parties is under 18 in Sweden. The legislature aims to harmonize the... (More)
Child marriage is a matter that is countered by international as well as
national means. Among other things, the United Nations (UN) has stated
that work towards a zero tolerance for child marriage should be seen as part of the global goals to be achieved by 2030. The UN Convention on the
Rights of the Child, most often recognized as the Convention on the Rights of the Child, links ban on child marriage to five different rights articles. Although it is primarily within international law bodies that a discussion regarding child marriage is heard, there is also a development at Swedish level.

At present, there is a total ban on entering into marriage when
one of the parties is under 18 in Sweden. The legislature aims to harmonize the Swedish marital hinders for entering into marriage, with the international private law rules on the recognition of marriages entered abroad. This has resulted in the age limit being a marriage barrier in Sweden as well as an obstacle to the recognition of marriages entered abroad, in Sweden.

The Swedish, strict, attitude towards recognition of marriage where one of the parties is under the age of 18 is in line with countering child marriage, but it contravenes the fundamental international private law
principle of recognizing foreign marriage if it is valid in the country where it was entered into. This essay analyzes through critical legal positivism, the motives the legislator had at hand when developing the strict policy, and compares the compatibility with obligations due to international private law: the EU, the ECHR and the Convention on the Rights of the Child The result is that the Swedish legislation may in some areas be too strict. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svending, Charlotta LU
supervisor
organization
alternative title
The recognition of child marriage - How Swedish legislation interacts with transnational obligations
course
JURM02 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, internationell privaträtt, EU-rätt, familjerätt, migrationsrätt, internationella förpliktelser, barnäktenskap, erkännande, kritisk rättspositivism
language
Swedish
id
9010840
date added to LUP
2020-06-15 11:53:25
date last changed
2020-06-15 11:53:25
@misc{9010840,
 abstract   = {Child marriage is a matter that is countered by international as well as
national means. Among other things, the United Nations (UN) has stated
that work towards a zero tolerance for child marriage should be seen as part of the global goals to be achieved by 2030. The UN Convention on the
Rights of the Child, most often recognized as the Convention on the Rights of the Child, links ban on child marriage to five different rights articles. Although it is primarily within international law bodies that a discussion regarding child marriage is heard, there is also a development at Swedish level.

At present, there is a total ban on entering into marriage when
one of the parties is under 18 in Sweden. The legislature aims to harmonize the Swedish marital hinders for entering into marriage, with the international private law rules on the recognition of marriages entered abroad. This has resulted in the age limit being a marriage barrier in Sweden as well as an obstacle to the recognition of marriages entered abroad, in Sweden.

The Swedish, strict, attitude towards recognition of marriage where one of the parties is under the age of 18 is in line with countering child marriage, but it contravenes the fundamental international private law
principle of recognizing foreign marriage if it is valid in the country where it was entered into. This essay analyzes through critical legal positivism, the motives the legislator had at hand when developing the strict policy, and compares the compatibility with obligations due to international private law: the EU, the ECHR and the Convention on the Rights of the Child The result is that the Swedish legislation may in some areas be too strict.},
 author    = {Svending, Charlotta},
 keyword   = {civilrätt,internationell privaträtt,EU-rätt,familjerätt,migrationsrätt,internationella förpliktelser,barnäktenskap,erkännande,kritisk rättspositivism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erkännande av barnäktenskap - Hur svensk lagstiftning förhåller sig till transnationella förpliktelser},
 year     = {2020},
}