Advanced

Elsparkcykelns roll i Malmö, Lund och Helsingborg - Analys ur ett miljö-, socialt och ekonomiskt perspektiv

Flores Huayllani, Gabriel LU and Norén, Frode LU (2020) VTVL01 20201
Transport and Roads
Abstract
The purpose with the thesis project is to analyse the function of E-scooters from the three parts that comes with sustainability, which is economic, environment and social sustainability. Because it is a new vehicle, it comes with a large amount of deficits when it comes to regulation and knowledge. To get a deeper awareness about the consequences is the reason why sustainability is applied in this thesis. A comparison has been done to conclude if the E-scooters is a sustainable solution for society.

The thesis has been done with help of surveys and interviews. Two different surveys have been done conducted in total. The first survey is about the use of E-scooters and the second one is about preferences. The surveys were structured... (More)
The purpose with the thesis project is to analyse the function of E-scooters from the three parts that comes with sustainability, which is economic, environment and social sustainability. Because it is a new vehicle, it comes with a large amount of deficits when it comes to regulation and knowledge. To get a deeper awareness about the consequences is the reason why sustainability is applied in this thesis. A comparison has been done to conclude if the E-scooters is a sustainable solution for society.

The thesis has been done with help of surveys and interviews. Two different surveys have been done conducted in total. The first survey is about the use of E-scooters and the second one is about preferences. The surveys were structured with an amount of questions and assertions. Where the participants had to answer with given information for each question and assertion.

The participants from the surveys were allowed to create their own image of the function of E-scooters in the society. In one of the surveys the participants were to be held in four different situations, where the E-scooter faces other vehicles. The reason why this was done, was to figure out what kind of travels the E-scooter replaces. The surveys were out on a digital platform during spring 2020. The reason why the surveys were done digitally was because there was not a possibility for us to do this study outside.

In the thesis were three administrations from Malmö, Lund and Helsingborg interviewed and asked about the situation regarding to E-scooters for each community. The interviews were done during spring 2020. The interviews were done to get a brighter picture on how the communities are working with E-scooters. The administrations were asked the same questions without any preparations. Each interview was held approximative during one hour, so the administrations had a chance to give a good answer.

The results show that the establishment of E-scooters has brought both positive and negative effects to society. From a social point of view there are some deficits which have caused noticeable consequences on the urban environment. One of the reasons why it has been an issue is because the E-scooter is currently classified as a bicycle. From an environmental perspective the results show that E-scooters are merciful to the environment during operation. E-scooters are also causing reductions of noise pollution and emissions. From an LCA perspective the E-scooter has on long term bad influence on the environment. From an economics point of view are the leasing companies generating taxes. Currently there is discussion about how the communities are allowing the companies having their E-scooters on the community’s property for free.

The results from the surveys show that the participants believe that the E-scooters are time efficient and an accessible vehicle. It seems that the travels done with E-scooters are travels done in a time interval between 5-20 minutes. According to the preference survey it shows that the participants do not choose E-scooters over walks, the bike or public transport.


Conclusion:

The social aspect:
• All of the administrations seem the have a good communication with all of the leasing companies in each community. Affected communities consider it important that the companies are aware of the changes that are on the way from the politicians.
• The accessibility in the street scene is restricted for persons with reduced vision as a consequence of the mismanagement of E-scooters.
• What has been said in our interview is that the communities have thought about sending requirements regarding E-scooters during the summer 2020. But none of the administrations could share their requirements to us, because the documents regarding that are not determined.

The economic aspect:
• The conclusions from the surveys show that E-scooters outcompetes walks-, bus- and bike travels to a certain degree.
• What has been told is that the communities can’t do anything about the wrong parked E-scooters.

The environmental aspect:
• It has been hard to define it the E-scooters are a non-polluting vehicle, as the companies are stating. The reason why it has been hard, is because we have not done any interviews with the companies. From our literary studies it has been confirmed that there are numbers on the environment impact from a life cycle point of view. Which the companies do not share with the consumers.
• From an environmental point of view are the maintenance of the E-scooters looking brighter for the future according to the administrations. (Less)
Abstract (Swedish)
Examensarbetet går ut på att analysera elsparkscykelns funktion utifrån de tre delarna som ingår i begreppet hållbarhet, ekonomisk, ekologisk och social. Då trafikslaget är relativt nytt i Sverige, är det många brister i reglering och kunskap kring elsparcykeln i landet. Syftet med examensarbetet är att fördjupa sig i de tre delarna som ingår i hållbarhetsbegreppet, för att i sin tur kunna analysera kring konsekvenserna som medföljer. En grundorsak till varför hållbarhetsbegreppet tillämpas är för att få en bättre förståelse gällande konsekvenserna som uppkommer. En jämförelse har gjorts för att tydliggöra om elsparkcykeln är en hållbar lösning för samhället.

Arbetet har gjorts med hjälp av enkätstudier och intervjustudier. Totalt... (More)
Examensarbetet går ut på att analysera elsparkscykelns funktion utifrån de tre delarna som ingår i begreppet hållbarhet, ekonomisk, ekologisk och social. Då trafikslaget är relativt nytt i Sverige, är det många brister i reglering och kunskap kring elsparcykeln i landet. Syftet med examensarbetet är att fördjupa sig i de tre delarna som ingår i hållbarhetsbegreppet, för att i sin tur kunna analysera kring konsekvenserna som medföljer. En grundorsak till varför hållbarhetsbegreppet tillämpas är för att få en bättre förståelse gällande konsekvenserna som uppkommer. En jämförelse har gjorts för att tydliggöra om elsparkcykeln är en hållbar lösning för samhället.

Arbetet har gjorts med hjälp av enkätstudier och intervjustudier. Totalt gjordes det två olika enkäter i arbetet. En av enkäterna handlade om ”användandet av elsparkcykeln” och den andra handlade om resenärens preferenser. Båda enkäterna var uppbyggda av ett flertal frågor och påståenden som deltagarna fick ge svar på, med hjälp av given information.
Deltagarna i enkätstudierna fick frivilligt ge sin bild över elsparkcykelns funktion i samhället. I enkätundersökningen som handlar om resenärens preferenser kommer deltagarna att ställas i olika valsituationer, där elsparkcykeln ställs mot ett annat fordon för att på så sätt ta reda på vilka resor elsparkcykeln ersätter. Enkäterna lades ut på en digital plattform under våren år 2020. Anledningen till varför enkäterna lades ut på en digitalplattform är att det inte fanns någon möjlighet att utföra studien utomhus.

I intervjustudien intervjuades tre förvaltningar från Malmö, Lund och Helsingborg under våren år 2020. Intervjustudien gjordes för att få fram en bild på hur dem jobbar med frågor kring elsparkcykeln. Samtliga förvaltningar fick besvara på samma frågor utan någon förberedelse. Varje förvaltning intervjuades i drygt i en timme för att kunna ge dem en chans att svara på frågorna.

Resultatet visar att elsparkcykelns etablering i Sverige har medfört både positiva- och negativa effekter. Ur ett socialt perspektiv finns det en del brister som har ett stort inflytande på stadsmiljön som exempelvis problematiken kring felparkerade elsparkcyklar. Som delvis har att göra med att färdmedlet i dagsläget klassificeras som en cykel. Ur ett miljöperspektiv visar det sig att elsparcykeln ute i drift är skonsamt mot miljö och bidrar till buller- och utsläpps reducering. Däremot bidrar elsparkcykeln till en försämrad miljö om ett livscykelperspektiv studeras. Ur ett ekonomiskt perspektiv genererar uthyrningsföretagen skatteintäkter åt staten. Det är dock en pågående diskussion huruvida uthyrningsföretagen får marknadsföra deras elsparkcyklar på kommunens mark utan att behöva betala någon avgift.

Resultatet från enkätstudierna påvisar att deltagarna tycker att det är tidseffektivt och tillgängligt. De flesta resorna som görs med elsparkcyklar är resor som görs mellan 5–20 minuter. Utifrån ”preferens enkäten” går det att se att deltagarna inte väljer elsparkcykeln före varken cykeln, promenader eller kollektivtrafik.Slutsatser:

Sociala aspekten:

• Alla förvaltningar har en god kommunikation med samtliga företag som finns i respektive kommun. Berörda kommuner anser att det är viktigt att företagen är medvetna om de politiska förändringar som kan komma att ske.
• Tillgängligheten i gaturummet har begränsats för personer med en nedsatt syn som en konsekvens från misskötseln av elsparkcykeln. Det som bör nämnas är att det inte är enbart dem synskadade som har haft det besvärligt i gaturummet.

• Det som har sagts i vår intervjustudie är att det är tänkt att man ska skicka in förslag gällande elsparkcykeln till sommaren år 2020. Dock var det inget förvaltningen kunde dela med sig utav eftersom att det inte var något som var helt bestämt under tiden frågan ställdes.

Ekonomiska aspekten:

• Slutsatsen som kan dras utifrån de enkätstudier som har gjorts är att elsparkcykeln konkurrerar ut resorna som görs av buss, promenader och cykeln till en viss del.
• Det som har sagts är att kommunerna inte kan göra någonting åt saken. Det som har ställt till det för kommunerna är att det inte finns tydliga regelverk gällande det nya färdmedlet.

Miljöaspekten:

• Det har varit svårt att besvara huruvida miljövänliga elsparkcyklarna är som företagen försöker att nå ut till konsumenterna, då det inte har gjorts intervjuer med samtliga företag. Dock utifrån den litterära studien går det att dra slutsatsen att det finns värden på miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv som samtliga företag inte har med på deras hemsida.
• Utifrån ett miljöperspektiv är underhålls momenten på väg mot det bättre enligt samtliga förvaltningar. Då företagen är medvetna om att de behöver bli bättre på att laddningsmomenten måste ske på ett mer tryggt sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flores Huayllani, Gabriel LU and Norén, Frode LU
supervisor
organization
alternative title
The E-Scooters Role in Malmö, Lund and Helsingborg - An Analysis from an Environmental, a Social and an Economic Point of View
course
VTVL01 20201
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
elsparkcykel, elscooter, livscykelanalys, miljöpåverkan, reglering, stadsmiljö, färdmedel, batterier, tid, pris, trängsel, komfort, utsläpp.
report number
ISRN LUTHBG/THID-20/5595
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
9015686
date added to LUP
2020-06-11 13:14:03
date last changed
2020-08-04 14:41:33
@misc{9015686,
 abstract   = {The purpose with the thesis project is to analyse the function of E-scooters from the three parts that comes with sustainability, which is economic, environment and social sustainability. Because it is a new vehicle, it comes with a large amount of deficits when it comes to regulation and knowledge. To get a deeper awareness about the consequences is the reason why sustainability is applied in this thesis. A comparison has been done to conclude if the E-scooters is a sustainable solution for society. 

The thesis has been done with help of surveys and interviews. Two different surveys have been done conducted in total. The first survey is about the use of E-scooters and the second one is about preferences. The surveys were structured with an amount of questions and assertions. Where the participants had to answer with given information for each question and assertion. 

The participants from the surveys were allowed to create their own image of the function of E-scooters in the society. In one of the surveys the participants were to be held in four different situations, where the E-scooter faces other vehicles. The reason why this was done, was to figure out what kind of travels the E-scooter replaces. The surveys were out on a digital platform during spring 2020. The reason why the surveys were done digitally was because there was not a possibility for us to do this study outside. 

In the thesis were three administrations from Malmö, Lund and Helsingborg interviewed and asked about the situation regarding to E-scooters for each community. The interviews were done during spring 2020. The interviews were done to get a brighter picture on how the communities are working with E-scooters. The administrations were asked the same questions without any preparations. Each interview was held approximative during one hour, so the administrations had a chance to give a good answer. 

The results show that the establishment of E-scooters has brought both positive and negative effects to society. From a social point of view there are some deficits which have caused noticeable consequences on the urban environment. One of the reasons why it has been an issue is because the E-scooter is currently classified as a bicycle. From an environmental perspective the results show that E-scooters are merciful to the environment during operation. E-scooters are also causing reductions of noise pollution and emissions. From an LCA perspective the E-scooter has on long term bad influence on the environment. From an economics point of view are the leasing companies generating taxes. Currently there is discussion about how the communities are allowing the companies having their E-scooters on the community’s property for free. 

The results from the surveys show that the participants believe that the E-scooters are time efficient and an accessible vehicle. It seems that the travels done with E-scooters are travels done in a time interval between 5-20 minutes. According to the preference survey it shows that the participants do not choose E-scooters over walks, the bike or public transport. 


Conclusion: 

The social aspect: 
•	All of the administrations seem the have a good communication with all of the leasing companies in each community. Affected communities consider it important that the companies are aware of the changes that are on the way from the politicians. 
•	The accessibility in the street scene is restricted for persons with reduced vision as a consequence of the mismanagement of E-scooters. 
•	What has been said in our interview is that the communities have thought about sending requirements regarding E-scooters during the summer 2020. But none of the administrations could share their requirements to us, because the documents regarding that are not determined. 

The economic aspect: 
•	 The conclusions from the surveys show that E-scooters outcompetes walks-, bus- and bike travels to a certain degree. 
•	 What has been told is that the communities can’t do anything about the wrong parked E-scooters. 

The environmental aspect: 
•	It has been hard to define it the E-scooters are a non-polluting vehicle, as the companies are stating. The reason why it has been hard, is because we have not done any interviews with the companies. From our literary studies it has been confirmed that there are numbers on the environment impact from a life cycle point of view. Which the companies do not share with the consumers. 
•	From an environmental point of view are the maintenance of the E-scooters looking brighter for the future according to the administrations.},
 author    = {Flores Huayllani, Gabriel and Norén, Frode},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {elsparkcykel,elscooter,livscykelanalys,miljöpåverkan,reglering,stadsmiljö,färdmedel,batterier,tid,pris,trängsel,komfort,utsläpp.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Elsparkcykelns roll i Malmö, Lund och Helsingborg - Analys ur ett miljö-, socialt och ekonomiskt perspektiv},
 year     = {2020},
}