Advanced

Utmaningar för elsparkcykelförare i en urban trafikmiljö - En studie avseende elsparkcykelns inverkan på trafiksäkerheten i en obevakad korsning

Wang, Christopher LU (2020) VTVL01 20201
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Sedan 2017 har elsparkcyklar fått ett stort genombrott i Sverige och har blivit ett allt vanligare transportmedel för att åka korta sträckor. Elsparkcyklar framförs i allt större utsträckning i urbana trafikmiljöer och detta kan innebära en större osäkerhet och otrygghet av elsparkcyklar i städerna och trafiksäkerheten kan påverkas negativt för oskyddade trafikanter. Detta examensarbete har som mål att studera elsparkcyklisternas inverkan på trafiksäkerheten i en obevakad korsning.

Denna studie använder sig av två metodval, videoanalys och enkätstudie. I denna studie har videoinspelning skett vid en utvald korsning i Malmö för att ta fram fordonens hastigheter och studera de beteende och interaktioner som uppstod vid den aktuella... (More)
Sedan 2017 har elsparkcyklar fått ett stort genombrott i Sverige och har blivit ett allt vanligare transportmedel för att åka korta sträckor. Elsparkcyklar framförs i allt större utsträckning i urbana trafikmiljöer och detta kan innebära en större osäkerhet och otrygghet av elsparkcyklar i städerna och trafiksäkerheten kan påverkas negativt för oskyddade trafikanter. Detta examensarbete har som mål att studera elsparkcyklisternas inverkan på trafiksäkerheten i en obevakad korsning.

Denna studie använder sig av två metodval, videoanalys och enkätstudie. I denna studie har videoinspelning skett vid en utvald korsning i Malmö för att ta fram fordonens hastigheter och studera de beteende och interaktioner som uppstod vid den aktuella korsningen. Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av T-Analyst, en programvara för att analysera trafik konflikter. Totalt skapades 100 detektorer i T-Analyst för de upptäckta elsparkcyklarna från videofilmerna och motsvarade 100 elsparkcyklar. Från detektorerna framräknades hastigheter för den utvald referensgruppen av elsparkcyklar och sedan beteende och interaktioner bedömdes parallellt för att effektivisera arbetsgången. För att åstadkomma en jämförande studie skapades en lika referensgrupp, det vill säga ett antal av 100 cyklister analyserats med avseende på hastigheter samt beteende och interaktioner. Enkätstudien är den andra metoden i denna studie och har genomförts i form av en fältundersökning och en panelundersökning. SPSS har använts som programvara för att ta fram och göra statistiska analyser. Dessutom gjordes även Chi Square test för att testa hur män och kvinnor förhåller sig till varandra kopplat till olika trafiksäkerhetsaspekter till elsparkcyklar.

Resultat av studien visade bland annat att elsparkcyklar höll ett högre hastighet än promenadshastighet på trottoarer och att fler män höll en hastighet över den lagstiftade maxhastigheten på 20 km/h vid den aktuella korsningen i Malmö. Dessutom inga tydliga skillnader sågs mellan hastigheter för både cykelfordonen. Antalet interaktioner klassades som farliga var lågt och kan tyda att elsparkcyklar inte har utgjort en stor fara vid körning i en blandad trafikmiljö. Enkätstudien visade att kunskapsläget hos allmänheten i Malmö och Lund inte var heltäckande. För både metodval som tillämpat och genomförts i detta examensarbete gav en djupare inblick i ämnet. (Less)
Abstract
Since 2017, electric scooters have become an increasingly common means of transportation in urbanized cities across Sweden for cover short mileage. Electric scooters are seen more often in urbanized cities and this can imply a greater sense of danger when the vehicles are driven more frequently in urban traffic environments, thus causing a greater impact on road safety for vulnerable road users. The aim of this dissertation is to study the impacts of electric scooters on the traffic safety’s perspective when the vehicles are driven in an urban environment at a chosen unregulated intersection in Malmö.

The two main methods chosen to conduct for this thesis consists of video analysis and a survey. The video recordings took place at an... (More)
Since 2017, electric scooters have become an increasingly common means of transportation in urbanized cities across Sweden for cover short mileage. Electric scooters are seen more often in urbanized cities and this can imply a greater sense of danger when the vehicles are driven more frequently in urban traffic environments, thus causing a greater impact on road safety for vulnerable road users. The aim of this dissertation is to study the impacts of electric scooters on the traffic safety’s perspective when the vehicles are driven in an urban environment at a chosen unregulated intersection in Malmö.

The two main methods chosen to conduct for this thesis consists of video analysis and a survey. The video recordings took place at an unregulated intersection in the city of Malmö, to study the speed of the vehicles crossing the intersection and also to examine the behaviors and interactions, which occurred with other vehicles and vulnerable road users. The collected video recordings were analyzed with the help of T-Analyst, a semi-automated tool to analyzed traffic conflicts. A total of 100 detectors have created for all detected electric scooters and the same amount corresponds to 100 electric scooters. Detectors can be defined as a video cut-out from the actual recordings and they are analyzed in regard to the speed, the behaviors, and the interactions between the motorized vehicles (e.g. cars) and other vulnerable road users of electric scooter riders. In order to achieve a comparison study, both the speed measurements, observations, and interactions were assessments for the same number of cyclists. The survey chosen for this thesis has divided into two separate studies, a field survey and a pilot survey. SPSS was used as the main software tool to perform statistical analyzes for the combined answers collected in both studies. Furthermore, a Chi-Square test was also conducted to study if there exist any statistical differences between genders.

The results from the video analysis have shown, that the electric scooters were driven faster than pedestrians on sidewalks and more men kept a speed above the maximum legislative speed of 20 km/h in Sweden. No distinct differences in speed were observed for both electric scooter’s riders and cyclists. The number of ‘‘dangerous’’ interactions occurred only a few times and the results indicated that electric scooters do not pose a grave danger when the vehicles are driven in an urban traffic environment. The results from the survey have also shown that the current state of knowledge was poor and not comprehensive of the public in the cities of Malmö and Lund. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wang, Christopher LU
supervisor
organization
alternative title
Challenges facing e-scooter riders in an urban traffic environment - A study on the electric scooter's impact on road traffic safety at an uncontrolled intersection
course
VTVL01 20201
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Elsparkcyklar, T-Analyst, Videoanalys, Fältundersökning, Hastighetmätningar, Observationsstudie, Enkätstudie, Enkätundersökning
report number
ISRN LUTHBG/THID-20/5596
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
9016473
date added to LUP
2020-06-11 13:51:01
date last changed
2020-08-04 14:40:10
@misc{9016473,
 abstract   = {Since 2017, electric scooters have become an increasingly common means of transportation in urbanized cities across Sweden for cover short mileage. Electric scooters are seen more often in urbanized cities and this can imply a greater sense of danger when the vehicles are driven more frequently in urban traffic environments, thus causing a greater impact on road safety for vulnerable road users. The aim of this dissertation is to study the impacts of electric scooters on the traffic safety’s perspective when the vehicles are driven in an urban environment at a chosen unregulated intersection in Malmö.

The two main methods chosen to conduct for this thesis consists of video analysis and a survey. The video recordings took place at an unregulated intersection in the city of Malmö, to study the speed of the vehicles crossing the intersection and also to examine the behaviors and interactions, which occurred with other vehicles and vulnerable road users. The collected video recordings were analyzed with the help of T-Analyst, a semi-automated tool to analyzed traffic conflicts. A total of 100 detectors have created for all detected electric scooters and the same amount corresponds to 100 electric scooters. Detectors can be defined as a video cut-out from the actual recordings and they are analyzed in regard to the speed, the behaviors, and the interactions between the motorized vehicles (e.g. cars) and other vulnerable road users of electric scooter riders. In order to achieve a comparison study, both the speed measurements, observations, and interactions were assessments for the same number of cyclists. The survey chosen for this thesis has divided into two separate studies, a field survey and a pilot survey. SPSS was used as the main software tool to perform statistical analyzes for the combined answers collected in both studies. Furthermore, a Chi-Square test was also conducted to study if there exist any statistical differences between genders.

The results from the video analysis have shown, that the electric scooters were driven faster than pedestrians on sidewalks and more men kept a speed above the maximum legislative speed of 20 km/h in Sweden. No distinct differences in speed were observed for both electric scooter’s riders and cyclists. The number of ‘‘dangerous’’ interactions occurred only a few times and the results indicated that electric scooters do not pose a grave danger when the vehicles are driven in an urban traffic environment. The results from the survey have also shown that the current state of knowledge was poor and not comprehensive of the public in the cities of Malmö and Lund.},
 author    = {Wang, Christopher},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {Elsparkcyklar,T-Analyst,Videoanalys,Fältundersökning,Hastighetmätningar,Observationsstudie,Enkätstudie,Enkätundersökning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utmaningar för elsparkcykelförare i en urban trafikmiljö - En studie avseende elsparkcykelns inverkan på trafiksäkerheten i en obevakad korsning},
 year     = {2020},
}