Advanced

Autenticitetens makt inom kommunikation

Blomkvist, Josefin LU and Legaspi, Abigail (2020) SKDK11 20201
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Förtroendet för att företag agerar i enlighet med deras värderingar har minskat under de senaste åren, vilket resulterar i att konsumenter ställer högre krav på att företag tar socialt ansvar. Trots autenticitetens centrala roll så finns det begränsad forskning kring fenomenet. Därmed är syftet med studien att problematisera begreppet autenticitet inom kontexten Corporate Social Responsibility (CSR). Uppsatsen exemplifierar fenomenet genom att analysera hur Ellos kommunicerar deras CSR- arbete utifrån ett mottagarperspektiv. Genom en komparativ analys av Ellos initiativ som ska främja entreprenörskap respektive hållbarhet ämnar vi att ta reda på hur delar inom ett CSR-arbete förhåller sig till varandra. För att bidra med kunskap kring... (More)
Förtroendet för att företag agerar i enlighet med deras värderingar har minskat under de senaste åren, vilket resulterar i att konsumenter ställer högre krav på att företag tar socialt ansvar. Trots autenticitetens centrala roll så finns det begränsad forskning kring fenomenet. Därmed är syftet med studien att problematisera begreppet autenticitet inom kontexten Corporate Social Responsibility (CSR). Uppsatsen exemplifierar fenomenet genom att analysera hur Ellos kommunicerar deras CSR- arbete utifrån ett mottagarperspektiv. Genom en komparativ analys av Ellos initiativ som ska främja entreprenörskap respektive hållbarhet ämnar vi att ta reda på hur delar inom ett CSR-arbete förhåller sig till varandra. För att bidra med kunskap kring eventuella maktförhållanden så använde uppsatsen en kvalitativ tematisering baserad på verktyg från den kritisk diskursanalytiska metodologin. Analysen redogör för hegemoniska spänningar som präglar diskurserna och hur dessa splittrar CSR-arbetet vilket genererar en oäkta kommunikation. Studien påvisar således autenticitetens centrala roll inom kommunikation och vikten av att alla delar inom CSR samspelar för att det ska vara förtroendeingivande. Slutsatsen visar att det är otillräckligt för företag att hävda att deras arbete är hållbart utan hänsyn till hur konsumenter uppfattar det som autentiskt. Slutligen, bidrar resultatet till forskningsfältet Strategisk kommunikation genom att skapa kunskap för hur hegemoniska diskurser kan påverka ett företags externa kommunikation genom att försämra autenticiteten. Vår förhoppning är att studien kan utgöra en grund för hur organisationers arbete med CSR genom en enhetlig kommunikation som därav skapar en autentisk uppfattning. (Less)
Popular Abstract
The belief that businesses act in accordance with their pronounced values has diminished in recent years, which results in consumers putting pressure on corporations to take more social responsibility. Despite the central role of authenticity, there is limited research on the phenomenon. Thus, this study aims to problematize the concept of authenticity within Corporate Social Responsibility (CSR). This thesis exemplifies the phenomenon by analysing how Ellos communicates their CSR from a recipient perspective. Through a comparative analysis of Ellos initiatives aimed at promoting entrepreneurship and sustainability, we intended to examine how parts of the CSR relate to each other. In order to contribute knowledge about potential hegemonic... (More)
The belief that businesses act in accordance with their pronounced values has diminished in recent years, which results in consumers putting pressure on corporations to take more social responsibility. Despite the central role of authenticity, there is limited research on the phenomenon. Thus, this study aims to problematize the concept of authenticity within Corporate Social Responsibility (CSR). This thesis exemplifies the phenomenon by analysing how Ellos communicates their CSR from a recipient perspective. Through a comparative analysis of Ellos initiatives aimed at promoting entrepreneurship and sustainability, we intended to examine how parts of the CSR relate to each other. In order to contribute knowledge about potential hegemonic relations, the essay used a qualitative thematization based on tools from the critical discourse analytic methodology. The analysis presents power relations within the discourses, which generates false communication and divides the work of CSR. Hence, this study illustrates the central role of authenticity in communication and the value of coherence in CSR efforts to reach trustworthiness. Our conclusion shows that it is insufficient for companies to simply state that they are sustainable without involving the consumers' perception of authenticity. Lastly, the result contributes to the research field of Strategic Communication by creating knowledge of how hegemonic discourses can influence a company’s external communication and damage the authenticity. Our ambition is that this study can provide a basis for how organizations can work with CSR through a unified communication and create an authentic perception. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomkvist, Josefin LU and Legaspi, Abigail
supervisor
organization
alternative title
En kritisk diskursanalys av autenticitetens roll inom CSR
course
SKDK11 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9016618
date added to LUP
2020-06-15 09:30:47
date last changed
2020-06-15 09:30:47
@misc{9016618,
 abstract   = {Förtroendet för att företag agerar i enlighet med deras värderingar har minskat under de senaste åren, vilket resulterar i att konsumenter ställer högre krav på att företag tar socialt ansvar. Trots autenticitetens centrala roll så finns det begränsad forskning kring fenomenet. Därmed är syftet med studien att problematisera begreppet autenticitet inom kontexten Corporate Social Responsibility (CSR). Uppsatsen exemplifierar fenomenet genom att analysera hur Ellos kommunicerar deras CSR- arbete utifrån ett mottagarperspektiv. Genom en komparativ analys av Ellos initiativ som ska främja entreprenörskap respektive hållbarhet ämnar vi att ta reda på hur delar inom ett CSR-arbete förhåller sig till varandra. För att bidra med kunskap kring eventuella maktförhållanden så använde uppsatsen en kvalitativ tematisering baserad på verktyg från den kritisk diskursanalytiska metodologin. Analysen redogör för hegemoniska spänningar som präglar diskurserna och hur dessa splittrar CSR-arbetet vilket genererar en oäkta kommunikation. Studien påvisar således autenticitetens centrala roll inom kommunikation och vikten av att alla delar inom CSR samspelar för att det ska vara förtroendeingivande. Slutsatsen visar att det är otillräckligt för företag att hävda att deras arbete är hållbart utan hänsyn till hur konsumenter uppfattar det som autentiskt. Slutligen, bidrar resultatet till forskningsfältet Strategisk kommunikation genom att skapa kunskap för hur hegemoniska diskurser kan påverka ett företags externa kommunikation genom att försämra autenticiteten. Vår förhoppning är att studien kan utgöra en grund för hur organisationers arbete med CSR genom en enhetlig kommunikation som därav skapar en autentisk uppfattning.},
 author    = {Blomkvist, Josefin and Legaspi, Abigail},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Autenticitetens makt inom kommunikation},
 year     = {2020},
}