Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad?

Ardalic, Andrijana LU and Lundgren, Josefin LU (2020) In Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad? ASBM05 20201
Department of Architecture and Built Environment
Abstract
In Helsingborg, as in many other major cities in Sweden, there is a shortage of space as green space disappears while new construction increases. The municipality of Helsingborg has a vision to be a creative, vibrant, common, global and balanced city for both people and companies by 2035. The new urbanization trend places a demand on the city's construction and planning. Furthermore, greenery has an important role both in the visual impression of a city as well as promoting ecosystem services. The question then is how to incorporate more greenery into a densified city?

Öresundskraft wants to investigate whether substations can be used to increase green space in the city by adding green roofs and walls to the buildings. In Helsingborg... (More)
In Helsingborg, as in many other major cities in Sweden, there is a shortage of space as green space disappears while new construction increases. The municipality of Helsingborg has a vision to be a creative, vibrant, common, global and balanced city for both people and companies by 2035. The new urbanization trend places a demand on the city's construction and planning. Furthermore, greenery has an important role both in the visual impression of a city as well as promoting ecosystem services. The question then is how to incorporate more greenery into a densified city?

Öresundskraft wants to investigate whether substations can be used to increase green space in the city by adding green roofs and walls to the buildings. In Helsingborg there are about 700 substations, the purpose of which is to provide the community with energy, so the possibilities to increase the amount of green space are many. The aim of the Master Thesis is to provide an increased understanding of how substations can contribute to the vision of the municipality of Helsingborg by increasing the amount of green space in the city.

In order to investigate the potential of the substations, three references corresponding to the most frequent substations of Öresundskraft are being studied. The study shows that the limitations of constructions in terms of load capacity, size, maintenance and cost place additional demands on how an implementation can be carried out. Through a literature study and exploratory study, possible green solutions have been developed. The study shows that the building models are suitable for applying green roofs and walls at the substations. The developed solutions are recommendations for how Öresundskraft can implement green solutions to existing substations in the municipality of Helsingborg. When choosing a solution, it is recommended that sedum should be applied to all roof structures and metal wire should be anchored on the free wall surfaces. The recommended vegetation for the wall solution is Aristolochia macrophylla and Fallopia baldschuanica. However, the wire solution cannot be applied to steel structures where further studies are required.

A cost estimate shows that the implementation of proposals for all substations of Öresundskraft in Helsingborg involves an investment cost of SEK 27 million, excluding maintenance and certain assembly costs.

Finally, the Master Thesis has created an understanding of how substations can contribute to the vision of the municipality of Helsingborg by increasing the amount of green space in the city. For Helsingborg, an implementation means that the city's expression is improved by a recreational value for inhabitants in the city. Although the constructions are small, the Master Thesis shows that the total area corresponds to approximately four football fields, an area that is impossible to apply in a densified city. In conclusion, substations can contribute to the City Plan from 2017 of the municipality of Helsingborg and the vision of the Green Structure Program. Therefore, substations is a contribution to the great challenge of building a denser and at the same time greener city. (Less)
Abstract (Swedish)
I Helsingborgs stad, likt i många andra större städer i Sverige, råder det platsbrist samtidigt som grönytor försvinner i takt med att nybyggnationer ökar. Helsingborgs stad har som vision att vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag år 2035. Den nya urbaniseringstrenden ställer därmed krav på stadens uppbyggnad och planering. Vidare har grönskan en viktig roll både för en stads visuella intryck men också för att främja ekosystemtjänster. Frågan är då hur man ska införliva mer grönska i en förtätad stad?

Öresundskraft är därmed intresserade av att undersöka om nätstationer kan användas med syfte att öka grönytorna i staden genom att anlägga gröna tak och väggar på dessa. I... (More)
I Helsingborgs stad, likt i många andra större städer i Sverige, råder det platsbrist samtidigt som grönytor försvinner i takt med att nybyggnationer ökar. Helsingborgs stad har som vision att vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag år 2035. Den nya urbaniseringstrenden ställer därmed krav på stadens uppbyggnad och planering. Vidare har grönskan en viktig roll både för en stads visuella intryck men också för att främja ekosystemtjänster. Frågan är då hur man ska införliva mer grönska i en förtätad stad?

Öresundskraft är därmed intresserade av att undersöka om nätstationer kan användas med syfte att öka grönytorna i staden genom att anlägga gröna tak och väggar på dessa. I Helsingborgs stad finns cirka 700 nätstationer, vars syfte är att förse samhället med energi, så möjligheterna att öka mängden grönytor är många. Examensarbetet har därmed som syfte att ge en ökad förståelse för hur nätstationer kan bidra till Helsingborgs stads vision genom att öka mängden grönytor i staden.

För att undersöka nätstationernas potential studeras tre referenskonstruktioner som motsvarar Öresundskrafts mest förekommande nätstationer. Studien visar att konstruktionernas begränsningar vad gäller bärförmåga, storlek, skötsel och underhåll samt kostnad ställer ytterligare krav på hur en implementering kan genomföras. Genom en litteraturstudie och explorativ undersökning har möjliga gröna lösningar tagits fram. Studien visar att lämpliga byggnadsmodeller för gröna tak och väggar på Öresundskrafts nätstationer finns att tillämpa. De framtagna lösningarna utgör därmed rekommendationer för hur Öresundskraft kan implementera gröna lösningar på befintliga nätstationer i Helsingborgs stad. Rekommendationen är att applicera sedum-mossa-matta på samtliga takkonstruktioner och förankra metallvajrar på de fria väggytorna. Vidare är rekommenderad vegetation till vägglösningen pipranka och bokharabinda. Vajerlösningen är dock inte tillämpningsbar på stålkonstruktioner där vidare studier krävs.

En kostnadskalkyl visar att en implementering av framtagna förslag för Öresundskrafts samtliga nätstationer i Helsingborgs stad innebär en investeringskostnad på drygt 27 miljoner kronor exklusive skötsel, underhåll och viss monteringskostnad.

Avslutningsvis har examensarbetet skapat en förståelse för hur Öresundskrafts nätstationer kan bidra till Helsingborgs stads vision genom att öka mängden grönytor i staden. För Helsingborgs stad innebär därmed en implementering att stadens uttryck förbättras genom ett rekreationellt värde för människor i staden. Även om konstruktionerna är små visar examensarbetet att den sammanlagda ytan motsvarar knappt fyra fotbollsplaner, en yta som är omöjlig att få in i en förtätad stad, likt Helsingborgs innerstad. På detta sätt kan Öresundskrafts nätstationer bidra till Helsingborgs stads Stadsplan 2017 samt Grönstrukturprogrammets vision. Nätstationernas potential utgör därmed ett litet bidrag till den stora utmaningen att bygga en tätare och samtidigt grönare stad. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I Helsingborgs stad, likt i många andra större städer i Sverige, råder det platsbrist samtidigt som grönytor försvinner i takt med att nybyggnationer ökar. Urbaniseringsproblematiken, eller med andra ord den befolkningsökning som sker i relation till kommunens begränsade yta, ställer krav på Helsingborgs stad. Vidare har grönskan en viktig roll, både för en stads visuella intryck men också för att främja ekosystemtjänster. Frågan är då hur man ska införliva mer grönska i en förtätad stad?
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ardalic, Andrijana LU and Lundgren, Josefin LU
supervisor
organization
alternative title
Substations and Their Potential for Increasing Green Spaces in the Municipality of Helsingborg
course
ASBM05 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
urbanisering, gröna tak, gröna väggar, grön infrastruktur, ekosystemtjänster, Öresundskraft, nätstation.
publication/series
Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad?
language
Swedish
additional info
Handledare: Moohammed Wasim Yahia, Postdoktor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola
Biträdande handledare: Johan Mikkelsen, Öresundskraft AB
Examinator: Erik Johansson, Universitetslektor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola
id
9024825
date added to LUP
2020-07-10 10:37:52
date last changed
2020-07-10 10:37:52
@misc{9024825,
 abstract   = {{In Helsingborg, as in many other major cities in Sweden, there is a shortage of space as green space disappears while new construction increases. The municipality of Helsingborg has a vision to be a creative, vibrant, common, global and balanced city for both people and companies by 2035. The new urbanization trend places a demand on the city's construction and planning. Furthermore, greenery has an important role both in the visual impression of a city as well as promoting ecosystem services. The question then is how to incorporate more greenery into a densified city?

Öresundskraft wants to investigate whether substations can be used to increase green space in the city by adding green roofs and walls to the buildings. In Helsingborg there are about 700 substations, the purpose of which is to provide the community with energy, so the possibilities to increase the amount of green space are many. The aim of the Master Thesis is to provide an increased understanding of how substations can contribute to the vision of the municipality of Helsingborg by increasing the amount of green space in the city.

In order to investigate the potential of the substations, three references corresponding to the most frequent substations of Öresundskraft are being studied. The study shows that the limitations of constructions in terms of load capacity, size, maintenance and cost place additional demands on how an implementation can be carried out. Through a literature study and exploratory study, possible green solutions have been developed. The study shows that the building models are suitable for applying green roofs and walls at the substations. The developed solutions are recommendations for how Öresundskraft can implement green solutions to existing substations in the municipality of Helsingborg. When choosing a solution, it is recommended that sedum should be applied to all roof structures and metal wire should be anchored on the free wall surfaces. The recommended vegetation for the wall solution is Aristolochia macrophylla and Fallopia baldschuanica. However, the wire solution cannot be applied to steel structures where further studies are required.

A cost estimate shows that the implementation of proposals for all substations of Öresundskraft in Helsingborg involves an investment cost of SEK 27 million, excluding maintenance and certain assembly costs.

Finally, the Master Thesis has created an understanding of how substations can contribute to the vision of the municipality of Helsingborg by increasing the amount of green space in the city. For Helsingborg, an implementation means that the city's expression is improved by a recreational value for inhabitants in the city. Although the constructions are small, the Master Thesis shows that the total area corresponds to approximately four football fields, an area that is impossible to apply in a densified city. In conclusion, substations can contribute to the City Plan from 2017 of the municipality of Helsingborg and the vision of the Green Structure Program. Therefore, substations is a contribution to the great challenge of building a denser and at the same time greener city.}},
 author    = {{Ardalic, Andrijana and Lundgren, Josefin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad?}},
 title    = {{Nätstationer - Potential för grönytor i Helsingborgs stad?}},
 year     = {{2020}},
}