Advanced

Kiruna Nya Järnvägsstation

Emilsson, Clara LU (2020) AAHM01 20201
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete ger ett förslag på en ny järnvägsstation i Kirunas nya centrum. I Kiruna pågår just nu en stadsomvandling, där en tredjedel av staden flyttas tre kilometer österut på grund av markdeformationer från Kirunagruvan. Detta innebär stora förändringar för Kirunaborna men även stora förändringar i stadsbilden, då majoriteten av centrum har eller kommer rivas och byggas upp igen i nya former.
Järnvägsstationen från 1916 är idag riven, och blev 2013 ersatt med en tillfällig järnvägsstation i Kirunas nordöstra kant två kilometer från befintliga centrum – och cirka sju kilometer från nya centrum. Den tillfälliga järnvägsstationen är en säckstation utan ytterligare service och trafikeras med en gratis transferbuss bekostad av... (More)
Detta examensarbete ger ett förslag på en ny järnvägsstation i Kirunas nya centrum. I Kiruna pågår just nu en stadsomvandling, där en tredjedel av staden flyttas tre kilometer österut på grund av markdeformationer från Kirunagruvan. Detta innebär stora förändringar för Kirunaborna men även stora förändringar i stadsbilden, då majoriteten av centrum har eller kommer rivas och byggas upp igen i nya former.
Järnvägsstationen från 1916 är idag riven, och blev 2013 ersatt med en tillfällig järnvägsstation i Kirunas nordöstra kant två kilometer från befintliga centrum – och cirka sju kilometer från nya centrum. Den tillfälliga järnvägsstationen är en säckstation utan ytterligare service och trafikeras med en gratis transferbuss bekostad av LKAB (Luossavaara Kiirunavaara AB, företaget som äger Kirunagruvan) till befintliga centrum. Detta är en ohållbar och förvirrande lösning, speciellt för den stora mängd turister som besöker Kiruna med tåget.
I den utvecklingsplan som röstats igenom av kommunfullmäktige 2014 planerades ett permanent resecentrum med både tåg, lokalbuss och länstrafik mitt i nya centrum. Resecentrumet har legat på is till dess, men nu i mars 2020 påbörjade Trafikverket en järnvägsplan finansierad av LKAB för en permanent placering av järnvägsstationen, som planeras vara redo i juni 2021.
Detta gav mig förutsättningar att tillsammans med Trafikverket ge ett gestaltningsförslag till en ny permanent järnvägsstation. Arbetet undersöker de större skalorna, med förutsättningar för placeringen, en järnvägspark, angöring för olika trafikslag, framtida stadsutveckling och möjlighet att ta sig till och från stationen. Examensarbetet går sedan ner i skala och utforskar kvalitéer kopplade till stationsbyggnaden, som stationshallen, flöden, sittplatser, siktlinjer och perrongutformning. I bakgrunden undersöks även Kirunas järnvägshistoria och stationshusets roll förr och i framtiden. Examensarbetet analyserar även arkitektur i arktiskt klimat och material som skulle passa för en ny järnvägsstation.
Viktigast i examensarbetet är människans – resenärens – upplevelse av ankomst och avgång från Kiruna, och hur den kan bli så tydlig och trevlig som möjligt samtidigt som den berättar om både gamla och nya Kiruna. (Less)
Abstract
This thesis gives a suggestion for a new railway station in the new city center of Kiruna, Sweden. Kiruna is now experiencing an urban transformation, where one third of the population and the city moves three kilometers to the east due to ground deformations coming from the Kiruna iron ore mine. This leads to huge changes for Kiruna’s population, but also huge changes in the cityscape, since most of the city center will be demolished and rebuilt in a different form.
The railway station built in 1916 is now demolished and was in 2013 replaced by a provisional station in Kiruna’s north-west end two kilometers from the current city center – and about seven kilometers from the new city center. This provisional railway station is a terminus... (More)
This thesis gives a suggestion for a new railway station in the new city center of Kiruna, Sweden. Kiruna is now experiencing an urban transformation, where one third of the population and the city moves three kilometers to the east due to ground deformations coming from the Kiruna iron ore mine. This leads to huge changes for Kiruna’s population, but also huge changes in the cityscape, since most of the city center will be demolished and rebuilt in a different form.
The railway station built in 1916 is now demolished and was in 2013 replaced by a provisional station in Kiruna’s north-west end two kilometers from the current city center – and about seven kilometers from the new city center. This provisional railway station is a terminus station without further services, and a free shuttle bus funded by LKAB (Luossavaara Kiirunavaara AB, the company that operates the mine) runs between the provisional station and the current city center. This is an unsustainable and confusing solution, especially for the large amounts of tourists that visit Kiruna by train.
In the development plan that was approved by the municipal council in 2014 a permanent transport hub with train traffic as well as local and regional bus traffic was planned in the new city center. This transport hub has been in limbo since then, but in March 2020 the Swedish Transport Administration (Trafikverket) started a railway plan project financed by LKAB that will suggest a placement for a permanent railway station, which is expected to be ready in June 2021.
This gave me the possibility to together with the Swedish Transport Administration write a thesis with a design suggestion for a new permanent railway station in Kiruna. The thesis explores larger scales: conditions for a new placement, a railway park, connections to other ways of travelling, future urban development and possibility to arrive to and depart from the station. The thesis then moves into a smaller scale where it investigates qualities related to the station building, such as the station hall, flow of people, seating, line of sights and station platform design. The background chapters consider the history of the railroad in Kiruna and the role of the station building before and presently. The thesis also analyses architecture in an arctic climate and materials that could fit a new railway station.
Most important in this thesis is the human – the traveler’s – experience when arriving and departing from Kiruna, and how this process can be as easy and pleasant as possible while it tells the traveler something about both the present and the future Kiruna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Emilsson, Clara LU
supervisor
organization
alternative title
A New Railway Station in Kiruna
course
AAHM01 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Järnvägsstation, Kiruna, Trafikverket, Station, Stationshus, Arktisk arkitektur, järnvägsarkitektur, tågstation, train station, arctic architecture
language
Swedish
id
9024905
date added to LUP
2020-07-14 12:11:49
date last changed
2020-07-14 12:11:49
@misc{9024905,
 abstract   = {This thesis gives a suggestion for a new railway station in the new city center of Kiruna, Sweden. Kiruna is now experiencing an urban transformation, where one third of the population and the city moves three kilometers to the east due to ground deformations coming from the Kiruna iron ore mine. This leads to huge changes for Kiruna’s population, but also huge changes in the cityscape, since most of the city center will be demolished and rebuilt in a different form.
The railway station built in 1916 is now demolished and was in 2013 replaced by a provisional station in Kiruna’s north-west end two kilometers from the current city center – and about seven kilometers from the new city center. This provisional railway station is a terminus station without further services, and a free shuttle bus funded by LKAB (Luossavaara Kiirunavaara AB, the company that operates the mine) runs between the provisional station and the current city center. This is an unsustainable and confusing solution, especially for the large amounts of tourists that visit Kiruna by train.
In the development plan that was approved by the municipal council in 2014 a permanent transport hub with train traffic as well as local and regional bus traffic was planned in the new city center. This transport hub has been in limbo since then, but in March 2020 the Swedish Transport Administration (Trafikverket) started a railway plan project financed by LKAB that will suggest a placement for a permanent railway station, which is expected to be ready in June 2021. 
This gave me the possibility to together with the Swedish Transport Administration write a thesis with a design suggestion for a new permanent railway station in Kiruna. The thesis explores larger scales: conditions for a new placement, a railway park, connections to other ways of travelling, future urban development and possibility to arrive to and depart from the station. The thesis then moves into a smaller scale where it investigates qualities related to the station building, such as the station hall, flow of people, seating, line of sights and station platform design. The background chapters consider the history of the railroad in Kiruna and the role of the station building before and presently. The thesis also analyses architecture in an arctic climate and materials that could fit a new railway station.
Most important in this thesis is the human – the traveler’s – experience when arriving and departing from Kiruna, and how this process can be as easy and pleasant as possible while it tells the traveler something about both the present and the future Kiruna.},
 author    = {Emilsson, Clara},
 keyword   = {Järnvägsstation,Kiruna,Trafikverket,Station,Stationshus,Arktisk arkitektur,järnvägsarkitektur,tågstation,train station,arctic architecture},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kiruna Nya Järnvägsstation},
 year     = {2020},
}