Advanced

Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

Sidén, Lovisa LU (2020) JURM02 20201
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. Vad som är en bra investering är dock många gånger en subjektiv uppfattning. Således är det upp till kapitalförvaltaren att bedöma vilken investering som troligtvis kan bli den mest gynnsamma.

Sedan cirka 20 år tillbaka är det möjligt att investera en del av den allmänna pensionen i fonder via ett fondtorg hos Pensionsmyndigheten. Fondtorget består av privata fondbolag med uppdrag att förvalta pensionsmedel. Under våren 2020 meddelades dom i två... (More)
Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. Vad som är en bra investering är dock många gånger en subjektiv uppfattning. Således är det upp till kapitalförvaltaren att bedöma vilken investering som troligtvis kan bli den mest gynnsamma.

Sedan cirka 20 år tillbaka är det möjligt att investera en del av den allmänna pensionen i fonder via ett fondtorg hos Pensionsmyndigheten. Fondtorget består av privata fondbolag med uppdrag att förvalta pensionsmedel. Under våren 2020 meddelades dom i två uppmärksammade mål, som berörde frågan om var den straffbara gränsen går för hur dåliga affärer en förvaltare får göra på bekostnad av huvudmannens förmögenhet? I målen påstod åklagaren att företrädare för två fondbolag verksamma på fondtorget, Svensk Fondservice och Optimus Fonder, medvetet köpt värdepapper till överpris, samt medvetet betalat ett för högt arvode.

Syftet med uppsatsen är att analysera bevisvärderingen i de nu aktuella rättsfallen. Mer specifikt avser jag undersöka vilka faktorer som fått avgörande betydelse vid bedömningen om den straffbara gränsen passerats. Uppsatsen undersöker även hur domstolen bör gå tillväga i bevisvärderingen för att fastställa vad som är ett överpris respektive oskäligt arvode. Sammanfattningsvis konstateras att det som fått avgörande betydelse är hur väl åklagaren kunnat bedöma vilka omständigheter i målet som kräver bevisning. Likaså konstateras att domstolen bör genomföra en metodisk och systematisk bevisvärdering där den först undersöker vad marknadspris var vid det aktuella köptillfället. Därefter bör domstolen undersöka om det finns omständigheter i det enskilda fallet som kan förklara överpriset. Slutligen bör det göras en sammantagen bedömning utifrån rekvisiten i den rättsregel som åberopats av åklagaren. Likaså konstateras att domstolen inte ska ta hänsyn till omständigheter som skett efter köpet, som förändringar i marknadsvärde och avkastning på investerat kapital. (Less)
Popular Abstract
The capital market attracts many investors due to its historically high return on invested capital. For those who lack the knowledge to judge which investment is likely to yield a high profit, these assessments can be delegated to an experienced asset manager. What constitutes a good investment is often a matter of subjective interpretation of the value of the asset in question. It is therefore up to the asset manager to determine the quality of potential investments.

The Swedish people has had the option of investing part of their state funded pension at a fund market provided by the Swedish Pensions Agency going back around 20 years. The fund market consists of selected private fund companies tasked with managing the invested... (More)
The capital market attracts many investors due to its historically high return on invested capital. For those who lack the knowledge to judge which investment is likely to yield a high profit, these assessments can be delegated to an experienced asset manager. What constitutes a good investment is often a matter of subjective interpretation of the value of the asset in question. It is therefore up to the asset manager to determine the quality of potential investments.

The Swedish people has had the option of investing part of their state funded pension at a fund market provided by the Swedish Pensions Agency going back around 20 years. The fund market consists of selected private fund companies tasked with managing the invested pensions. In the Spring of 2020, the verdict was passed on two high-profile cases addressing the grey area between incompetent investments and fraudulent investments concerning the management of other people’s capital. Allegedly, representatives of two fund companies, Svensk Fondservice and Optimus Fonder, had deliberately bought overpriced securities as well as overpaid the brokerage.

The purpose of the essay is to analyse the evaluation of evidence in these two relevant cases. More specifically, I intend to analyse which factors were given the most weight in the assessment. The essay also deals with how the court should proceed in the evaluation of evidence to determine when an asset has been overpaid, and what constitutes an unreasonable management fee. In summary, I conclude that the determining factor in the cases has been how well the prosecutor has been able to judge what circumstances in the cases require substantial evidence. I also conclude that the court should carry out a methodical and systematic evaluation of evidence where they first examine what the market price of the asset was at the time of purchase. The court should then examine whether there are circumstances in the individual case that can explain the premium. Finally, an overall assessment must be made based on the requisites in the criminal provision invoked by the prosecutor. It is also stated that it is of paramount importance that the court does not consider circumstances that occurred after the purchase in the assessment, such as changes in market value and return on invested capital. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sidén, Lovisa LU
supervisor
organization
course
JURM02 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Criminal law, Rättsekonomi, Law and economics, Bevisvärdering, Värdepappersrätt, Kapitalmarknaden, Värdepapper, Nationalekonomi
language
Swedish
id
9025778
date added to LUP
2020-09-10 08:38:53
date last changed
2020-09-10 09:14:11
@misc{9025778,
 abstract   = {Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. Vad som är en bra investering är dock många gånger en subjektiv uppfattning. Således är det upp till kapitalförvaltaren att bedöma vilken investering som troligtvis kan bli den mest gynnsamma. 

Sedan cirka 20 år tillbaka är det möjligt att investera en del av den allmänna pensionen i fonder via ett fondtorg hos Pensionsmyndigheten. Fondtorget består av privata fondbolag med uppdrag att förvalta pensionsmedel. Under våren 2020 meddelades dom i två uppmärksammade mål, som berörde frågan om var den straffbara gränsen går för hur dåliga affärer en förvaltare får göra på bekostnad av huvudmannens förmögenhet? I målen påstod åklagaren att företrädare för två fondbolag verksamma på fondtorget, Svensk Fondservice och Optimus Fonder, medvetet köpt värdepapper till överpris, samt medvetet betalat ett för högt arvode. 

Syftet med uppsatsen är att analysera bevisvärderingen i de nu aktuella rättsfallen. Mer specifikt avser jag undersöka vilka faktorer som fått avgörande betydelse vid bedömningen om den straffbara gränsen passerats. Uppsatsen undersöker även hur domstolen bör gå tillväga i bevisvärderingen för att fastställa vad som är ett överpris respektive oskäligt arvode. Sammanfattningsvis konstateras att det som fått avgörande betydelse är hur väl åklagaren kunnat bedöma vilka omständigheter i målet som kräver bevisning. Likaså konstateras att domstolen bör genomföra en metodisk och systematisk bevisvärdering där den först undersöker vad marknadspris var vid det aktuella köptillfället. Därefter bör domstolen undersöka om det finns omständigheter i det enskilda fallet som kan förklara överpriset. Slutligen bör det göras en sammantagen bedömning utifrån rekvisiten i den rättsregel som åberopats av åklagaren. Likaså konstateras att domstolen inte ska ta hänsyn till omständigheter som skett efter köpet, som förändringar i marknadsvärde och avkastning på investerat kapital.},
 author    = {Sidén, Lovisa},
 keyword   = {Straffrätt,Criminal law,Rättsekonomi,Law and economics,Bevisvärdering,Värdepappersrätt,Kapitalmarknaden,Värdepapper,Nationalekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden},
 year     = {2020},
}