Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tre aspekter av tredje paragrafen - En undersökning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU

Lövung, Elsa LU (2020) LAGF03 20202
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn. Detta åtagande innebär bland annat att staten har en skyldighet att vårda barn vars hälsa eller utveckling riskerar att skadas. I första hand ska vården, liksom stöd och andra insatser som socialtjänsten ansvarar för och tillhandahåller, beredas på frivillig väg. Det kan dock uppstå situationer då det är nödvändigt att ingripa med tvång från samhällets sida. Så är till exempel fallet när barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas på grund av förhållanden i hemmet, vilket aktualiserar vård enligt LVU. Tvångsomhändertagande enligt LVU kan också bli aktuellt när en person under 20 år bedöms ha ett socialt nedbrytande beteende.
Rekvisitet socialt nedbrytande beteende har kritiserats på... (More)
Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn. Detta åtagande innebär bland annat att staten har en skyldighet att vårda barn vars hälsa eller utveckling riskerar att skadas. I första hand ska vården, liksom stöd och andra insatser som socialtjänsten ansvarar för och tillhandahåller, beredas på frivillig väg. Det kan dock uppstå situationer då det är nödvändigt att ingripa med tvång från samhällets sida. Så är till exempel fallet när barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas på grund av förhållanden i hemmet, vilket aktualiserar vård enligt LVU. Tvångsomhändertagande enligt LVU kan också bli aktuellt när en person under 20 år bedöms ha ett socialt nedbrytande beteende.
Rekvisitet socialt nedbrytande beteende har kritiserats på flera olika sätt i både utredningar och doktrin. Mot bakgrund av denna kritik syftar uppsatsen till att utreda rekvisitet. Uppsatsen utreder gällande rätt, hur rekvisitet har tillämpats i förhållande till den unges kön och LVU:s förhållande till LPT.
Slutsatsen är att rekvisitet socialt nedbrytande beteende är problematiskt ur tre olika synvinklar. Till att börja med är rättsläget gällande rekvisitet socialt nedbrytande beteende mer oklart än vad man först kan tro, vilket riskerar att skapa osäkerhet hos de som har att tillämpa lagen. Detta eftersom Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden om rekvisitet är få och har blivit föremål för diskussion och kritik. Dessutom, gällande rekvisitet ur ett könsperspektiv, kan det konstateras att den formella rättssäkerheten brister särskilt för flickor. Deras vårdbehov riskerar dessutom att osynliggöras. Slutligen, gällande förhållandet mellan LVU och LPT, kan det konstateras att bl.a. HFD:s tolkning av rekvisitet medför att de som lider av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning riskerar att hamna i ett gränsland mellan LVU och LPT där ingen av lagarna kan tillämpas. (Less)
Abstract
The social service has a special responsibility for children. This commitment means, among other things, that the state has an obligation to care for children whose health or development is at risk of injury. To the extent possible, the care shall, as in the case of other activities carried out by the social services, be provided on a voluntary basis. However, it may occur situations when it is necessary for the state to intervene by coercion. This is the case, for example, when a child’s health or development is at risk of injury due to conditions in the home environment. Compulsory care under the Care of Young Persons Act (LVU) can also become relevant when a person under 20 years of age has a socially destructive behavior.
The... (More)
The social service has a special responsibility for children. This commitment means, among other things, that the state has an obligation to care for children whose health or development is at risk of injury. To the extent possible, the care shall, as in the case of other activities carried out by the social services, be provided on a voluntary basis. However, it may occur situations when it is necessary for the state to intervene by coercion. This is the case, for example, when a child’s health or development is at risk of injury due to conditions in the home environment. Compulsory care under the Care of Young Persons Act (LVU) can also become relevant when a person under 20 years of age has a socially destructive behavior.
The prerequisite socially destructive behavior has been criticized in several different ways – both in investigations such as Swedish Government Official Reports and in doctrine. In the light of this criticism, the thesis aims to investigate the prerequisite. The thesis examines current law, how the prerequisite is applied in relation to the young person’s sex and the relationship between the Care of Young Persons Act and the Compulsory Psychiatric Care Act (LPT).
The conclusion is that the prerequisite socially destructive behavior is problematic from three different aspects. To begin with, after studying current law it can be stated that the legal position regarding the prerequisite is more unclear than one might first think, which risks creating uncertainty among law enforcers. This mainly depends on the fact that the Supreme Administrative Court has adjudicated only a few cases regarding the prerequisite and these judgments have been subject to discussion and criticism. Furthermore, regarding the prerequisite from a gender perspective, it can be stated that formal legal security is lacking for girls. In addition, their need of care risks becoming invisible. Lastly, regarding the relationship between the Care of Young Persons Act and the Compulsory Psychiatric Care Act, it can be stated that the Supreme Administrative Court’s interpretation of the prerequisite entails that those who suffer from a neuropsychiatric disability risk ending up in a borderland between the Care of Young Persons Act and the Compulsory Psychiatric Care Act, where none of the laws can be applied. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lövung, Elsa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Socialrätt, Förvaltningsrätt, Tvångsvård
language
Swedish
id
9034092
date added to LUP
2021-02-09 11:49:58
date last changed
2021-02-09 11:49:58
@misc{9034092,
 abstract   = {{The social service has a special responsibility for children. This commitment means, among other things, that the state has an obligation to care for children whose health or development is at risk of injury. To the extent possible, the care shall, as in the case of other activities carried out by the social services, be provided on a voluntary basis. However, it may occur situations when it is necessary for the state to intervene by coercion. This is the case, for example, when a child’s health or development is at risk of injury due to conditions in the home environment. Compulsory care under the Care of Young Persons Act (LVU) can also become relevant when a person under 20 years of age has a socially destructive behavior.
The prerequisite socially destructive behavior has been criticized in several different ways – both in investigations such as Swedish Government Official Reports and in doctrine. In the light of this criticism, the thesis aims to investigate the prerequisite. The thesis examines current law, how the prerequisite is applied in relation to the young person’s sex and the relationship between the Care of Young Persons Act and the Compulsory Psychiatric Care Act (LPT).
The conclusion is that the prerequisite socially destructive behavior is problematic from three different aspects. To begin with, after studying current law it can be stated that the legal position regarding the prerequisite is more unclear than one might first think, which risks creating uncertainty among law enforcers. This mainly depends on the fact that the Supreme Administrative Court has adjudicated only a few cases regarding the prerequisite and these judgments have been subject to discussion and criticism. Furthermore, regarding the prerequisite from a gender perspective, it can be stated that formal legal security is lacking for girls. In addition, their need of care risks becoming invisible. Lastly, regarding the relationship between the Care of Young Persons Act and the Compulsory Psychiatric Care Act, it can be stated that the Supreme Administrative Court’s interpretation of the prerequisite entails that those who suffer from a neuropsychiatric disability risk ending up in a borderland between the Care of Young Persons Act and the Compulsory Psychiatric Care Act, where none of the laws can be applied.}},
 author    = {{Lövung, Elsa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tre aspekter av tredje paragrafen - En undersökning av rekvisitet socialt nedbrytande beteende i 3 § LVU}},
 year     = {{2020}},
}