Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från nolltolerans till skademinimering - Om förhållandet mellan straffrätt och socialrätt vid hantering av personer med missbruksproblem

Öhman, Miriam LU (2020) JURM02 20202
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska missbruks- och narkotikamodellen bygger på en restriktiv straffrättslig kontroll med ett narkotikafritt samhälle som mål. Trots detta har Sverige idag högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa. Portugal använder istället en modell där skademinimering är centralt och förvärv och innehav avsett för eget bruk samt eget bruk är avkriminaliserat. I dagsläget verkar också Norge ta in på ett mer vårdinriktat spår i och med utredningen NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til help. Utredningen bedömer att innehav avsett för eget bruk och eget bruk ska avkriminaliseras.

Syftet med denna uppsats är att granska förhållandet mellan straffrätt och socialrätt vid hantering av personer med missbruksproblem i Sverige. Fokus ligger på... (More)
Den svenska missbruks- och narkotikamodellen bygger på en restriktiv straffrättslig kontroll med ett narkotikafritt samhälle som mål. Trots detta har Sverige idag högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa. Portugal använder istället en modell där skademinimering är centralt och förvärv och innehav avsett för eget bruk samt eget bruk är avkriminaliserat. I dagsläget verkar också Norge ta in på ett mer vårdinriktat spår i och med utredningen NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til help. Utredningen bedömer att innehav avsett för eget bruk och eget bruk ska avkriminaliseras.

Syftet med denna uppsats är att granska förhållandet mellan straffrätt och socialrätt vid hantering av personer med missbruksproblem i Sverige. Fokus ligger på avvägningen mellan straffrättens och socialrättens syften och principer samt vad ett förändrat förhållningssätt från straff till hjälp kan innebära.

För att få ökad förståelse för den svenska regleringen, och vad ett förändrat förhållningssätt kan innebära, använder jag en kombination av rättsanalytisk och komparativ metod. Jag undersöker den portugisiska och den norska inställningen i missbruks- och narkotikafrågan för att utreda hur den svenska modellen kan förbättras.

Min slutsats är att den svenska missbruks- och narkotikamodellen har misslyckats. Troligtvis är vägen framåt att implementera ett förändrat förhållningssätt som liknar det norska förslaget om skademinimering och avkriminalisering. Narkotikapolitikens övergripande målsättning skulle behöva omformuleras och fokus flyttas från straffrätten till socialrätten. Det nya förhållningssättet skulle sannolikt hjälpa personer med missbruksproblem. (Less)
Abstract
The Swedish drug control strategy is based on restrictive criminal law where the goal is a society free from illicit drugs. However, today Sweden has the highest drug-related mortality in Europe. Countries like Portugal use a different model where harm reduction is central and acquisitions, personal possession and consumption are decriminalized. Norway is also taking an interest in switching to a harm reduction model with the advent of the investigation NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til help. The conclusion states that personal possession and consumption should be decriminalized.

This thesis aims to examine the relationship between criminal law and social law when handling people with drug addiction in Sweden. The focus is the... (More)
The Swedish drug control strategy is based on restrictive criminal law where the goal is a society free from illicit drugs. However, today Sweden has the highest drug-related mortality in Europe. Countries like Portugal use a different model where harm reduction is central and acquisitions, personal possession and consumption are decriminalized. Norway is also taking an interest in switching to a harm reduction model with the advent of the investigation NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til help. The conclusion states that personal possession and consumption should be decriminalized.

This thesis aims to examine the relationship between criminal law and social law when handling people with drug addiction in Sweden. The focus is the balance between aims and principles of criminal and social law, and to explore the possible outcomes of a changed approach from punishment to care.

To gain an insight into the Swedish regulation, and what outcomes a changed approach could result in, I use a combination of legal analytical and comparative methods. I examine the Portuguese and Norwegian drug control strategies in order to investigate how the Swedish model could be improved.

This study concludes that the Swedish drug control strategy has failed. The way forward is probably to implement a changed approach that is similar to the Norwegian proposal on harm reduction and decriminalization. The overarching goal of the drug policy would have to be reformed and the focus would have to shift from criminal to social law. The new approach would probably improve the situation for people with drug addiction. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öhman, Miriam LU
supervisor
organization
alternative title
From zero-tolerance policy to harm reduction - On the relationship between criminal law and social law when treating people with drug addiction
course
JURM02 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
avkriminalisering, comparative law, criminal law, decriminalization, drug abuse, illicit drugs, komparativ rätt, narkotika, narkotikamissbruk, Norge, Norway, Portugal, social and welfare law, socialrätt, straffrätt
language
Swedish
id
9034287
date added to LUP
2021-01-27 14:38:35
date last changed
2021-01-27 14:38:53
@misc{9034287,
 abstract   = {{The Swedish drug control strategy is based on restrictive criminal law where the goal is a society free from illicit drugs. However, today Sweden has the highest drug-related mortality in Europe. Countries like Portugal use a different model where harm reduction is central and acquisitions, personal possession and consumption are decriminalized. Norway is also taking an interest in switching to a harm reduction model with the advent of the investigation NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til help. The conclusion states that personal possession and consumption should be decriminalized.

This thesis aims to examine the relationship between criminal law and social law when handling people with drug addiction in Sweden. The focus is the balance between aims and principles of criminal and social law, and to explore the possible outcomes of a changed approach from punishment to care.

To gain an insight into the Swedish regulation, and what outcomes a changed approach could result in, I use a combination of legal analytical and comparative methods. I examine the Portuguese and Norwegian drug control strategies in order to investigate how the Swedish model could be improved.

This study concludes that the Swedish drug control strategy has failed. The way forward is probably to implement a changed approach that is similar to the Norwegian proposal on harm reduction and decriminalization. The overarching goal of the drug policy would have to be reformed and the focus would have to shift from criminal to social law. The new approach would probably improve the situation for people with drug addiction.}},
 author    = {{Öhman, Miriam}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Från nolltolerans till skademinimering - Om förhållandet mellan straffrätt och socialrätt vid hantering av personer med missbruksproblem}},
 year     = {{2020}},
}