Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

På LVU-stigen – Barnets bästa i fråga om återförening eller vårdnadsöverflyttning i samband med upphörande av vård enligt LVU

Nicolaides, Alexandra LU (2020) JURM02 20202
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sverige skakades i början av år 2020 av nyheten att en treårig flicka hade hittats avliden i sitt hem. Flickan hade knappt ett år tidigare återförenats med sin familj efter att ha varit placerad i familjehem för vård enligt LVU sedan strax efter födseln. Samtidigt hade barnkonventionen precis blivit svensk lag. Flickans öde har lett till statliga utredningar för att ta reda på hur principen om barnets bästa kan stärkas ytterligare i samband med upphörande av vård enligt LVU. I dagsläget kännetecknas LVU-processens slutskede av tre dåligt samordnade processer i två olika domstolssystem där principen om barnets bästa riskerar att frångås. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla frågor som rör barn. Vid beaktandet av barnets bästa i mål om... (More)
Sverige skakades i början av år 2020 av nyheten att en treårig flicka hade hittats avliden i sitt hem. Flickan hade knappt ett år tidigare återförenats med sin familj efter att ha varit placerad i familjehem för vård enligt LVU sedan strax efter födseln. Samtidigt hade barnkonventionen precis blivit svensk lag. Flickans öde har lett till statliga utredningar för att ta reda på hur principen om barnets bästa kan stärkas ytterligare i samband med upphörande av vård enligt LVU. I dagsläget kännetecknas LVU-processens slutskede av tre dåligt samordnade processer i två olika domstolssystem där principen om barnets bästa riskerar att frångås. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla frågor som rör barn. Vid beaktandet av barnets bästa i mål om upphörande av vård och vårdnadsöverflyttningar sker ofta en intresseavvägning mellan å ena sidan föräldrarnas intresse av återförening och å andra sidan barnets intresse av att inte ryckas upp ur en trygg och stabil miljö, vilket även är en fråga om rätten till familjeliv. Återföreningsprincipen är stark i svensk rätt, samtidigt som barnets behov av stabilitet lyfts allt mer. Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för vilka omständigheter och bakomliggande faktorer som ligger till grund för prövningar av upphörande av vård och vårdnadsöverflyttningar, samt ur ett barnrättsperspektiv problematisera hur barnets bästa beaktas i dessa mål. Arbetet visar att det finns lagtekniska och strukturella brister som ställer till problem för rättstillämparen när denne ska beakta barnets bästa och göra bedömningar i intressekonflikten. Stigbundenheter i rättstillämpningen och vårdnadshavarens etablerade position kan påverka utgången i målen. Barnrättsperspektivets bristande genomslagskraft i lagstiftningen kräver att lagstiftningen ses över för att bättre stämma överens med barnkonventionen och skydda barn som annars riskerar att råka illa ut. Jag anser att principen om barnets bästa behöver beaktas mer i mål om upphörande av vård, domstolsprocesserna samordnas och bakomliggande strukturer belysas för att skapa trygghet för utsatta barn. (Less)
Abstract
Sweden was at the beginning of 2020 shaken by the news that a three-year-old girl had been found dead in her home. The girl had been reunited with her family a year earlier after being placed in a foster home for protective care shortly after birth. At the same time, the Convention on the Rights of the Child had just become law in Sweden. The child’s fate has led to government investigations to find out how the principle of the best interests of the child can be further strengthened in connection with the termination of protective care. At present, the final stage of the process is characterized by three poorly coordinated processes in two different court systems, where the principle of the best interests of the child is at risk. The best... (More)
Sweden was at the beginning of 2020 shaken by the news that a three-year-old girl had been found dead in her home. The girl had been reunited with her family a year earlier after being placed in a foster home for protective care shortly after birth. At the same time, the Convention on the Rights of the Child had just become law in Sweden. The child’s fate has led to government investigations to find out how the principle of the best interests of the child can be further strengthened in connection with the termination of protective care. At present, the final stage of the process is characterized by three poorly coordinated processes in two different court systems, where the principle of the best interests of the child is at risk. The best interests of the child must be a primary consideration in all matters related to children. When considering the child’s best interests in cases of termination of protective care and custody transfers, there is often a balance of interests between the parents’ interest in reunification and the child’s interest in not being pulled out of a safe and stable environment, which is also a question of the right to family life. The principle of reunification is strong in Swedish law, at the same time as the consideration of the child’s need for stability is increasing. The purpose of this thesis is to explain the circumstances and underlying factors that form the basis for trials of termination of protective care and custody transfers, and from a child rights perspective problematize how the best interests of the child are taken into account in these cases. The work shows that there are legal and structural shortcomings that pose problems for the law enforcer when considering the child’s best interests and making assessments in the conflict of interests. Path dependency and the guardian’s established position can affect the outcome of the trials. The lack of impact of the child rights perspective requires a review of the legislation in order to better comply with the Convention on the Rights of the Child and protect children who risk being harmed. I believe that the principle of the best interests of the child needs to be taken into account more in cases of termination of protective care, court proceedings to be coordinated and underlying structures highlighted to create security for vulnerable children. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nicolaides, Alexandra LU
supervisor
organization
alternative title
The LVU path – The best interests of the child in question of reunification or custody transfer in connection with termination of protective care
course
JURM02 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förvaltningsrätt, familjerätt, socialrätt, återförening, LVU, vårdnadsöverflyttning, upphörande av vård, intressekonflikt, rätten till familjeliv, barnets bästa.
language
Swedish
id
9034538
date added to LUP
2021-01-27 09:56:36
date last changed
2021-04-27 11:01:49
@misc{9034538,
 abstract   = {{Sweden was at the beginning of 2020 shaken by the news that a three-year-old girl had been found dead in her home. The girl had been reunited with her family a year earlier after being placed in a foster home for protective care shortly after birth. At the same time, the Convention on the Rights of the Child had just become law in Sweden. The child’s fate has led to government investigations to find out how the principle of the best interests of the child can be further strengthened in connection with the termination of protective care. At present, the final stage of the process is characterized by three poorly coordinated processes in two different court systems, where the principle of the best interests of the child is at risk. The best interests of the child must be a primary consideration in all matters related to children. When considering the child’s best interests in cases of termination of protective care and custody transfers, there is often a balance of interests between the parents’ interest in reunification and the child’s interest in not being pulled out of a safe and stable environment, which is also a question of the right to family life. The principle of reunification is strong in Swedish law, at the same time as the consideration of the child’s need for stability is increasing. The purpose of this thesis is to explain the circumstances and underlying factors that form the basis for trials of termination of protective care and custody transfers, and from a child rights perspective problematize how the best interests of the child are taken into account in these cases. The work shows that there are legal and structural shortcomings that pose problems for the law enforcer when considering the child’s best interests and making assessments in the conflict of interests. Path dependency and the guardian’s established position can affect the outcome of the trials. The lack of impact of the child rights perspective requires a review of the legislation in order to better comply with the Convention on the Rights of the Child and protect children who risk being harmed. I believe that the principle of the best interests of the child needs to be taken into account more in cases of termination of protective care, court proceedings to be coordinated and underlying structures highlighted to create security for vulnerable children.}},
 author    = {{Nicolaides, Alexandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{På LVU-stigen – Barnets bästa i fråga om återförening eller vårdnadsöverflyttning i samband med upphörande av vård enligt LVU}},
 year     = {{2020}},
}