Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Prokrastinering ur ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturstudie om uppskjutande av aktiviteter

Börjesson, Victor LU and Olofsson, Jonathan LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Prokrastinering är uppskjutande av utförande av aktivitet trots vetskapen om att det kan ge negativa konsekvenser i längden. Det är ett fenomen som är väl beforskat inom den vetenskapliga disciplinen psykologi men i stort sett outforskat inom arbetsterapin och aktivitetsvetenskapen.
Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga prokrastinering samt förekommande behandlingar ur ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv med utgångspunkt i den arbetsterapeutiska modellen MOHO.
Metod: En litteraturstudie genomfördes av 15 artiklar ur databaserna Cinahl, PsycInfo och Medline. En riktad innehållsanalys användes för att analysera artiklarna efter de fyra grundpelarna inom MOHO.
Resultat: Det finns en koppling... (More)
Bakgrund: Prokrastinering är uppskjutande av utförande av aktivitet trots vetskapen om att det kan ge negativa konsekvenser i längden. Det är ett fenomen som är väl beforskat inom den vetenskapliga disciplinen psykologi men i stort sett outforskat inom arbetsterapin och aktivitetsvetenskapen.
Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga prokrastinering samt förekommande behandlingar ur ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv med utgångspunkt i den arbetsterapeutiska modellen MOHO.
Metod: En litteraturstudie genomfördes av 15 artiklar ur databaserna Cinahl, PsycInfo och Medline. En riktad innehållsanalys användes för att analysera artiklarna efter de fyra grundpelarna inom MOHO.
Resultat: Det finns en koppling mellan prokrastinering och arbetsterapi samt aktivitetsvetenskap. Prokrastinering påverkas i hög grad av viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö.
Slutsats: Prokrastinering går att förklara utifrån ett arbetsterapeutiskt och aktivitetsvetenskapligt perspektiv. Det finns arbetsterapeutiska bedömningar och interventioner som kan tänkas användas mot prokrastinering. Prokrastinering är nära sammankopplat med aktivitetsbalans och borde därför vara ett aktuellt ämne för arbetsterapeuter inom flertalet verksamhetsområden. Det behövs dock mer forskning inom området. (Less)
Abstract
Background: Procrastination is the postponement of performance of an activity despite the knowledge that it can have negative consequences in the long run. It is a phenomenon that is well researched in the scientific discipline of psychology but largely unexplored in occupational therapy and occupational science.
Aim: The aim of this study was to map procrastination and existing treatments from the perspective of occupational science and occupational therapy based on the occupational-therapy model MOHO.
Method: A literature study was conducted of 15 articles from the databases Cinahl, PsycInfo and Medline. A directed content analysis was used to analyse the articles according to the four pillars within MOHO.
Result: There is a link... (More)
Background: Procrastination is the postponement of performance of an activity despite the knowledge that it can have negative consequences in the long run. It is a phenomenon that is well researched in the scientific discipline of psychology but largely unexplored in occupational therapy and occupational science.
Aim: The aim of this study was to map procrastination and existing treatments from the perspective of occupational science and occupational therapy based on the occupational-therapy model MOHO.
Method: A literature study was conducted of 15 articles from the databases Cinahl, PsycInfo and Medline. A directed content analysis was used to analyse the articles according to the four pillars within MOHO.
Result: There is a link between procrastination and occupational therapy as well as occupational science. Procrastination is greatly affected by volition, habituation, performance capacity and environment.
Conclusion: Procrastination can be explained from the perspective of occupational therapy and occupational science. There are occupational therapy assessments and interventions that can be used to treat procrastination. Procrastination is closely linked to occupational balance and should therefore be a pressing topic for occupational therapists in several scopes of clinical practices. However, more research is needed in this area. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9034991,
 abstract   = {{Background: Procrastination is the postponement of performance of an activity despite the knowledge that it can have negative consequences in the long run. It is a phenomenon that is well researched in the scientific discipline of psychology but largely unexplored in occupational therapy and occupational science.
Aim: The aim of this study was to map procrastination and existing treatments from the perspective of occupational science and occupational therapy based on the occupational-therapy model MOHO.
Method: A literature study was conducted of 15 articles from the databases Cinahl, PsycInfo and Medline. A directed content analysis was used to analyse the articles according to the four pillars within MOHO.
Result: There is a link between procrastination and occupational therapy as well as occupational science. Procrastination is greatly affected by volition, habituation, performance capacity and environment.
Conclusion: Procrastination can be explained from the perspective of occupational therapy and occupational science. There are occupational therapy assessments and interventions that can be used to treat procrastination. Procrastination is closely linked to occupational balance and should therefore be a pressing topic for occupational therapists in several scopes of clinical practices. However, more research is needed in this area.}},
 author    = {{Börjesson, Victor and Olofsson, Jonathan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Prokrastinering ur ett aktivitetsvetenskapligt och arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturstudie om uppskjutande av aktiviteter}},
 year     = {{2021}},
}