Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Trädgårdsterapi som intervention för återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa - En litteraturöversikt

Håkansson, Sara Marie Louise LU and Mårtensson, Victoria LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I början av 1900-talet introducerades trädgården som terapiform för personer med psykiska problem och depression. Psykisk ohälsa är ett växande problem som står för majoriteten av alla sjukskrivningar. Senare forskning har visat att trädgårdsterapi bidrar till ökat välbefinnande, livskvalité och arbetsförmåga. Studier som sammanställer effekterna av trädgårdsterapi vid rehabilitering för personer med psykisk ohälsa är dock få och det finns därför ett behov av att undersöka och kartlägga forskningsläget.
Syfte: Att kartlägga vad trädgårdsterapi kan bidra med vid rehabilitering för återgång i arbete, med särskilt fokus på personer med psykisk ohälsa.
Metod: Studien designades som litteraturöversikt. Sökningar gjordes i... (More)
Bakgrund: I början av 1900-talet introducerades trädgården som terapiform för personer med psykiska problem och depression. Psykisk ohälsa är ett växande problem som står för majoriteten av alla sjukskrivningar. Senare forskning har visat att trädgårdsterapi bidrar till ökat välbefinnande, livskvalité och arbetsförmåga. Studier som sammanställer effekterna av trädgårdsterapi vid rehabilitering för personer med psykisk ohälsa är dock få och det finns därför ett behov av att undersöka och kartlägga forskningsläget.
Syfte: Att kartlägga vad trädgårdsterapi kan bidra med vid rehabilitering för återgång i arbete, med särskilt fokus på personer med psykisk ohälsa.
Metod: Studien designades som litteraturöversikt. Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, PsycINFO, PubMED, MEDLINE och AMED. Artiklarnas innehåll analyserades med manifest innehållsanalys.
Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre teman, personliga färdigheter, hälsa och aktivitetsutförande, med två underkategorier vardera. Trädgårdsterapi bidrog till hög grad av återgång till arbete/ökad arbetsförmåga i 6/10 artiklar och en positiv effekt på psykisk hälsa i 10/10 artiklar.
Slutsats: Resultatet av litteraturöversikten tyder på att trädgårdsterapi har positiva effekter på social förmåga, personlig utveckling, psykisk hälsa, fysisk hälsa, vardagliga aktiviteter och ökad arbetsförmåga. Forskning om återgång i arbete där trädgårdsterapi används som rehabiliteringsmetod för personer med psykisk ohälsa är begränsad och fler studier behövs för att styrka evidensen. (Less)
Popular Abstract
Background: In the early 20th century, the garden was introduced as a form of therapy for people with mental health problems and depression. Mental illness is a growing problem that accounts for most of all sick leave. Recent research has shown that garden therapy contributes to increased well-being, quality of life and ability to work. However, studies that compile the effects of garden therapy in rehabilitation for people with mental illness are few and there is therefore a
need to investigate and identify the current research situation.
Aim: The aim of this study was to examine what garden therapy can contribute to rehabilitation for return to work, with special focus on people with mental illness.
Method: The study was designed as a... (More)
Background: In the early 20th century, the garden was introduced as a form of therapy for people with mental health problems and depression. Mental illness is a growing problem that accounts for most of all sick leave. Recent research has shown that garden therapy contributes to increased well-being, quality of life and ability to work. However, studies that compile the effects of garden therapy in rehabilitation for people with mental illness are few and there is therefore a
need to investigate and identify the current research situation.
Aim: The aim of this study was to examine what garden therapy can contribute to rehabilitation for return to work, with special focus on people with mental illness.
Method: The study was designed as a literature review. Searches were performed in the databases CINAHL, PsycINFO, PubMED, MEDLINE and AMED. The content of the articles was analyzed with a manifest content analysis.
Results: The content analysis resulted in three themes, personal skills, health and occupational performance, which included two subcategories each. Garden therapy contributed to a high grade of return to work/increased work ability in 6/10 articles and a positive effect on mental health in 10/10 articles.
Conclusion: The results of the literature review indicate that garden therapy has positive effects on social ability, personal development, mental health, physical health, everyday activities and increased work ability. More research regarding garden therapy as a rehabilitation method for people with mental illness returning to work is needed to strengthen the evidence. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Sara Marie Louise LU and Mårtensson, Victoria LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Trädgårdsterapi, Psykisk ohälsa, Återgång till arbete, Arbetsterapi
language
Swedish
id
9035448
date added to LUP
2021-01-17 21:09:27
date last changed
2021-01-17 21:09:27
@misc{9035448,
 abstract   = {{Bakgrund: I början av 1900-talet introducerades trädgården som terapiform för personer med psykiska problem och depression. Psykisk ohälsa är ett växande problem som står för majoriteten av alla sjukskrivningar. Senare forskning har visat att trädgårdsterapi bidrar till ökat välbefinnande, livskvalité och arbetsförmåga. Studier som sammanställer effekterna av trädgårdsterapi vid rehabilitering för personer med psykisk ohälsa är dock få och det finns därför ett behov av att undersöka och kartlägga forskningsläget. 
Syfte: Att kartlägga vad trädgårdsterapi kan bidra med vid rehabilitering för återgång i arbete, med särskilt fokus på personer med psykisk ohälsa.
Metod: Studien designades som litteraturöversikt. Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, PsycINFO, PubMED, MEDLINE och AMED. Artiklarnas innehåll analyserades med manifest innehållsanalys.
Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre teman, personliga färdigheter, hälsa och aktivitetsutförande, med två underkategorier vardera. Trädgårdsterapi bidrog till hög grad av återgång till arbete/ökad arbetsförmåga i 6/10 artiklar och en positiv effekt på psykisk hälsa i 10/10 artiklar.
Slutsats: Resultatet av litteraturöversikten tyder på att trädgårdsterapi har positiva effekter på social förmåga, personlig utveckling, psykisk hälsa, fysisk hälsa, vardagliga aktiviteter och ökad arbetsförmåga. Forskning om återgång i arbete där trädgårdsterapi används som rehabiliteringsmetod för personer med psykisk ohälsa är begränsad och fler studier behövs för att styrka evidensen.}},
 author    = {{Håkansson, Sara Marie Louise and Mårtensson, Victoria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Trädgårdsterapi som intervention för återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa - En litteraturöversikt}},
 year     = {{2021}},
}