Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur upplever och hanterar tjänstepersoner hemarbete i "The New Normal"?

Seth, Vilma LU ; Flomén, Josefin LU and Abbas, Ruaa Ahmed LU (2021) PSYK11 20202
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Att arbeta hemifrån är på grund av ny teknik ett växande fenomen som blev högaktuellt i och med de statliga rekommendationerna om hemarbete i samband med Covid-19-utbrottet år 2020. Studien syftar till att undersöka hur individer påverkas av att arbeta hemifrån, utifrån gränsteorin om gränshanteringsstrategier och upplevd gränskontroll, samt hur hemarbetet upplevs och vilka strategier som används för att hantera den nya arbetssituationen. För att besvara syftet gjordes en blandstudie som bestod av en enkät (N = 77) och sex semistrukturerade intervjuer. Det kvantitativa resultatet visade att hälsa påverkas av både gränshanteringsstrategi och gränskontroll, där integrerare och personer med hög gränskontroll hade bättre hälsa. Det kvalitativa... (More)
Att arbeta hemifrån är på grund av ny teknik ett växande fenomen som blev högaktuellt i och med de statliga rekommendationerna om hemarbete i samband med Covid-19-utbrottet år 2020. Studien syftar till att undersöka hur individer påverkas av att arbeta hemifrån, utifrån gränsteorin om gränshanteringsstrategier och upplevd gränskontroll, samt hur hemarbetet upplevs och vilka strategier som används för att hantera den nya arbetssituationen. För att besvara syftet gjordes en blandstudie som bestod av en enkät (N = 77) och sex semistrukturerade intervjuer. Det kvantitativa resultatet visade att hälsa påverkas av både gränshanteringsstrategi och gränskontroll, där integrerare och personer med hög gränskontroll hade bättre hälsa. Det kvalitativa materialet analyserades med tematisk analys och visade att plats, tid och teknik användes som gränshanteringsstrategier. Analysen visade även att hemarbetarna uppskattade den ökade flexibilitet som hemarbetet innebär, särskilt i förhållande till barn och familjeliv och att en ny typ av pauser från arbetet uppstått. Vi föreslår vidare forskning inom området med ett större och bredare urval där fler ålderskategorier och hemförhållanden undersöks samt longitudinella studier om hur hemarbetet påverkar hälsan över tid. (Less)
Abstract
Working from home is a growing phenomenon due to technical advances, that became highly topical with the 2020 Covid-19 virus outbreak and the government's recommendations on telework that followed.
The study aims to investigate how people are affected by working from home, based on the border theory on border management strategies and perceived border control, as well as how they perceive working from home and what strategies they use to manage the new working situation. To answer this a mixed study was conducted including a survey (N = 77) and six semi-structured interviews. The quantitative result showed that health is affected by both border management strategy and border control, both alone and together, where integrators and... (More)
Working from home is a growing phenomenon due to technical advances, that became highly topical with the 2020 Covid-19 virus outbreak and the government's recommendations on telework that followed.
The study aims to investigate how people are affected by working from home, based on the border theory on border management strategies and perceived border control, as well as how they perceive working from home and what strategies they use to manage the new working situation. To answer this a mixed study was conducted including a survey (N = 77) and six semi-structured interviews. The quantitative result showed that health is affected by both border management strategy and border control, both alone and together, where integrators and individuals with high border control had better health. The degree of work- or nonwork-interrupt did not seem to affect health. The qualitative material was analyzed using thematic analysis and showed that space, time, and technology were used as border management strategies. The analysis also showed that the teleworkers enjoyed the higher flexibility that came with working from home, especially in relation to children and family life, and that a new kind of breaks from work has arisen. We suggest further research on this topic, with a broader sample of different age groups and living conditions as well as longitudinal studies to measure the long-term effects of telework. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Seth, Vilma LU ; Flomén, Josefin LU and Abbas, Ruaa Ahmed LU
supervisor
organization
alternative title
How does employees experience and manage teleworking in “The New Normal”?
course
PSYK11 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hemarbete, Arbeta hemifrån, Distansarbete, Covid-19, Corona, Gränsteori, Gränshanteringsstrategi
language
Swedish
id
9036844
date added to LUP
2021-01-22 12:05:20
date last changed
2021-01-22 12:05:20
@misc{9036844,
 abstract   = {{Working from home is a growing phenomenon due to technical advances, that became highly topical with the 2020 Covid-19 virus outbreak and the government's recommendations on telework that followed. 
The study aims to investigate how people are affected by working from home, based on the border theory on border management strategies and perceived border control, as well as how they perceive working from home and what strategies they use to manage the new working situation. To answer this a mixed study was conducted including a survey (N = 77) and six semi-structured interviews. The quantitative result showed that health is affected by both border management strategy and border control, both alone and together, where integrators and individuals with high border control had better health. The degree of work- or nonwork-interrupt did not seem to affect health. The qualitative material was analyzed using thematic analysis and showed that space, time, and technology were used as border management strategies. The analysis also showed that the teleworkers enjoyed the higher flexibility that came with working from home, especially in relation to children and family life, and that a new kind of breaks from work has arisen. We suggest further research on this topic, with a broader sample of different age groups and living conditions as well as longitudinal studies to measure the long-term effects of telework.}},
 author    = {{Seth, Vilma and Flomén, Josefin and Abbas, Ruaa Ahmed}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur upplever och hanterar tjänstepersoner hemarbete i "The New Normal"?}},
 year     = {{2021}},
}