Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet - En utredning och jämförelse mellan gällande rätt och föreslagna ändringar av LAS

Nilsson, Johanna LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om ogiltigförklaring och skadestånd inom ramen för ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet. Uppsatsen använder en kombination av rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. Syftet med uppsatsen är att klargöra, problematisera och jämföra gällande rätt med LAS-utredningens- och överenskommelsens förslag inom ramen för uppsatsens ämne. Syftet är vidare att analysera potentiella konsekvenser av genomförande av LAS-utredningen respektive överenskommelsen.
Uppsatsen gör inledningsvis en rättsutredning av gällande rätt för att vidare redogöra och analysera LAS-utredningen och överenskommelsen i den del dessa handlar om uppsatsens ämne. Uppsatsen använder ett teoretiskt analysverktyg som konkretiserar ett sätt att se... (More)
Uppsatsen handlar om ogiltigförklaring och skadestånd inom ramen för ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet. Uppsatsen använder en kombination av rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. Syftet med uppsatsen är att klargöra, problematisera och jämföra gällande rätt med LAS-utredningens- och överenskommelsens förslag inom ramen för uppsatsens ämne. Syftet är vidare att analysera potentiella konsekvenser av genomförande av LAS-utredningen respektive överenskommelsen.
Uppsatsen gör inledningsvis en rättsutredning av gällande rätt för att vidare redogöra och analysera LAS-utredningen och överenskommelsen i den del dessa handlar om uppsatsens ämne. Uppsatsen använder ett teoretiskt analysverktyg som konkretiserar ett sätt att se på dagens arbetsrätt som en position inom fyra olika fält av fyra olika dimensioner av arbetsrätt. Uppsatsen analyserar hur LAS-utredningens och överenskommelsens förslag potentiellt kan tänkas förskjuta uppfattningen av den svenska arbetsrätten inom de fyra dimensionerna.
Slutsatser som kan dras från uppsatsens utredning är att både LAS-utredningen och överenskommelsen, i jämförelse med gällande rätt, på olika sätt ger ett minskat individuellt skydd inom ogiltigförklaring vilket till viss del kompenseras av höjda skadeståndsnivåer. Båda förslagen medför en viss försvagning av den individuella dimensionen inom arbetsrätten och en viss förskjutning mellan de fyra fälten kan därmed sannolikt bli en konsekvens av införandet av någon av dessa.

The thesis is about annulment and damages within the framework of the subject disputes about the validity of termination and dismissal. The thesis uses a combination of legal dogmatic and legal analytical method. The purpose of the thesis is to clarify, problematize and compare current law with the LAS investigation's and the agreement's proposals within the framework of the thesis' topic. The purpose is further to analyze potential consequences of the implementation of the LAS investigation and the agreement.
The thesis initially makes a legal investigation of applicable law to further report and analyze the LAS investigation and the agreement insofar as these deal with the thesis' topic. The thesis uses a theoretical analysis tool that concretizes how one can look at today's labour law as a position in four different fields of four different dimensions of labour law. The thesis analyzes how the LAS investigation's and the agreement's proposals could potentially shift the perception of Swedish labour law within the four dimensions.
Conclusions that can be drawn from the thesis investigation are that both the LAS investigation and the agreement, in comparison with current law, in various ways provide a reduced individual protection within invalidation, which is to some extent compensated by increased levels of damages. Both proposals entail a certain weakening of the individual dimension in labour law and a certain shift between the four fields can thus probably be a consequence of the introduction of one of these. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Johanna LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anställningsskydd, ogiltigförklaring av uppsägning och avsked, förändringar i LAS.
language
Swedish
id
9036855
date added to LUP
2021-01-21 10:56:43
date last changed
2021-01-21 10:56:43
@misc{9036855,
 abstract   = {{Uppsatsen handlar om ogiltigförklaring och skadestånd inom ramen för ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet. Uppsatsen använder en kombination av rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. Syftet med uppsatsen är att klargöra, problematisera och jämföra gällande rätt med LAS-utredningens- och överenskommelsens förslag inom ramen för uppsatsens ämne. Syftet är vidare att analysera potentiella konsekvenser av genomförande av LAS-utredningen respektive överenskommelsen.
Uppsatsen gör inledningsvis en rättsutredning av gällande rätt för att vidare redogöra och analysera LAS-utredningen och överenskommelsen i den del dessa handlar om uppsatsens ämne. Uppsatsen använder ett teoretiskt analysverktyg som konkretiserar ett sätt att se på dagens arbetsrätt som en position inom fyra olika fält av fyra olika dimensioner av arbetsrätt. Uppsatsen analyserar hur LAS-utredningens och överenskommelsens förslag potentiellt kan tänkas förskjuta uppfattningen av den svenska arbetsrätten inom de fyra dimensionerna.
Slutsatser som kan dras från uppsatsens utredning är att både LAS-utredningen och överenskommelsen, i jämförelse med gällande rätt, på olika sätt ger ett minskat individuellt skydd inom ogiltigförklaring vilket till viss del kompenseras av höjda skadeståndsnivåer. Båda förslagen medför en viss försvagning av den individuella dimensionen inom arbetsrätten och en viss förskjutning mellan de fyra fälten kan därmed sannolikt bli en konsekvens av införandet av någon av dessa.

The thesis is about annulment and damages within the framework of the subject disputes about the validity of termination and dismissal. The thesis uses a combination of legal dogmatic and legal analytical method. The purpose of the thesis is to clarify, problematize and compare current law with the LAS investigation's and the agreement's proposals within the framework of the thesis' topic. The purpose is further to analyze potential consequences of the implementation of the LAS investigation and the agreement.
The thesis initially makes a legal investigation of applicable law to further report and analyze the LAS investigation and the agreement insofar as these deal with the thesis' topic. The thesis uses a theoretical analysis tool that concretizes how one can look at today's labour law as a position in four different fields of four different dimensions of labour law. The thesis analyzes how the LAS investigation's and the agreement's proposals could potentially shift the perception of Swedish labour law within the four dimensions.
Conclusions that can be drawn from the thesis investigation are that both the LAS investigation and the agreement, in comparison with current law, in various ways provide a reduced individual protection within invalidation, which is to some extent compensated by increased levels of damages. Both proposals entail a certain weakening of the individual dimension in labour law and a certain shift between the four fields can thus probably be a consequence of the introduction of one of these.}},
 author    = {{Nilsson, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet - En utredning och jämförelse mellan gällande rätt och föreslagna ändringar av LAS}},
 year     = {{2021}},
}