Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ersättning vid Permittering - Utvecklingen av fenomenet i lag och avtal, från tidigt 1900-tal och fram till pandemin år 2020

Hermansson, Anna LU and Svensson, Malva LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
När en pandemi drabbade världen år 2020 påverkades flera företag och den arbetsrättsliga åtgärden permittering blev viktigt för att företagen ekonomiskt skulle överleva, på grund av den minskade efterfrågan på produktion och arbetskraft. Till följd av pandemin, ställdes det krav på att regeringen vidtog åtgärder i lagregleringen för att motverka de ekonomiska konsekvenserna genom att underlätta och effektivisera möjligheten för arbetsgivare att använda sig av permittering. Det finns spår av permittering redan från 1800-talet och hur permitteringsersättningen rättsligt ska regleras har ett flertal gånger i historien varit en viktig diskussionsfråga mellan regeringen och LO och SAF.

Syftet med uppsatsen är att utreda vem som har varit... (More)
När en pandemi drabbade världen år 2020 påverkades flera företag och den arbetsrättsliga åtgärden permittering blev viktigt för att företagen ekonomiskt skulle överleva, på grund av den minskade efterfrågan på produktion och arbetskraft. Till följd av pandemin, ställdes det krav på att regeringen vidtog åtgärder i lagregleringen för att motverka de ekonomiska konsekvenserna genom att underlätta och effektivisera möjligheten för arbetsgivare att använda sig av permittering. Det finns spår av permittering redan från 1800-talet och hur permitteringsersättningen rättsligt ska regleras har ett flertal gånger i historien varit en viktig diskussionsfråga mellan regeringen och LO och SAF.

Syftet med uppsatsen är att utreda vem som har varit ansvarig eller drabbats av kostnaden för permitteringsersättningen till arbetstagare över tid, utifrån fyra viktiga aktörer, arbetstagare, arbetsgivare, arbetslöshetskassan samt staten. Fokus har varit att utreda hur gällande rätt om ersättningen har utvecklats och förändrats över tid fram tills idag samt jämföra hur det svenska systemet skiljer sig från andra länder. Genom att utreda uppsatsens syfte kommer läsaren att få en djupare insikt i samspelet mellan de fyra aktörerna och en förståelse för hur regleringen gällande permittering och korttidsarbete ser ut, samt vilken problematik som har funnits.

Det svenska systemet för permittering/korttidsarbete har genom historien inte varit bestående och det har påverkats hårt av historiska ekonomiska kriser. Arbetsmarknadens parter, SAF och LO, har förstått betydelsen av permittering som åtgärd och har därmed länge försökt påverka regleringen på området. I förhållande till andra länder, har det svenska systemet inte heller ansetts vara konkurrenskraftigt på grund av systemets uppbyggnad. Den största utmaningen genom historien gällande permitteringsersättning har varit att på ett gynnsamt sätt tillgodose alla parters intressen. (Less)
Abstract
When the pandemic hit the world in 2020, several companies were affected, and the use of short time work became important for the companies to survive financially, due to the reduced demand of production and labor. As a result of the pandemic, the Swedish government was required to take measures in the legislation to counteract the economic consequences by facilitating the possibility for employers to use short time work. There are traces of short time work as early as the 19th century, and how the compensation for short time work is to be legally regulated has several times in history been an important issue of discussion between the government and the social partners, LO and SAF.

The purpose of the thesis is to investigate who has... (More)
When the pandemic hit the world in 2020, several companies were affected, and the use of short time work became important for the companies to survive financially, due to the reduced demand of production and labor. As a result of the pandemic, the Swedish government was required to take measures in the legislation to counteract the economic consequences by facilitating the possibility for employers to use short time work. There are traces of short time work as early as the 19th century, and how the compensation for short time work is to be legally regulated has several times in history been an important issue of discussion between the government and the social partners, LO and SAF.

The purpose of the thesis is to investigate who has been responsible for the allowance of short time work to employees through history, based on four important actors. The focus has been to investigate how the applicable law on allowance has developed and changed over time until today, and to compare how the Swedish system differs from other countries. By investigating the purpose of the essay, the reader will gain a deeper insight into the interaction between the four actors, and an understanding of what the regulation regarding short-time work looks like, as well as what type of problems that have existed through time.

The Swedish system for short time work has never been permanent and has therefore been affected by historical economic crises, several times. The social partners, SAF and LO, have understood the importance of short time work and have therefore tried to influence regulation in this area. In relation to other countries, the Swedish system has not been considered competitive due to the structure of the system. The biggest challenge in the history of short time work has been to satisfy the interests of the four actors in a favorable way. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hermansson, Anna LU and Svensson, Malva LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Permittering, Permitteringsersättning, Korttidsarbete, Covid19, Corona
language
Swedish
id
9037328
date added to LUP
2021-01-22 10:42:08
date last changed
2021-01-22 10:42:08
@misc{9037328,
 abstract   = {{When the pandemic hit the world in 2020, several companies were affected, and the use of short time work became important for the companies to survive financially, due to the reduced demand of production and labor. As a result of the pandemic, the Swedish government was required to take measures in the legislation to counteract the economic consequences by facilitating the possibility for employers to use short time work. There are traces of short time work as early as the 19th century, and how the compensation for short time work is to be legally regulated has several times in history been an important issue of discussion between the government and the social partners, LO and SAF.

The purpose of the thesis is to investigate who has been responsible for the allowance of short time work to employees through history, based on four important actors. The focus has been to investigate how the applicable law on allowance has developed and changed over time until today, and to compare how the Swedish system differs from other countries. By investigating the purpose of the essay, the reader will gain a deeper insight into the interaction between the four actors, and an understanding of what the regulation regarding short-time work looks like, as well as what type of problems that have existed through time.

The Swedish system for short time work has never been permanent and has therefore been affected by historical economic crises, several times. The social partners, SAF and LO, have understood the importance of short time work and have therefore tried to influence regulation in this area. In relation to other countries, the Swedish system has not been considered competitive due to the structure of the system. The biggest challenge in the history of short time work has been to satisfy the interests of the four actors in a favorable way.}},
 author    = {{Hermansson, Anna and Svensson, Malva}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ersättning vid Permittering - Utvecklingen av fenomenet i lag och avtal, från tidigt 1900-tal och fram till pandemin år 2020}},
 year     = {{2021}},
}