Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur arbetar elevhälsan i grundskolan, sett ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv - en kvalitativ intervjustudie

Jensen, Ann LU and Svensson, Jenny Charlott LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Bakgrund: Internationellt har arbetsterapeuten en betydande roll inom elevhälsan, vilket skiljer sig från Sverige. Det är därmed betydelsefullt att undersöka hur övriga professioner i elevhälsan i Sverige tillgodoser elevernas behov av stöd till aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.
Syfte: Att beskriva hur elevhälsan i grundskolan i Sverige upplever sitt arbete utifrån person-, aktivitet- och miljöperspektivet för att främja elevers aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang.
Metod: Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie. Fyra fokusgruppintervjuer genomfördes med 21 deltagare, yrkesverksamma inom elevhälsa. Riktad innehållsanalys applicerades med utgångspunkt från the... (More)
Abstrakt
Bakgrund: Internationellt har arbetsterapeuten en betydande roll inom elevhälsan, vilket skiljer sig från Sverige. Det är därmed betydelsefullt att undersöka hur övriga professioner i elevhälsan i Sverige tillgodoser elevernas behov av stöd till aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.
Syfte: Att beskriva hur elevhälsan i grundskolan i Sverige upplever sitt arbete utifrån person-, aktivitet- och miljöperspektivet för att främja elevers aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang.
Metod: Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie. Fyra fokusgruppintervjuer genomfördes med 21 deltagare, yrkesverksamma inom elevhälsa. Riktad innehållsanalys applicerades med utgångspunkt från the Canadian Model of Occupational Performance and Engagement.
Resultat: Inom personperspektivet visade resultatet att endast påtalad problematik kartläggs. Inom aktivitetsperspektivet framkom att elevhälsan ansåg sig sakna kunskap avseende bedömning av aktivitetens krav. Inom miljöperspektivet uppgav deltagarna att det saknades kompetens i kartläggning av skolans miljö. Slutligen framkom att elevhälsan inte har kännedom om arbetsterapeutens roll och vad den skulle kunna tillföra elevhälsan.
Slutsats: Resultatet visar att elevhälsan arbetar med samtliga perspektiv separat vilket kan ge brister i arbetet med det dynamiska samspelet mellan perspektiven, vilket kan leda till begränsningar i kartläggning av elevens aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang. Arbetsterapeuter skulle med sin kunskap om det dynamiska samspelet mellan de olika perspektiven kunna utgöra ett komplement till elevhälsan. (Less)
Popular Abstract
Abstract
Background: Internationally, the occupational therapist has a significant role in
student health, which differs from student health in Sweden. It is therefore important to investigate how other professions meet the students' need for support for activity and participation from an occupational therapy perspective.
Aim: To describe how student health in primary school in Sweden experiences their
work from a personal, activity and environmental perspective, in order to promote
student's activity performance and activity engagement.
Method: The study is a qualitative cross-sectional study. Four focus group interviews were conducted with 21 participants, all professionals in student health in primary school. A targeted content... (More)
Abstract
Background: Internationally, the occupational therapist has a significant role in
student health, which differs from student health in Sweden. It is therefore important to investigate how other professions meet the students' need for support for activity and participation from an occupational therapy perspective.
Aim: To describe how student health in primary school in Sweden experiences their
work from a personal, activity and environmental perspective, in order to promote
student's activity performance and activity engagement.
Method: The study is a qualitative cross-sectional study. Four focus group interviews were conducted with 21 participants, all professionals in student health in primary school. A targeted content analysis was applied based on the Canadian Model of Occupational Performance and Engagement.
Results: Within the person perspective, it was shown that only experienced problems are mapped. The student health considers themselves to lack knowledge in assessing the demands of the activity. In the environment perspective, the participants stated that there was a lack of competence in mapping the school's environment. Finally, it emerged that student health does not have the knowledge about what the occupational therapist's role is and what it could contribute to student health.
Conclusion: The results show that student health works with all perspectives
separately which may lead to shortcomings in the work with the dynamic interaction
between the perspectives, and limitations in mapping the student's activity performance and activity engagement. Occupational therapists, with their knowledge
of the dynamic interaction between the different perspectives, could constitute a
complement to student health. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jensen, Ann LU and Svensson, Jenny Charlott LU
supervisor
organization
alternative title
How student health works in primary school, seen from an occupational therapy perspective - a qualitative interview study
course
ATPK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9037441
date added to LUP
2021-01-29 13:30:57
date last changed
2021-01-29 13:30:57
@misc{9037441,
 abstract   = {{Abstrakt
Bakgrund: Internationellt har arbetsterapeuten en betydande roll inom elevhälsan, vilket skiljer sig från Sverige. Det är därmed betydelsefullt att undersöka hur övriga professioner i elevhälsan i Sverige tillgodoser elevernas behov av stöd till aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv.
Syfte: Att beskriva hur elevhälsan i grundskolan i Sverige upplever sitt arbete utifrån person-, aktivitet- och miljöperspektivet för att främja elevers aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang.
Metod: Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie. Fyra fokusgruppintervjuer genomfördes med 21 deltagare, yrkesverksamma inom elevhälsa. Riktad innehållsanalys applicerades med utgångspunkt från the Canadian Model of Occupational Performance and Engagement.
Resultat: Inom personperspektivet visade resultatet att endast påtalad problematik kartläggs. Inom aktivitetsperspektivet framkom att elevhälsan ansåg sig sakna kunskap avseende bedömning av aktivitetens krav. Inom miljöperspektivet uppgav deltagarna att det saknades kompetens i kartläggning av skolans miljö. Slutligen framkom att elevhälsan inte har kännedom om arbetsterapeutens roll och vad den skulle kunna tillföra elevhälsan. 
Slutsats: Resultatet visar att elevhälsan arbetar med samtliga perspektiv separat vilket kan ge brister i arbetet med det dynamiska samspelet mellan perspektiven, vilket kan leda till begränsningar i kartläggning av elevens aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang. Arbetsterapeuter skulle med sin kunskap om det dynamiska samspelet mellan de olika perspektiven kunna utgöra ett komplement till elevhälsan.}},
 author    = {{Jensen, Ann and Svensson, Jenny Charlott}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur arbetar elevhälsan i grundskolan, sett ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv - en kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}