Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetslösa kvinnors upplevelser av aktivitetsbalans, hälsa och välmående

Palmér, Nathalie LU and Viklund, Lovisa LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Studier har funnit att arbetslöshet kan ha en negativ inverkan på
människans hälsa och välmående, men det finns få studier kring arbetslöshet
och aktivitetsbalans.
Syfte: Syftet med studien är att utveckla en djupare förståelse för hur
arbetslösa kvinnor i arbetsför ålder upplever sin aktivitetsbalans och hur deras
nya vardag som arbetslös kan påverka hälsan och välmåendet.
Metod: En tvärsnittsstudie med kvalitativ ansats användes. Urvalet bestod av
åtta arbetslösa kvinnor i åldrarna 20–45. Semistrukturerade intervjuer
genomfördes med hjälp av tematiska intervjufrågor. Data analyserades genom
kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Resultatet visade på tre kategorier med totalt elva underkategorier.
De identifierade... (More)
Bakgrund: Studier har funnit att arbetslöshet kan ha en negativ inverkan på
människans hälsa och välmående, men det finns få studier kring arbetslöshet
och aktivitetsbalans.
Syfte: Syftet med studien är att utveckla en djupare förståelse för hur
arbetslösa kvinnor i arbetsför ålder upplever sin aktivitetsbalans och hur deras
nya vardag som arbetslös kan påverka hälsan och välmåendet.
Metod: En tvärsnittsstudie med kvalitativ ansats användes. Urvalet bestod av
åtta arbetslösa kvinnor i åldrarna 20–45. Semistrukturerade intervjuer
genomfördes med hjälp av tematiska intervjufrågor. Data analyserades genom
kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Resultatet visade på tre kategorier med totalt elva underkategorier.
De identifierade kategorierna var: En ny vardag som arbetslös med förändrad
struktur, Att vara arbetslös påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans och
Arbetslösheten bidrar till en försämrad hälsa och ett nedsatt välmående.
Slutsats: Utifrån studiens deltagare kunde författarna konstatera att en god
aktivitetsbalans är svårt att uppleva utan ett arbete. Att vara arbetslös visade
sig vara en bidragande faktor till en sämre hälsa och nedsatt välmående bland
deltagarna. Författarna uppmanar till vidare forskning inom området för att öka
förståelsen ytterligare och därigenom kunna erbjuda relevanta interventioner. (Less)
Popular Abstract
Background: Studies have found that unemployment can have a negative
impact on human health and well-being, but there are few studies on
unemployment and occupational balance.
Aim: The aim of this study was to develop a deeper understanding of how
unemployed women of working age experience their occupational balance and
how their new everyday life as unemployed can affect health and well-being.
Method: A cross-sectional study with a qualitative approach was used. The
sample consisted of eight unemployed women aged 20–45. Semi-structured
interviews were conducted using thematic questions. Data were analysed by
qualitative content analysis.
Results: The results showed three main categories with eleven subcategories
in total. The... (More)
Background: Studies have found that unemployment can have a negative
impact on human health and well-being, but there are few studies on
unemployment and occupational balance.
Aim: The aim of this study was to develop a deeper understanding of how
unemployed women of working age experience their occupational balance and
how their new everyday life as unemployed can affect health and well-being.
Method: A cross-sectional study with a qualitative approach was used. The
sample consisted of eight unemployed women aged 20–45. Semi-structured
interviews were conducted using thematic questions. Data were analysed by
qualitative content analysis.
Results: The results showed three main categories with eleven subcategories
in total. The identified main categories were: A new everyday life as
unemployed with a changed structure; Being unemployed affects the
experience of occupational balance; and Unemployment contributes to poorer
health and reduced well-being.
Conclusion: Based on the study participants, the authors were able to state
that occupational balance is difficult to experience without work. Being
unemployed has been shown to be a contributing factor to poorer health and
reduced well-being among the participants. The authors call for further
research in the field to further increase understanding and thereby be able to
offer relevant interventions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmér, Nathalie LU and Viklund, Lovisa LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
(Aktivitetsvetenskap, arbetsterapi, välbefinnande, struktur, rutiner, vardagen, arbete)
language
Swedish
id
9037931
date added to LUP
2021-01-29 13:40:36
date last changed
2021-01-29 13:40:36
@misc{9037931,
 abstract   = {{Bakgrund: Studier har funnit att arbetslöshet kan ha en negativ inverkan på
människans hälsa och välmående, men det finns få studier kring arbetslöshet
och aktivitetsbalans.
Syfte: Syftet med studien är att utveckla en djupare förståelse för hur
arbetslösa kvinnor i arbetsför ålder upplever sin aktivitetsbalans och hur deras
nya vardag som arbetslös kan påverka hälsan och välmåendet.
Metod: En tvärsnittsstudie med kvalitativ ansats användes. Urvalet bestod av
åtta arbetslösa kvinnor i åldrarna 20–45. Semistrukturerade intervjuer
genomfördes med hjälp av tematiska intervjufrågor. Data analyserades genom
kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Resultatet visade på tre kategorier med totalt elva underkategorier.
De identifierade kategorierna var: En ny vardag som arbetslös med förändrad
struktur, Att vara arbetslös påverkar upplevelsen av aktivitetsbalans och
Arbetslösheten bidrar till en försämrad hälsa och ett nedsatt välmående.
Slutsats: Utifrån studiens deltagare kunde författarna konstatera att en god
aktivitetsbalans är svårt att uppleva utan ett arbete. Att vara arbetslös visade
sig vara en bidragande faktor till en sämre hälsa och nedsatt välmående bland
deltagarna. Författarna uppmanar till vidare forskning inom området för att öka
förståelsen ytterligare och därigenom kunna erbjuda relevanta interventioner.}},
 author    = {{Palmér, Nathalie and Viklund, Lovisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetslösa kvinnors upplevelser av aktivitetsbalans, hälsa och välmående}},
 year     = {{2021}},
}