Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetstillfredsställelse och intern återhämtning inom sälj- och serviceyrken

Bermsten, Viktoria LU and Sjöborg, Ebba LU (2021) PSYK11 20202
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Arbetsmiljöverket (2015) uppmärksammar i sin rapport problematik gällande bland annat återhämtning och att ständigt vara tillgänglig. Denna studie ämnade att undersöka om intern återhämtning kunde predicera arbetstillfredsställelse, för individer inom sälj- och serviceyrken. Vi undersökte också upplevelsen till möjligheter till intern återhämtning. En mixad metod användes och 130 stycken individer besvarade en internetbaserad enkät och fem semistrukturerade intervjuer gjordes för att besvara forskningsfrågorna. Arbetstillfredsställelsen mättes med hjälp av MSQ, Minnesota Satisfaction Questionnaire, ett välanvänt frågeformulär med 20 stycken frågor. Den interna återhämtningen mättes med tio egenkonstruerade frågor som genom en EFA delades... (More)
Arbetsmiljöverket (2015) uppmärksammar i sin rapport problematik gällande bland annat återhämtning och att ständigt vara tillgänglig. Denna studie ämnade att undersöka om intern återhämtning kunde predicera arbetstillfredsställelse, för individer inom sälj- och serviceyrken. Vi undersökte också upplevelsen till möjligheter till intern återhämtning. En mixad metod användes och 130 stycken individer besvarade en internetbaserad enkät och fem semistrukturerade intervjuer gjordes för att besvara forskningsfrågorna. Arbetstillfredsställelsen mättes med hjälp av MSQ, Minnesota Satisfaction Questionnaire, ett välanvänt frågeformulär med 20 stycken frågor. Den interna återhämtningen mättes med tio egenkonstruerade frågor som genom en EFA delades upp i tre faktorer: faktor 1 Autonomi, faktor 2 Lunchraster och faktor 3 Tillgänglighet. Resultatet från den kvantitativa delen visade på att modellen var signifikant och att intern återhämtningen stod för 34 % av den förklarade variansen för arbetstillfredsställelse. Faktor 1 Autonomi, bidrog mest till modellen och inkluderade frågor gällande möjlighet till raster, friheten i att välja själv när man ville ta rast och hur nöjd man är med sina möjligheter till att ta raster. Intervjuerna resulterade i fyra teman: Frihet för den anställde, Krav på tillgänglighet, Att stå på scenen och Inställning till arbetet. Resultatet visar på att det finns krav på tillgänglighet även under raster för vissa deltagare vilket stödjer resultatet från Arbetsmiljöverkets rapport från 2015. Vidare forskning föreslås involvera även den externa återhämtningens betydelse och även möjligheterna till att genomföra en longitudinell studie för att se vilken påverkan det blir på sikt. (Less)
Abstract
In a report from 2015, Arbetsmiljöverket draws attention to issues concerning recovery and being constantly available. This study aimed to investigate whether internal recovery could predict job satisfaction, for individuals in the sales- and service professions. We also examined the experience of opportunities for internal recovery. A mixed method was used and 130 individuals answered an internet-based questionnaire and five semi-structured interviews were conducted to answer the research questions. Job satisfaction was measured by using MSQ, the Minnesota Satisfaction Questionnaire, a well-used questionnaire with 20 questions. The internal recovery was measured with ten self-constructed questions which through an EFA were divided into... (More)
In a report from 2015, Arbetsmiljöverket draws attention to issues concerning recovery and being constantly available. This study aimed to investigate whether internal recovery could predict job satisfaction, for individuals in the sales- and service professions. We also examined the experience of opportunities for internal recovery. A mixed method was used and 130 individuals answered an internet-based questionnaire and five semi-structured interviews were conducted to answer the research questions. Job satisfaction was measured by using MSQ, the Minnesota Satisfaction Questionnaire, a well-used questionnaire with 20 questions. The internal recovery was measured with ten self-constructed questions which through an EFA were divided into three factors: factor 1 Autonomy, factor 2 Lunch breaks and factor 3 Availability. The results from the quantitative part showed that the model was significant and that the internal recovery accounted for 34% of the declared variance for job satisfaction. Factor 1 Autonomy, contributed most to the model and included questions regarding the possibility of taking breaks, the freedom to choose when you wanted to take a break and how satisfied you are with your opportunities to take breaks. The interviews resulted in four themes: Freedom for the employee, Requirements for accessibility, Standing on stage and Attitude to work. The results show that there are requirements for accessibility even during breaks for certain participants, which supports the results from the Swedish Work Environment Authority's report from 2015. Further research is also proposed to involve the importance of external recovery and also the possibilities to conduct a longitudinal study to see what impact it has on long-term. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bermsten, Viktoria LU and Sjöborg, Ebba LU
supervisor
organization
alternative title
Job satisfaction and internal recovery in sales- and service professions
course
PSYK11 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetstillfredsställelse, intern återhämtning, emotional labor, sälj- och serviceyrken, stress
language
Swedish
id
9038214
date added to LUP
2021-01-27 15:09:31
date last changed
2021-01-27 15:09:31
@misc{9038214,
 abstract   = {{In a report from 2015, Arbetsmiljöverket draws attention to issues concerning recovery and being constantly available. This study aimed to investigate whether internal recovery could predict job satisfaction, for individuals in the sales- and service professions. We also examined the experience of opportunities for internal recovery. A mixed method was used and 130 individuals answered an internet-based questionnaire and five semi-structured interviews were conducted to answer the research questions. Job satisfaction was measured by using MSQ, the Minnesota Satisfaction Questionnaire, a well-used questionnaire with 20 questions. The internal recovery was measured with ten self-constructed questions which through an EFA were divided into three factors: factor 1 Autonomy, factor 2 Lunch breaks and factor 3 Availability. The results from the quantitative part showed that the model was significant and that the internal recovery accounted for 34% of the declared variance for job satisfaction. Factor 1 Autonomy, contributed most to the model and included questions regarding the possibility of taking breaks, the freedom to choose when you wanted to take a break and how satisfied you are with your opportunities to take breaks. The interviews resulted in four themes: Freedom for the employee, Requirements for accessibility, Standing on stage and Attitude to work. The results show that there are requirements for accessibility even during breaks for certain participants, which supports the results from the Swedish Work Environment Authority's report from 2015. Further research is also proposed to involve the importance of external recovery and also the possibilities to conduct a longitudinal study to see what impact it has on long-term.}},
 author    = {{Bermsten, Viktoria and Sjöborg, Ebba}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetstillfredsställelse och intern återhämtning inom sälj- och serviceyrken}},
 year     = {{2021}},
}