Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitalisering av bygglovsprocessen

Novljakovic, Enes LU and Rajovic, Lazar LU (2021) In LUTVDG/TVBP-21/5630 VBEM01 20211
Construction Management
Abstract (Swedish)
Trots att Sverige är ett land som brukar ligga i framkant av teknologisk utveckling och digitalisering så kan den svenska bygglovsprocessen anses vara förlegad jämfört med hur processen ser ut i andra länder. Medan många länder världen över erbjuder möjligheten att skicka in digitala BIM-filer (Building Information Modelling), så erbjuder svenska kommuner på sin höjd möjligheten att e-posta in handlingar i PDF-format.

Bygglovsprocessen är inom många kommuner i Sverige en process som på många sätt kan vara resurskrävande, främst med avseende på tid och ekonomi. Det har utförts en rad projekt i Sverige i syfte av att digitalisera bygglovsprocessen, dock har inga av dessa projekt ännu lett till någon förändring i hur kommuner i Sverige... (More)
Trots att Sverige är ett land som brukar ligga i framkant av teknologisk utveckling och digitalisering så kan den svenska bygglovsprocessen anses vara förlegad jämfört med hur processen ser ut i andra länder. Medan många länder världen över erbjuder möjligheten att skicka in digitala BIM-filer (Building Information Modelling), så erbjuder svenska kommuner på sin höjd möjligheten att e-posta in handlingar i PDF-format.

Bygglovsprocessen är inom många kommuner i Sverige en process som på många sätt kan vara resurskrävande, främst med avseende på tid och ekonomi. Det har utförts en rad projekt i Sverige i syfte av att digitalisera bygglovsprocessen, dock har inga av dessa projekt ännu lett till någon förändring i hur kommuner i Sverige hanterar bygglov.

I denna studie utfördes intervjuer med yrkesverksamma bygglovshandläggare inom flertalet svenska kommuner för att analysera på vilket sätt de anser att bygglovsprocessen skulle kunna digitaliseras i Sverige samt vilka svårigheter en sådan förändring skulle innebära.

Intervjuerna strukturerades efter studiens tre frågeställningar:

– Hur fungerar bygglovsprocessen i dagsläget?
– Hur skulle digitalisering fungera inom bygglovsprocessen?
– Vilka utmaningar finns det i dagsläget och med en framtida digitalisering?

Den utförda studien visade att digitaliseringsgraden överlag var låg bland svenska kommuners bygglovsavdelningar men att attityderna bland yrkesverksamma var övergripande positiva gällande ökad digitalisering. En av de viktigaste förutsättningarna för en digitaliserad och sin tur automatiserad bygglovsprocess är tillgången till detaljplaner som kan analyseras av ett datorsystem. Vidare framkom det av studien att försvårande faktorer för utökad digitalisering främst hade ekonomiska och juridiska grunder, vilket i sin tur i många fall skulle kräva politiska beslut för implementering. (Less)
Popular Abstract
Even though Sweden is a country that is usually at the forefront of technological development and digitalization, the Swedish building permit process can be considered outdated compared with how the process looks in other countries. While many countries around the world offer the opportunity to send in digital BIM files (Building Information Modeling), Swedish municipalities at most offer the opportunity to send pdf-documents by email.

The building permit process is in many municipalities in Sweden a process that in many ways can be resource-intensive, mainly regarding time and finances. Several projects have been carried out in Sweden with the aim of digitizing the building permit process; however, none of these projects have yet led... (More)
Even though Sweden is a country that is usually at the forefront of technological development and digitalization, the Swedish building permit process can be considered outdated compared with how the process looks in other countries. While many countries around the world offer the opportunity to send in digital BIM files (Building Information Modeling), Swedish municipalities at most offer the opportunity to send pdf-documents by email.

The building permit process is in many municipalities in Sweden a process that in many ways can be resource-intensive, mainly regarding time and finances. Several projects have been carried out in Sweden with the aim of digitizing the building permit process; however, none of these projects have yet led to any remarkable changes in how municipalities in Sweden handle building permits.

In this study, interviews were conducted with professional building permit officers in a few Swedish municipalities to analyze in what way they believe that the building permit process could be digitized in Sweden and what difficulties such a change would entail.

The interviews were structured according to the study's three questions:

– How does the building permit process work today?
– How would digitization work in the building permit process?
– What challenges are there at present and with future digitization?

The study carried out showed that the degree of digitization was generally low among Swedish municipalities' building permit departments, but that attitudes among professionals were overall positive regarding increased digitization. One of the most important prerequisites for a digitized and in turn automated building permit process is the availability of detailed plans with the possibility to be analyzed by a computer system. Furthermore, it emerged from the study that aggravating factors for increased digitization mainly had economic and legal grounds, which in turn in many cases would require political decisions for implementation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Novljakovic, Enes LU and Rajovic, Lazar LU
supervisor
organization
alternative title
Digitalization of the building permit process
course
VBEM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Digitalisering, Bygglovsprocess, BIM, PBL
publication/series
LUTVDG/TVBP-21/5630
report number
21/5630
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Radhlinah Aulin
Examinator: Stefan Olander
id
9038360
date added to LUP
2021-01-27 14:57:50
date last changed
2021-01-27 14:57:50
@misc{9038360,
 abstract   = {{Trots att Sverige är ett land som brukar ligga i framkant av teknologisk utveckling och digitalisering så kan den svenska bygglovsprocessen anses vara förlegad jämfört med hur processen ser ut i andra länder. Medan många länder världen över erbjuder möjligheten att skicka in digitala BIM-filer (Building Information Modelling), så erbjuder svenska kommuner på sin höjd möjligheten att e-posta in handlingar i PDF-format.

Bygglovsprocessen är inom många kommuner i Sverige en process som på många sätt kan vara resurskrävande, främst med avseende på tid och ekonomi. Det har utförts en rad projekt i Sverige i syfte av att digitalisera bygglovsprocessen, dock har inga av dessa projekt ännu lett till någon förändring i hur kommuner i Sverige hanterar bygglov. 

I denna studie utfördes intervjuer med yrkesverksamma bygglovshandläggare inom flertalet svenska kommuner för att analysera på vilket sätt de anser att bygglovsprocessen skulle kunna digitaliseras i Sverige samt vilka svårigheter en sådan förändring skulle innebära. 

Intervjuerna strukturerades efter studiens tre frågeställningar: 

– Hur fungerar bygglovsprocessen i dagsläget?
– Hur skulle digitalisering fungera inom bygglovsprocessen?
– Vilka utmaningar finns det i dagsläget och med en framtida digitalisering?

Den utförda studien visade att digitaliseringsgraden överlag var låg bland svenska kommuners bygglovsavdelningar men att attityderna bland yrkesverksamma var övergripande positiva gällande ökad digitalisering. En av de viktigaste förutsättningarna för en digitaliserad och sin tur automatiserad bygglovsprocess är tillgången till detaljplaner som kan analyseras av ett datorsystem. Vidare framkom det av studien att försvårande faktorer för utökad digitalisering främst hade ekonomiska och juridiska grunder, vilket i sin tur i många fall skulle kräva politiska beslut för implementering.}},
 author    = {{Novljakovic, Enes and Rajovic, Lazar}},
 issn     = {{1651-0380}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{LUTVDG/TVBP-21/5630}},
 title    = {{Digitalisering av bygglovsprocessen}},
 year     = {{2021}},
}